Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;

Để thống nhất trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên phạm vi cả nước (sau đây gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đội kiểm tra liên ngành 178 là đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

2. Tuỳ theo yêu cầu thực tế về công tác phòng, chống mại dâm ở địa phương, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quyết định thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178 của cấp mình. Việc thành lập và tổ chức hoạt động của Đội phải đảm bảo đúng quy định của Thông thư này và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

3. Đội kiểm tra liên ngành 178 hoạt động theo quy chế do Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cùng cấp chủ trì, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quản lý các hoạt động thường xuyên của Đội.

4. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống mại dâm quy định tại Điều 14 của Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

5. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

6. Đội kiểm tra liên ngành 178 được cấp thẻ kiểm tra do Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành (mẫu kèm theo); được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ torng khi thi hành nhiệm vụ. Việc cấp, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

II- NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Cơ cấu của Đội kiểm tra liên ngành 178

a) Đội kiểm tra liên ngành 178 gồm 01 đội trưởng, 01 hoặc 02 đội phó và các thành viên. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể xem xét điều chỉnh cơ cấu, thành phần của Đội cho phù hợp.

b) Đội kiểm tra liên ngành cấp tỉnh:

Đội trưởng là lãnh đạo đơn vị chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (chi cục hoặc phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội).

Các thành viên bao gồm:  đại diện cơ quan Công an tỉnh; cán bộ, thanh tra viên của các sở: Văn hóa – Thông tin, Y tế, Thương mại, Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội.

c) Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện:

Đội trưởng là lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội).

Các thành viên bao gồm: cán bộ, chiến sĩ công an huyện; cán bộ thuộc các phòng: Văn hóa - Văn hóa – Thông tin, Y tế, Quản lý thị trường, Kinh tế, Thương mại, Du lịch, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội).

d) Đội kiểm tra liên ngành cấp xã:

Thành viên bao gồm: trưởng Công an xã, cán bộ phụ trách Tư pháp, cán bộ phụ trách Văn hóa, Lao động – Thương binh Xã hội và 01 đến 02 cán bộ thuộc các ban, ngành khác ở địa phương.

Theo tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định Đội trưởng và các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành cho phù hợp và đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra.

2. Nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178

a) Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm, an ninh trật tự, văn hóa – thông tin, sử dụng lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện.

c) Đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp, cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.

e) Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (quý, 6 tháng, 1 năm) và báo cáo đột xuất (theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp) về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội.

3. Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành 178

a) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu, và trả lời các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra.

b) Liên hệ với cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra.

c) Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.

Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

4. Nguyên tắc hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178

a) Đội kiểm tra liên ngành 178 thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Đội liên ngành 178.

Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

- Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

- Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Công an, Lao động – Thương binh xã hội, Văn hóa – Thông tin, Thương mại, Du lịch, Y tế) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm, thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra.

Đội trưởng chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho Thủ trưởng trực tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

b) Đội kiểm tra liên ngành 178 chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất 03 thành viên tham gia, phải đảm bảo thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ.

c) Khi tiến hành kiểm tra thành viên của Đội phải xuất trình Thẻ kiểm tra. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Trong quá trình kiểm tra, thành viên của Đội phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bình thường của cơ sở bị kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý vi phạm của mình.

5. Mối quan hệ công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178

a) Đội kiểm tra liên ngành ở các cấp trên cùng một địa bàn phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý 1 năm nhằm hạn chế việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra.

b) Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm.

Trường hợp cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành cấp trên có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới để kiểm tra các sơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan đến mại dâm.

c) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên chịu sự chỉ đạo, phân công của Đội trưởng, đề xuất các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đội trưởng xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

6. Thủ tục, hồ sơ thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178

a) Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với cấp tỉnh; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, hoặc Phòng Nội vụ - Lao động và Xã hội đối với cấp huyện) có trách nhiệm làm các thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178.

b) Hồ sơ đề nghị thành lập Đội kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, huyện gồm:

- Tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178;

- Dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178;

- Văn bản cử cán bộ tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 của các cơ quan liên quan;

- Bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan.

c) Đối với Đội kiểm tra liên ngành cấp xã, Chủ tich Ủy ban nhân dân phân công cho ngành chức năng ở địa phương chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ gồm tờ trình của đơn vị được giao chuẩn bị danh sách đề xuất các thành viên, dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động.

7. Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm

a) Đội kiểm tra liên ngành 178, thành viên của Đội nếu có thành tích trong công tác được khen thưởng theo quy định. Trình tự, thủ tục làm hồ sơ khen thưởng thực hiện theo pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thi đua, khen thưởng hàng năm về phòng chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù cho theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

c) Trong khi thi hành nhiệm vụ, thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì Đội trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng trực tiếp của họ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. Việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức và các quy định pháp luật có liên quan khác.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các ngành liên quan thực hiện Thông tư này; bố trí kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho Đội kiểm tra liên ngành 178 thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội) các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thành lập, xây dựng quy chế hoạt động và dự toán kinh phí hàng năm cho Đội kiểm tra liên ngành 178; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho Đội kiểm tra liên ngành 178.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ; Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, Cục PCTNXH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2006/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2006/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2006
Ngày hiệu lực16/07/2006
Ngày công báo01/07/2006
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2006/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu05/2006/TT-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýĐàm Hữu Đắc
       Ngày ban hành22/06/2006
       Ngày hiệu lực16/07/2006
       Ngày công báo01/07/2006
       Số công báoTừ số 1 đến số 2
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm

            • 22/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực