Quyết định 1841/QĐ-UBND

Quyết định 1841/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1841/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 194/TTr-SLĐTBXH ngày 27/6/2017; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 404/STP-KSTT ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và nội dung 74 (bảy mươi tư) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hànhthay thế các Quyết định: S922/QĐ-UBND 13/4/2016 và số 417/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các P
CT UBND tỉnh;
-
Các Phó VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc UBND tỉnh;
- Trung tâm CB - TH, VP UBND tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, KGVX1;
- Gửi: Bản giấy và Điện tử.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1.

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

2.

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

3.

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

4.

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

5.

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

 

6.

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

7.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

8.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

II. Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài

1.

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

2.

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

 

III. Lĩnh vực An toàn lao động

1.

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

 

2.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A

 

3.

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

IV. Lĩnh vực việc làm

1.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

2.

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

3.

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

4.

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

5.

Giải quyết hỗ trợ về học nghề

 

6.

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

7.

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

 

8.

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

 

9.

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

10.

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

11.

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

12.

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

13.

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

14.

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

V. Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động

1.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

2.

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

 

3.

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

 

4.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam - pu - chia

 

VI. Lĩnh vực Người có công

1.

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

2.

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

 

3.

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

4.

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

 

5.

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

 

6.

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

7.

Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

 

8.

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 

9.

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

10.

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

 

11.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

12.

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

13.

Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

 

14.

Giám định vết thương còn sót

 

15.

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

16.

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

17.

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

18.

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

19.

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

20.

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

21.

Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”

 

22.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

23.

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

24.

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

25.

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

 

26.

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

27.

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

28.

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

29.

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

30.

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

31.

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

32.

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

VII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1.

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 

2.

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

 

3.

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

4.

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

 

5.

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

6.

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

VIII. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1.

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

2.

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

3.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

4.

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

5.

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1841/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1841/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1841/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1841/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1841/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1841/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
      Người kýĐặng Quốc Vinh
      Ngày ban hành30/06/2017
      Ngày hiệu lực30/06/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1841/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1841/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh