Quyết định 1826/QĐ-UBND

Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy chế về hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1826/QĐ-UBND 2019 hoạt động Đội Kiểm tra phòng chống tệ nạn mại dâm Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHNG TỆ NẠN MẠI DÂM TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chng bạo lực gia đình;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 894/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 17/04/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 901/SNV-TCBC ngày 25/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế về hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa gồm 08 Chương, 20 Điều kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 388/QĐ-CTUBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh; các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (b/
c)
- Lưu: VT, TmN, NN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TỈNH KHÁNH HÒA
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh) được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh.

Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh gồm đại diện các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Công an tỉnh và Chi cục Phòng chng tệ nạn xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hoạt động thường xuyên Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh.

Điều 2. Trsở

Trụ sở Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đặt tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Khánh Hòa (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa) - số 06 Yersin, thành phố Nha Trang, số điện thoại: (058) 3.824138- (058) 3.813540.

Điều 3. Con dấu, Thẻ Kiểm tra

1. Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh được sử dụng con dấu của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Khánh Hòa khi thay mặt Đội ký các văn bản hành chính Công văn, Báo cáo, Tờ trình, Giấy mời. Trường hợp văn bản do Đội phó ký thì chỉ được đóng dấu treo.

2. Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Thẻ Kiểm tra để làm nhiệm vụ.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất và tổ chức thực hiện.

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền các biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh kiến nghị.

Điều 5. Quyền hạn

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra.

2. Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra.

3. Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Việc xử lý hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền

Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải tiến hành lập biên bản và chuyển hồ sơ ban đầu, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động

1. Hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời đúng nội dung, đúng đối tượng, thời hạn quy định và không làm cản trở các hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

2. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

Điều 8. Kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất

1. Công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch:

Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh tổ chức thực hiện công tác theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của UBND tỉnh và kế hoạch công tác của Đội đã được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.

2. Công tác kiểm tra đột xuất:

Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

- Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

- Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Y tế) hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra.

Điều 9. Nguyên tắc khi thực hiện công tác kiểm tra

1. Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất 03 (ba) thành viên tham gia, phải bảo đảm thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ.

2. Khi tiến hành kiểm tra thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh phải xuất trình Thẻ kiểm tra. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình kiểm tra, thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bình thường của cơ sở bị kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định hoặc các đề xuất xử lý vi phạm của mình.

4. Đối với trường hợp có dấu hiệu phức tạp, có thể đề nghị Công an tỉnh cử cán bộ làm nhiệm vụ hỗ trợ, bảo vệ Đội trong quá trình kiểm tra theo quy định

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Đội Kiểm tra liên ngành 178 ở các cấp trên cùng một địa bàn phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý, năm nhằm hạn chế việc chng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên chịu sự chỉ đạo, phân công của Đội trưởng, đề xuất các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đội trưởng xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 11. Phân công nhiệm vụ các thành viên

1. Đội trưởng:

- Điều hành mọi hoạt động của Đội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động của Đội.

- Xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hoạt động của Đội;

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

- Chủ trì các cuộc họp Đội;

- Quản lý tài sản, phương tiện, tài liệu, hồ sơ, công cụ hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của Đội;

- Thay mặt Đội ký các văn bản quy định tại Điều 3 Quy chế này;

- Thay mặt Đội báo cáo tình hình hoạt động với cấp trên và quan hệ với các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Đội phó:

Được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động kiểm tra khi Đội trưởng vắng mặt (đi công tác, nghỉ phép, ốm đột xuất...) và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng đối với toàn bộ quá trình hoạt động của Đội.

3. Các thành viên Đội:

- Chấp hành sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Đội trưởng (hoặc Đội phó khi được ủy quyền) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình, kế hoạch công tác của Đội;

- Đề xuất, kiến nghị các biện pháp, phương thức hoạt động kiểm tra của Đội để đạt được kết quả và chất lượng cao;

Điều 12. Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, các cơ quan có thành viên tham gia Đội phải bố trí thời gian cho các thành viên thuộc cơ quan mình tham gia hoạt động theo kế hoạch công tác của Đội.

Chương V

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 13. Chế đ hi hp

Định kỳ hàng quý, Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh tổ chức họp giao ban, đánh giá, rút kinh nghiệm của toàn Đội và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tiếp theo.

Điều 14. Chế đ báo cáo

Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác của Đội.

Chương VI

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 15. Chế độ quản lý hồ sơ, tài sản

1. Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh được cung cấp phương tiện, trang bị chuyên dụng, công cụ hỗ trợ, vũ khí trong khi thi hành nhiệm vụ.

2. Tài sản, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ cho hoạt động, các tài liệu, hồ sơ, tang vật bị tạm giữ (nếu có) trong thời gian chờ xử lý phải được lưu giữ tại trụ sở Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh và có sự phân công cụ thể cho thành viên chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng.

Điều 16. Kinh phí hoạt động

1. Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh được cấp kinh phí hoạt động hàng năm trong kinh phí của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Khánh Hòa.

2. Việc lập kế hoạch thu chi, quyết toán của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tiền phạt thu từ các vụ xử lý vi phạm được nộp vào Kho Bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Chương VII

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh nếu có thành tích trong công tác được khen thưởng theo quy định. Trình tự, thủ tục làm hồ sơ khen thưởng thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Điều 18. Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định.

Điều 19. Khi thi hành nhiệm vụ, thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì Đội trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng trực tiếp của thành viên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc xử lý các hành vi vi phạm của các thành viên Đội phải được thực hiện theo pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 8 Chương, 20 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, xét thấy cần thiết phải sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung nội dung Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn công tác thì Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, phê duyệt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1826/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1826/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1826/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1826/QĐ-UBND 2019 hoạt động Đội Kiểm tra phòng chống tệ nạn mại dâm Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1826/QĐ-UBND 2019 hoạt động Đội Kiểm tra phòng chống tệ nạn mại dâm Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1826/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1826/QĐ-UBND 2019 hoạt động Đội Kiểm tra phòng chống tệ nạn mại dâm Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1826/QĐ-UBND 2019 hoạt động Đội Kiểm tra phòng chống tệ nạn mại dâm Khánh Hòa

            • 12/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực