Quyết định 922/QĐ-UBND

Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 922/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 1841/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định số 922/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 922/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 32/TTr-SLĐTBXH ngày 05/4/2016; của Sở Tư pháp tại Văn bản cho ý kiến số 213/STP-KSTT ngày 04/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 45 (bốn lăm) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các Quyết định: số 2520/QĐ-UBND ngày 30/6/2015; số 3528/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, VX1;
- Gửi: + Bản giấy: TP không nhận VB điện tử;
+ Bản điện tử: Các TP khác.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh muc thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1.

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

 

2.

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

 

3.

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

1.

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

2.

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

 

III. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1.

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

 

2.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

3.

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

IV. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

2.

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

3.

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

4.

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

5.

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

 

6.

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

 

7.

Giải quyết hỗ trợ về học nghề

 

8.

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

9.

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

 

10.

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

 

11.

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

12.

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

13.

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

14.

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

15.

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

16.

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

2.

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

 

3.

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

 

VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1.

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

2.

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

 

3.

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

4.

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

 

5.

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

 

6.

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

7.

Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

 

8.

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 

VII. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1.

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 

2.

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

 

3.

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

4.

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

 

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1.

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

2.

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

3.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

4.

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

5.

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

6.

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 922/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu922/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2016
Ngày hiệu lực13/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 922/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 922/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định số 922/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu922/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
      Người kýĐặng Quốc Khánh
      Ngày ban hành13/04/2016
      Ngày hiệu lực13/04/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định số 922/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định số 922/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Tĩnh