Quyết định 1846/QĐ-UBND

Quyết định 1846/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông/ Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

Quyết định 1846/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Thông tin Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 703/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1846/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Thông tin Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND này 17/9/2014 của UBND tỉnh quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 23 /TTr-STTTT ngày 25/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông/ Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định theo các Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 26/3/2018, Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã công bố tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 20/3/2015, bãi bỏ 09 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành đã công bố tại Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 25/9/2015, bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Viễn thông và Internet đã công bố tại Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã công bố theo Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

II. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

TTHC thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã công bố theo Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

3

Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

4

Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

5

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

6

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

7

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

8

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

9

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

TTHC thuộc lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành đã được công bố theo Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1

Cấp Giấy phép hoạt động in

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

2

Cấp lại Giấy phép hoạt động in

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Đăng ký hoạt động cơ sở in

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

6

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

III. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

TTHC thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử bãi bỏ theo Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1

T-BDI-282164-TT

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

2

T-BDI-282167-TT

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

3

T-BDI-282168-TT

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

TTHC thuộc lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành bãi bỏ theo Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1

T-BDI-282201-TT

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

B. DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN

I. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

TTHC thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã công bố theo Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

TTHC thuộc lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành đã được công bố theo Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Căn cứ pháp lý

A

Thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã công bố tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

1

T-BDI-282159-TT

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

2

T-BDI-282160-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

3

T-BDI-282161-TT

Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

4

T-BDI-282162-TT

Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

5

T-BDI-282164-TT

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

6

T-BDI-282165-TT

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

7

T-BDI-282166-TT

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

8

T-BDI-282167-TT

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

9

T-BDI-282168-TT

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

10

T-BDI-282169-TT

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

11

T-BDI-282170-TT

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

12

T-BDI-282171-TT

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

B

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành đã công bố tại Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

1

T-BDI-282197-TT

Cấp giấy phép hoạt động in

Xuất bản, in, phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

2

T-BDI-282198-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động in

Xuất bản, in, phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

3

T-BDI-282199-TT

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất bản, in, phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

4

T-BDI-282200-TT

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất bản, in, phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

5

T-BDI-282201-TT

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

6

T-BDI-282202-TT

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Xuất bản, in, phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

7

T-BDI-282203-TT

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Xuất bản, in, phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

C

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực Viễn thông và Internet đã công bố tại Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

1

T-BDI-282154-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

2

T-BDI-282155-TT

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

3

T-BDI-282156-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Căn cứ pháp lý

A

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành đã công bố tại Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

1

T-BDI-282204-TT

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản, in, phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

2

T-BDI-282205-TT

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản, in, phát hành

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

B

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực Viễn thông và Internet đã công bố tại Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

1

T-BDI-282153-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1846/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1846/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1846/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1846/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Thông tin Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1846/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Thông tin Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1846/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýPhan Cao Thắng
     Ngày ban hành01/06/2018
     Ngày hiệu lực01/06/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2019
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1846/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Thông tin Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1846/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Thông tin Bình Định