Quyết định 1833/QĐ-UBND

Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2014 công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1833/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VÀ HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ ban hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 18 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, trong đó có 11 quyết định và 07 chỉ thị.

(Đính kèm Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu, ngày, tháng, năm

Trích yếu văn bản

1

Chỉ thị

14/CT.UBT.94 ngày 13/5/1994

V/v cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm

2

Chỉ thị

19/CT.UBT.95 ngày 16/11/1995

V/v trang bị, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

3

Chỉ thị

13/CT.UBT.96 ngày 04/10/1996

V/v tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

4

Chỉ thị

17/2001/CT-UBND ngày 21/05/2001

V/v tăng cường công tác tổ chức, quản lý nhà nước đối với Hội quần chúng trong tỉnh Cần Thơ

5

Quyết định

243/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004

V/v ban hành mức trần làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy nội địa

6

Chỉ thị

22/2004/CT-UB ngày 14/10/2004

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

7

Quyết định

311/2004/QĐ-UB ngày 11/11/2004

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

8

Quyết định

29/2005/QĐ-UBND ngày 25/04/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

9

Quyết định

43/2005/QĐ-UBND ngày 04/7/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô

10

Chỉ thị

16/2005/CT-UB ngày 17/8/2005

V/v tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn TPCT

11

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND ngày 17/08/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

12

Quyết định

73/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006

V/v ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

13

Quyết định

76/2006/QĐ-UBND 18/10/2006

Về việc ban hành Quy định quản lý khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ thành phố Cần Thơ

14

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đê về tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

15

Quyết định

74/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban an toàn giao thông thành phố Cần Thơ

16

Quyết định

86/2008/QĐ-UBND ngày 12/9/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hòa giải ở cơ sở

17

Chỉ thị

13/2008/CT-UB ngày 22/9/2008

Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn TPCT

18

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

Về việc Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1833/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2014
Ngày hiệu lực 10/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1833/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Lê Văn Tâm
Ngày ban hành 10/07/2014
Ngày hiệu lực 10/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Cần Thơ

  • 10/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực