Quyết định 1835/QĐ-UBND

Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính, viễn thông trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1835/QĐ-UBND 2013 Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HẠ TẦNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 18/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1612/TTr-SKHĐT-VHXH ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính, viễn thông trên hệ thống thông tin địa lý (GIS), với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính, viễn thông trên hệ thống thông tin địa lý (GIS).

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Hội Tin học tỉnh Vĩnh Long.

4. Chủ nhiệm lập dự án: TS. Đặng Huỳnh Mai.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Xây dựng hoàn chỉnh các lớp dữ liệu GIS về hạ tầng bưu chính, mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để tổng hợp thành cơ sở dữ liệu được đầy đủ, chi tiết và thống nhất trên nền GIS chung của tỉnh.

- Xây dựng công cụ GIS với các chức năng cần thiết để khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ cho công việc chuyên môn của các sở, ban, ngành khác.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Nội dung đầu tư:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên nền GIS nền của tỉnh.

- Xây dựng phần mềm GIS quản lý khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long.

6.2. Quy mô đầu tư:

Hạng mục

Mô tả

Ghi chú

Phần cứng

Hệ thống máy móc, hạ tầng và mạng phục vụ cài đặt vận hành các hệ thống thông tin

Sử dụng hạ tầng CNTT hiện có tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Xây dựng phần mềm

Mua sắm và triển khai các chương trình phần mềm GIS quản lý khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long

Mua sắm sản phẩm có sẵn trên thị trường hoặc thuê xây dựng phần mềm.

Tạo lập cơ sở dữ liệu

Khảo sát, đánh giá, tạo lập CSDL chuyên ngành trên nền GIS nền của tỉnh:

- Dữ liệu về hệ thống bưu cục.

- Dữ liệu về hệ thống trạm BTS.

- Dữ liệu về hệ thống các tuyến truyền dẫn quang.

- Dữ liệu về các trạm viễn thông.

- Dữ liệu về hệ thống mạng Internet.

- Dữ liệu về hệ thống mạng tuyền số liệu chuyên dụng của tỉnh.

- Dữ liệu về các đối tượng đăng ký sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

- Dữ liệu về các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Dữ liệu về tuyến viba.

Thuê nhân công triển khai dịch vụ:

- Tập hợp hồ sơ, dữ liệu thô.

- Làm sạch dữ liệu, phân loại theo từng lĩnh vực.

- Nhập dữ liệu lên hệ thống.

- Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.

 

Đào tạo

Tiến hành đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ cho các cán bộ sử dụng, khai thác các phần mềm

Thuê đơn vị cung cấp phần mềm dịch vụ đào tạo cho cán bộ quản trị vận hành hệ thống, chuyên viên sử dụng, lãnh đạo phòng ban/đơn vị.

Triển khai

Triển khai phần mềm GIS quản lý khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long

- Khảo sát hạ tầng máy chủ, mạng, đánh giá an toàn an ninh thông tin.

- Làm sạch hệ thống (tối ưu hạ tầng, quy hoạch lại tài nguyên).

- Cài đặt phần mềm ứng dụng.

- Cấu hình hệ thống theo yêu cầu của đơn vị.

7. Địa điểm: Tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long (số 35, đường 2 tháng 9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

8. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

8.1. Thiết kế sơ bộ:

- Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu:

+ Cơ sở dữ liệu GIS nền tuân theo chuẩn toạ độ VN2000 tỉ lệ 1:25000 gồm các lớp cơ sở như: Lớp đường ranh giới hành chính huyện/thành phố, phường/xã, lớp thuỷ hệ, lớp giao thông được chuẩn hoá, điểm công trình văn hoá - công cộng, lớp thông tin địa chỉ từ dữ liệu địa chính và nguồn cấp số nhà, lớp dữ liệu địa chính. Cơ sở dữ liệu GIS nền có thể mở rộng tích hợp với các nguồn dữ liệu khác như quy hoạch, xây dựng, đất đai…

+ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành bưu chính, mạng viễn thông đặt trên nền cơ sở dữ liệu GIS nền gồm các lớp: Dữ liệu về hệ thống bưu cục, hệ thống trạm BTS, hệ thống các tuyến truyền dẫn quang, trạm viễn thông, hệ thống mạng Internet, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dụng của tỉnh; các dữ liệu về đối tượng đăng ký sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, các doanh nghiệp viễn thông, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, dữ liệu về tuyến và trạm viba.

- Thiết kế chức năng phần mềm quản lý:

Phần mềm quản lý được thiết kế đảm bảo các chức năng phân quyền quản lý cập nhật, điều khiển các lớp bản đồ nền, số hoá cập nhật thông tin các lớp dữ liệu, tìm kiếm và truy vấn dữ liệu thuộc các lớp chuyên ngành, import dữ liệu GPS vào hệ thống, thống kê báo cáo theo chuyên đề (thematic).

8.2. Hệ thống thiết bị:

a) Xây dựng phần mềm GIS quản lý khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long.

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên nền GIS nền của tỉnh, gồm:

- Dữ liệu về hệ thống bưu cục

- Dữ liệu về hệ thống trạm BTS.

- Dữ liệu về hệ thống các tuyến truyền dẫn quang.

- Dữ liệu về các trạm viễn thông.

- Dữ liệu về hệ thống mạng Internet.

- Dữ liệu về hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dụng của tỉnh.

- Dữ liệu về các đối tượng đăng ký sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

- Dữ liệu về các doanh nghiệp viễn thông.

- Dữ liệu về các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Dữ liệu về tuyến viba.

9. Tổng mức đầu tư: 3.912.401.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí thiết bị và phần mềm: 3.408.744.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 79.866.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 239.413.000 đồng;

- Chi phí khác: 13.941.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 170.437.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo các quy định hiện hành của Nhà nước và lưu ý các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1612/TTr-SKHĐT-VHXH ngày 24/10/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1835/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1835/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1835/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1835/QĐ-UBND 2013 Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1835/QĐ-UBND 2013 Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1835/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Anh Vũ
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1835/QĐ-UBND 2013 Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1835/QĐ-UBND 2013 Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông Vĩnh Long

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực