Quyết định 184/2006/QĐ-UBCK

Quyết định 184/2006/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện thu phí đối với lĩnh vực chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 184/2006/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện thu phí lĩnh vực chứng khoán đã được thay thế bởi Quyết định 306/QĐ-UBCK hướng dẫn Thông tư 27/2010/TT-BTC và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 184/2006/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện thu phí lĩnh vực chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
----------------

Số: 184 /QĐ-UBCK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-----------

 Hà Nội, ngày 17  tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU PHÍ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2002 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm;
Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực hiện thu phí đối với lĩnh vực chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Phát triển Thị trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Giám đốc các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, các tổ chức có tài khoản lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-  Lãnh đạo UBCKNN;
-  Như điều 3;
-  Lưu: VP, Ban  PTTT
.

  

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN THU PHÍ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
(Kèm theo Quyết định số 184 /QĐ-UBCK ngày 17 /3/2006 của Chủ tịch UBCKNN)

1. Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thu phí: Các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

- Đối tượng nộp phí: Các thành viên giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, các công ty niêm yết chứng khoán, các tổ chức có tài khoản lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

2. Nguyên tắc thu

2.1. Các khoản phí thu hàng năm sẽ được thu một lần cho cả năm vào trước ngày 31 tháng 1 của năm đó. Trong năm, các thành viên giao dịch tăng thiết bị đầu cuối và công ty niêm yết tăng vốn niêm yết thì phí sẽ được thu từ thời điểm thực hiện (tính tròn tháng nếu số ngày sử dụng/niêm yết trong tháng lớn hơn 15 ngày).

2.2. Các khoản phí thu hàng tháng sẽ được thu trước ngày 15 của tháng kế tiếp.

2.3. Đối với phí lưu ký chứng khoán, nếu là chứng khoán lô lẻ thì sẽ được tính tròn lô để tính phí.

2.4. Tháng được tính tròn 30 ngày, 1 năm có 12 tháng.

3. Mức thu và cách tính phí

3.1. Các khoản phí được thu theo mức quy định tại Biểu dưới đây

STT

TÊN PHÍ

ĐỊNH KỲ THU

MỨC THU

1

Phí sử dụng hệ thống thiết bị

Hàng năm

20.000.000 đồng/1 thiết bị đầu cuối/năm

2

Phí giao dịch:

 

 

Hàng tháng

 

2.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

0,05%/trị giá giao dịch

2.2

Trái phiếu

0,0075%/trị giá giao dịch

3

Phí quản lý niêm yết hàng năm:

 

 

 

 

Hàng năm

 

3.1

Niêm yết dưới 10 tỷ đồng

5.000.000 đồng

3.2

Niêm yết từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng

10.000.000 đồng

3.3

Niêm yết từ  50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng

15.000.000 đồng

3.4

Niêm yết từ 100 tỷ đồng trở lên

20.000.000 đồng

4

Phí lưu ký chứng khoán:

 

 

 

Hàng tháng

 

4.1

Lưu ký chứng khoán

2 đồng/lô chứng khoán/tháng

4.2

Chuyển khoản chứng khoán

5 đồng/lô chứng khoán

(tối đa không quá 500.000đ/1lần chuyển khoản)

Ghi chú: 01 lô chứng khoán = 10 chứng khoán.

3.2.  Cách tính phí

3.2.1.  Phí sử dụng hệ thống thiết bị

Số phí mỗi thành viên giao dịch phải nộp hàng năm

=

20.000.000 đồng

x

Số thiết bị đầu cuối sử dụng

 Trong năm đầu tiên được cấp phép sử dụng thiết bị, nếu số tháng sử dụng thiết bị trong năm dưới 12 tháng thì số phí phải nộp được tính cho số tháng còn lại trong năm tính từ thời điểm được cấp phép sử dụng thiết bị.

3.2.2. Phí giao dịch

Số phí mỗi thành viên giao dịch phải nộp trong tháng

=

Phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

+

Phí giao dịch trái phiếu

 

Phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

=

0,05%

x

Tổng trị giá giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong tháng

 

Phí giao dịch trái phiếu

=

0,0075%

x

Tổng trị giá giao dịch trái phiếu trong tháng

 

Tổng trị giá giao dịch của mỗi thành viên

=

Giá trị mua chứng khoán

+

Giá trị bán chứng khoán

3.2.3. Phí quản lý niêm yết hàng năm

Được tính cho số tháng thực niêm yết trong năm của tổ chức niêm yết tương ứng với mức vốn niêm yết.

Số tháng thực niêm yết được tính tròn tháng.

Các tổ chức đăng ký giao dịch không thuộc đối tượng nộp loại phí này.

Ví dụ 1: Một tổ chức chính thức niêm yết kể từ ngày 3/6/2006 với số vốn niêm yết 48 tỷ đồng thì

Số tiền phí quản lý niêm yết phải nộp cho năm 2006

=

10.000.000 đồng

x

7 tháng/12 tháng

=

5.833.333 đồng

Ví dụ 2: Một tổ chức chính thức niêm yết kể từ năm 2005 với số vốn niêm yết 80 tỷ đồng, đến 21/7/2006 tổ chức này tăng vốn niêm yết lên 120 tỷ đồng,

Số tiền phí quản lý niêm yết phải nộp cho năm 2006

=

15.000.000 đồng

x

7 tháng/12 tháng

+

20.000.000 đồng

x

5 tháng/12 tháng

=

17.083.333 đồng

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Phí lưu ký chứng khoán

3.2.4.1. Phí lưu ký chứng khoán

Số phí lưu ký chứng khoán tổ chức lưu ký chứng khoán phải nộp trong tháng

=

2 đồng 30

x

Vi

với Vi là tổng số lô chứng khoán lưu ký trong tháng được xác định bằng cộng dồn số dư trên tài khoản lưu ký chứng khoán của từng ngày.

Số dư chứng khoán hàng ngày được tính vào thời điểm 16h30 hàng ngày trên cơ sở chứng từ giao nhận chứng khoán tại TTLKCK

Số dư trên tài khoản lưu ký chứng khoán là tổng số dư chứng khoán trên tất cả các tài khoản cấp 2, cấp 3, gồm giao dịch, cầm cố, chờ rút, thanh toán bù trừ… của hoạt động môi giới cũng như tự doanh của cả cổ phiếu và trái phiếu.

Ví dụ 1: Một thành viên lưu ký có số lô chứng khoán lưu ký các ngày trong tháng lần lượt là:

Ngày 1/M/2006: 100 lô

Ngày 2/M/2006: 95 lô

Ngày 3/M/2006: 105 lô

Ngày 4/M/2006……..

……………………….

Ngày 31/M/2006: 110 lô

Số phí lưu ký chứng khoán phải nộp trong tháng của thành viên lưu ký này là

2 đồng/30 x (100 + 95 + 105 + …… + 110)

Ví dụ 2: Một tổ chức mở tài khoản lưu ký chứng khoán và có số thực dư chứng khoán trên tài khoản lưu ký chứng khoán từ ngày 20/M/2006, cụ thể là…

Ngày 20/6/2006: 20 lô

Ngày 21/M/2006: 70 lô

……………………..

Ngày 30/M/2006 là 205 lô

Số phí lưu ký chứng khoán phải nộp trong tháng của tổ chức có tài khoản lưu ký chứng khoán này là

2 đồng/30 x (20 + 70 + ….. + 205)

3.2.4.2. Phí chuyển khoản chứng khoán

Số phí chuyển khoản chứng khoán phải nộp trong tháng

=

5 đồng

x

V

với V là tổng số lô chứng khoán chuyển khoản trong tháng.

- Phí chuyển khoản chứng khoán không áp dụng cho các trường hợp chuyển khoản chứng khoán để sửa lỗi giao dịch, chuyển khoản giữa các tài khoản cấp 2, cấp 3 trong tài khoản lưu ký chứng khoán ví dụ từ tài khoản chứng khoán giao dịch sang tài khoản chứng khoán cầm cố, chứng khoán chờ giao dịch…. và ngược lại.

- Phí chuyển khoản chứng khoán được thu hàng tháng theo thông báo thu phí của TTLKCK (kê chi tiết theo ngày) gửi các thành viên lưu ký (Phí tính cho mỗi lần chuyển khoản trong ngày không quá 500.000 đồng)

Cách tính phí chuyển khoản chứng khoán trong từng trường hợp cụ thể như sau:

a. Chuyển khoản phát sinh do thực hiện thanh toán chứng khoán

Phí chuyển khoản chứng khoán phát sinh do thực hiện thanh toán chứng khoán được tính hàng ngày theo số lô chứng khoán phải chuyển giao từ tài khoản chứng khoán giao dịch của bên phải chuyển giao chứng khoán theo kết quả bù trừ chứng khoán.

Tổ chức phải nộp phí chuyển khoản là bên phải chuyển giao chứng khoán.

Căn cứ để tính phí: báo cáo bù trừ và thanh toán chứng khoán theo thành viên lưu ký. Đối với trường hợp thanh toán trực tiếp là báo cáo thanh toán trực tiếp chứng khoán theo thành viên lưu ký.

Cách tính

Tiền phí chuyển khoản chứng khoán

=

5 ®ång

x

V

V là số lô chứng khoán phải chuyển giao theo kết quả bù trừ chứng khoán

b. Chuyển khoản phát sinh do thực hiện các hành vi cho, tặng, biếu, thừa kế tài sản…

Phí chuyển khoản được tính trên số lô chứng khoán chuyển qua các tài khoản theo chứng từ tại TTLKCK.

