Quyết định 1836/QĐ-UBND

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, hệ thống bảo mật, giám sát và quản lý mạng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2013 an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin Vình Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, HỆ THỐNG BẢO MẬT, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ MẠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 18/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1611/TTr-SKHĐT-VHXH ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, hệ thống bảo mật, giám sát và quản lý mạng, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, hệ thống bảo mật, giám sát và quản lý mạng.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Hội Tin học tỉnh Vĩnh Long.

4. Chủ nhiệm lập dự án: TS. Đặng Huỳnh Mai.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, nhằm tăng cường hệ thống bảo mật, giám sát, quản lý mạng giúp chủ động bảo vệ các mối nguy hại từ bên ngoài; đồng thời tăng cường bảo vệ an toàn trên các máy chủ, máy trạm tham gia trên mạng diện rộng của tỉnh, giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định và thông suốt.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Nội dung đầu tư:

- Trang bị thiết bị, phần mềm bảo mật để tăng cường an toàn an ninh thông tin trên trung tâm dữ liệu và mạng diện rộng của tỉnh.

- Trang bị hạ tầng mạng, đảm bảo cho hệ thống vận hành thông suốt trên môi trường mạng.

- Trang bị các máy chủ, thiết bị lưu trữ, đảm bảo cho các dịch vụ, các ứng dụng vận hành ổn định, sẵn sàng cao.

- Trang bị thiết bị cân bằng tải và hệ thống cache dữ liệu để tăng tốc độ truy cập internet.

6.2. Quy mô đầu tư:

Hạng mục

Mô tả

Số lượng

Máy chủ

Trang bị thêm hệ thống máy chủ dạng phiến thay thế các máy chủ đời cũ của dự án 112 chạy các dịch vụ, các ứng dụng.

02 Chassic + 10 server phiến

Thiết bị mạng

- Trang bị thiết bị định tuyến trung tâm

- Trang bị thiết bị chuyển mạch trung tâm dự phòng thiết bị cisco switch 4506

- Trang bị thiết bị cân bằng tải và server cache phục vụ truy cập internet

- Trang bị thêm 02 tủ đĩa mở rộng SAN với 10 ổ cứng với dung lượng 1000Gb dùng để tăng dung lượng lưu trữ của hệ thống thư điện tử và cơ sở dữ liệu tập trung

- Thiết bị giám sát mạng, gửi tin nhắn SMS

01 router

01 switch 4506E


01


02

 

01

Tường lửa

- Trang bị firewall chạy song song với firewall GPX800

- Trang bị thêm 01 phần mềm quản lý tập trung các hành vi xâm nhập vào hệ thống mạng một cách không hợp pháp

01

01 lic

Thiết bị phụ trợ

- Thiết bị điều khiển máy chủ (KVM switch)

- Tủ chứa thiết bị (Cabinet)

- Trang bị thêm thiết bị lưu điện cho TTDL

01

01

01

Phần mềm hệ thống

- Hệ điều hành Microsoft Windows 2012 làm nền tảng cho vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu và các dịch vụ mạng khác.

- Phần mềm Vmware làm nền tảng để thực hiện ảo hóa các máy chủ trong TTDL nhằm tăng tính khôi phục lại hệ thống máy chủ cũng như các dịch vụ mạng mà TTDL đang cung cấp một cách nhanh nhất khi có sự cố xảy ra.

- Phần mềm backup dữ liệu.

- Phần mềm quét virus tại cổng truy cập internet: McAfee WebGateway.

- Phầm mềm quét virus tại các máy trạm: McAfee Endpoint Protection Suite.

04 lic

 

01 lic

 

 

01

501 user


600 user

Đào tạo, chuyển giao

Tiến hành đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ cho các cán bộ quản trị vận hành.

 

7. Địa điểm: Tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long (số 88 đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Riêng phầm mềm quét virus tại các máy trạm (McAfee Endpoint Protection Suite) được cài đặt tại Trung tâm dữ liệu và các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

8. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

8.1. Thiết kế sơ bộ:

- Quy hoạch lại kiến trúc Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh để đảm bảo tăng cường an toàn, an ninh thông tin trên Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Cấu hình các thiết bị bảo mật, các thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch trung tâm, thiết bị cân bằng tải.

- Quy hoạch các server chạy các dịch vụ, các ứng dụng, một số dịch vụ, ứng dụng quan trọng được cấu hình theo cơ chế có tính sẵn sàng cao (HA).

- Giải pháp ảo hóa đảm bảo cung cấp linh hoạt tài nguyên cho các ứng dụng và các dịch vụ.

- Giải pháp tăng cường kiểm soát lưu lượng truy cập internet, tăng cường bảo vệ chống lại phần mềm nguy hiểm, Spyware, …

- Giải pháp chuyển dữ liệu sang hệ thống mới một cách tối ưu nhất để giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn hệ thống.

8.2. Hệ thống thiết bị:

- 10 server (máy chủ) dạng phiến;

- 02 chassis (khung chuyên dùng) cho server phiến;

- 01 firewall (bức tường lửa) gateprotect GPX800;

- 01 thiết bị định tuyến trung tâm (router cissco 3925);

- 01 thiết bị chuyển mạch trung tâm (switch cissco 4506E);

- 01 thiết bị cân bằng tải (load balancing);

- 02 thiết bị mở rộng SAN (IBM System Storage EXP3524 Express Storage Expansion Unit);

- 01 thiết bị điều khiển máy chủ (KVM switch);

- 01 tủ chứa thiết bị (Cabinet);

- 01 thiết bị lưu điện (UPS);

- 01 thiết bị giám sát mạng.

9. Tổng mức đầu tư: 11.996.403.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí thiết bị: 10.824.674.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 186.766.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 345.100.000 đồng;

- Chi phí khác: 111.129.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 528.734.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo các quy định hiện hành của Nhà nước và lưu ý các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1611/TTr-SKHĐT-VHXH ngày 24/10/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Anh Vũ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1836/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1836/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1836/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2013 an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin Vình Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2013 an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin Vình Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1836/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Anh Vũ
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2013 an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin Vình Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2013 an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin Vình Long

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực