Quyết định 1824/QĐ-UBND

Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà đã được thay thế bởi Quyết định 2195/QĐ-UBND 2017 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1824/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003:

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phvề việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một snội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 413/BXD-QLN ngày 20/3/2012 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến 2020, tầm nhìn 2030:

Xét hồ sơ nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà trên địa bàn tỉnh Qung Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Công ty cổ phần Tư vấn và Kiểm đnh xây dựng Delta - Vina lập tháng 9/2012 và đnghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 298/TTr-SXD ngày 18/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, như sau:

- Tên chương trình: Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tnh Qung Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Địa điểm: Tỉnh Qung Trị.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

- Tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định xây dựng Delta - Vina.

I. Nội dung đề cương nhiệm vụ:

1. Phạm vi nghiên cứu chương trình:

Phạm vi nghiên cứu chương trình bao gồm các đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tnh.

2. Mục tiêu chung ca chương trình:

- Đáp ứng nhu cầu ci thiện chỗ ở ca nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sng của nhân dân đô thị và nông thôn. Tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế;

- Huy động nguồn vốn đầu tư của nhiều thành phần kinh tế, thực hiện có hiệu quchủ trương kích cầu góp phn thúc đy kinh tế phát trin;

- Hoàn thiện hệ thống kinh doanh bất động sản thông qua sàn; hoạt động có hiệu qucủa Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;

- Thúc đẩy thị trường bất động sn nhà ở phát triển lành mạnh, chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bước đầu hình thành quphát triển nhà ;

- Quan tâm gii quyết nhà cho người thu nhập thấp, nhà ở cho cônc nhân, cán bộ công chức, nhà ở cho học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách xã hội khác;

- Kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực, hiệu lực qun lý Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở phù hợp với quản lý trong điều kiện mới (kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa);

- Phát triển nhà ở khu vực nông thôn bo đảm phù hợp mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Các nội dung nghiên cứu của chương trình:

3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội:

- Khái quát điều kiện tự nhiên;

- Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội ca tnh Quảng Trị đến năm 2020.

3.2. Thực trạng nhà ở và thực trạng nhu cầu về nhà ở; Đánh giá kết quả, tn tại, nguyên nhân công tác phát triển, quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh:

- Phân tích, đánh giá thực trạng nhà trên địa bàn tnh;

- Thực trạng công tác phát triển nhà ở;

- Thực trạng công tác qun lý nhà ở;

- Thực trạng thị trường bất động sản;

- Đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân công tác phát triển, qun lý nhà trên địa bàn tnh.

3.3. Nhu cầu nhà ở và phương hướng phát triển nhà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030:

- Dự báo nhu cu nhà ở và quỹ đất, vốn đầu tư xây dựng nhà ở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Phương hướng phát triển nhà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

3.4. Các gii pháp cơ bn đthực hiện chương trình.

4. Danh mục hồ sơ sản phẩm chương trình:

4.1. Phần thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp, các văn bản pháp lý có liên quan, đĩa CD lưu dliệu.

4.2. Phần bn vẽ:

TT

Tên bản vẽ

1

Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi chương trình

2

Bản đồ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng chủ yếu, hệ thống, đô thị và các điểm dân cư, hệ thống các khu, cụm công nghiệp

3

Bn đồ hiện trạng hệ thống nhà đánh giá sử dụng đất

4

Bn đồ quy hoạch định hướng phát triển nhà và quy hoạch bố trí sdụng đất ở

5

Bản vẽ phương án kiến trúc các loại nhà ở

6

Bản vẽ phương án kiến trúc quy hoạch cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

7

Các bn đồ, bản vẽ, hình ảnh minh họa và phụ lục bảng biểu kèm theo phần thuyết minh báo cáo

Điều 2. SXây dựng (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định về qun lý xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phĐông Hà, thị xã Qung Trị, Thủ trưởng các ngành liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT;
- Chánh VP. các PVP;
- Lưu: VT, TM, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1824/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1824/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2012
Ngày hiệu lực08/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2017
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 1824/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1824/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Cường
       Ngày ban hành08/10/2012
       Ngày hiệu lực08/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2017
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà