Thông tư 11/2006/TT-BTC

Thông tư 11/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 11/2006/TT-BTC chế độ thu nộp, quản lý sử dụng phí lệ phí lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm sửa đổi 110/2002/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 27/2010/TT-BTC mức thu, chế độ thu nộp, quản lý sử dụng phí hoạt động chứng khoán và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2006/TT-BTC chế độ thu nộp, quản lý sử dụng phí lệ phí lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm sửa đổi 110/2002/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 110/2002/TT-BTC NGÀY 12/12/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN VÀ BẢO HIỂM

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc phát hành và kinh doanh chứng khoán, đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động có tổ chức, an toàn và hiệu quả, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Thông tư 110/2002/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục II, Thông tư 110/2002/TT-BTC như sau: “Mức thu phí đối với các dịch vụ sử dụng thiết bị, cơ sở hạ tầng chứng khoán và hoạt động chứng khoán được thực hiện theo các mức cụ thể quy định trong phụ lục số 1: Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán”.

Ban hành kèm theo Thông tư này “Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán” thay thế “Danh mục chi tiết các loại phí” tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 110/2002/TT-BTC.

2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ tư, điểm 3, mục II, Thông tư 110/2002/TT-BTC như sau: “Phí trong lĩnh vực chứng khoán do Trung tâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán (cơ quan thu phí) tổ chức thu và quản lý sử dụng theo quy định hiện hành”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục III, Thông tư 110/2002/TT-BTC như sau: “Cơ quan thu phí được sử dụng 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc cung cấp dịch vụ và thu phí.”

4. Thay cụm từ “Danh mục chi tiết các loại lệ phí” tại điểm 2, mục II và phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 110/2002/TT-BTC bằng cụm từ “Biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm”.

5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Công văn số 14365-TC/TCNH ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc thu phí hoạt động kinh doanh chứng khoán.

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Cục Thuế
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

PHỤ LỤC SỐ 1

BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21/02/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm)

 

STT

TÊN PHÍ

MỨC THU

1

Phí sử dụng hệ thống thiết bị

20.000.000 đồng/1 thiết bị đầu cuối/năm

2

Phí giao dịch:

 

2.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

0,05%/trị giá giao dịch

2.2

Trái phiếu

0,0075%/trị giá giao dịch

3

Phí quản lý niêm yết hàng năm:

 

3.1

Niêm yết dưới 10 tỷ đồng

5.000.000 đồng

3.2

Niêm yết từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng

10.000.000 đồng

3.3

Niêm yết từ trên 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng

15.000.000 đồng

3.4

Niêm yết từ 100 tỷ đồng trở lên

20.000.000 đồng

4

Phí lưu ký chứng khoán:

 

4.1

Lưu ký chứng khoán

2 đồng/lô chứng khoán/tháng

4.2

Chuyển khoản chứng khoán

5 đồng/lô chứng khoán

(tối đa không quá 500.000đ/1lần chuyển khoản)

 

Ghi chú: 01 lô chứng khoán = 10 chứng khoán.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2006/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2006/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2006
Ngày hiệu lực18/03/2006
Ngày công báo03/03/2006
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2006/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 11/2006/TT-BTC chế độ thu nộp, quản lý sử dụng phí lệ phí lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm sửa đổi 110/2002/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 11/2006/TT-BTC chế độ thu nộp, quản lý sử dụng phí lệ phí lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm sửa đổi 110/2002/TT-BTC
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu11/2006/TT-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýTrương Chí Trung
    Ngày ban hành21/02/2006
    Ngày hiệu lực18/03/2006
    Ngày công báo03/03/2006
    Số công báoTừ số 3 đến số 4
    Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán, Bảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2010
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 11/2006/TT-BTC chế độ thu nộp, quản lý sử dụng phí lệ phí lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm sửa đổi 110/2002/TT-BTC

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2006/TT-BTC chế độ thu nộp, quản lý sử dụng phí lệ phí lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm sửa đổi 110/2002/TT-BTC