Tổ chức phải trả phí chuyển khoản là thành viên lưu ký có yêu cầu thực hiện chuyển khoản.

Căn cứ tính phí: chứng từ tại TTLKCK

Cách tính

Tiền phí chuyển khoản chứng khoán

=

5 ®ång

x

V

V là số lô chứng khoán thực hiện chuyển khoản

 

c. Chuyển khoản phát sinh do nhà đầu tư tất toán tài khoản tại thành viên lưu ký này để chuyển sang lưu ký tại thành viên lưu ký khác

Phí chuyển khoản được tính trên cơ sở số lô chứng khoán thực hiện chuyển khoản sang tài khoản của thành viên lưu ký khác.

Tổ chức phải trả phí:  thành viên lưu ký có yêu cầu thực hiện chuyển khoản

Căn cứ tính phí: chứng từ tại TTLKCK

Cách tính

Số phí chuyển khoản phải trả

=

5 đồng

 

x

V

V là số lô chứng khoán thực hiện chuyển khoản sang tài khoản của thành viên lưu ký khác.

4.  Thời điểm nộp phí

4.1. Chậm nhất 5 ngày trước ngày thu phí cuối cùng theo quy định, TTGDCK, TTLKCK có trách nhiệm thông báo mức phí mà các thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết và tổ chức có tài khoản lưu ký phải nộp theo quy định để các đối tượng nộp phí xác nhận. Các đối tượng nộp phí có trách nhiệm đối chiếu số liệu và thông báo cho TTGDCK, TTLKCK để có chỉnh sửa kịp thời trong trường hợp có sai sót.

4.2.  Trước ngày thu phí cuối cùng theo quy định, các tổ chức có nghĩa vụ nộp phí phải yêu cầu ngân hàng nơi mình mở tài khoản chuyển số tiền phí phải nộp vào tài khoản theo thông báo của Trung tâm chịu trách nhiệm thu phí.

4.3.   

Stt

TÊN PHÍ

ĐỐI TƯỢNG NỘP PHÍ

THỜI ĐIỂM THU

1

Phí sử dụng hệ thống thiết bị

Thành viên giao dịch

Trước ngày 31/1 của năm

2

Phí giao dịch

 

Thành viên giao dịch

Trước ngày 15 của tháng kế tiếp

2.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

2.2

Trái phiếu

3

Phí quản lý niêm yết hàng năm

 

 

 

 

Tổ chức niêm yết

Trước ngày 31/1 của năm

3.1

Niêm yết dưới 10 tỷ đồng

3.2

Niêm yết từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng

3.3

Niêm yết từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng

3.4

Niêm yết từ 100 tỷ đồng trở lên

4

Phí lưu ký chứng khoán

 

Tổ chức có tài khoản lưu ký mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

Trước ngày 15 của tháng kế tiếp

4.1

Lưu ký chứng khoán

4.2

Chuyển khoản chứng khoán

 

5. Nghĩa vụ thực hiện và chế độ báo cáo

5.1.  Các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho các đối  tượng  nộp  phí thực hiện đúng quy định tại Thông tư 11/2006/TT-BTC Trong quá  trình  thực  hiện, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các  đối  tượng nộp phí báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước những vướng mắc (qua Ban Phát triển thị trường) để xử lý kịp thời.

5.2.  Các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình thực hiện thu phí hàng quý (chi tiết theo đối tượng nộp các khoản phí thuộc chức năng thu của Trung tâm mình), chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý sau (theo mẫu báo cáo đính kèm)./.

 

 


Mẫu báo cáo thu phí chứng khoán

 

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

TRUNG TÂM........

----------------

Số:       /BC-TT..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-----------------------------------           

    ……., ngày         tháng       năm 2006

 

BÁO CÁO THU PHÍ QUÝ ..... NĂM 200..

(Theo Quyết định số       /QĐ-UBCK ngày     /3/2006 của Chủ tịch UBCKNN về việc hướng dẫn thực hiện thu phí đối với lĩnh vực chứng khoán)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Loại phí

Đối tượng nộp phí

Số phí thu trong quý

Luỹ kế từ đầu năm

 

…………..

…….

…….

…….

 

 

…….

…….

…….

 

……………

…….

…….

……..

 

 

…….

…….

……..

 

Tổng cộng

 

……..

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBCKNN;

-  Ban PTTT;

-  Lưu:…….

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM …….

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN A…

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/2006/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184/2006/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2006
Ngày hiệu lực17/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/2006/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 184/2006/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện thu phí lĩnh vực chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 184/2006/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện thu phí lĩnh vực chứng khoán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu184/2006/QĐ-UBCK
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
       Người kýNguyễn Đoan Hùng
       Ngày ban hành17/03/2006
       Ngày hiệu lực17/03/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 184/2006/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện thu phí lĩnh vực chứng khoán

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/2006/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện thu phí lĩnh vực chứng khoán