Quyết định 1851/QĐ-UBND

Quyết định 1851/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1851/QĐ-UBND 2015 dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1851/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1066/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1181/TTr-KHĐT ngày 29/5/2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1359/SNN&PTNT-KHTC ngày 04/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1- Danh mục các dự án đầu tư được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 1066/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2- Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Tỉnh không thuộc danh mục tại Mục 1, Điều 1 của Quyết định này, nếu đảm bảo quy mô tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư thì chủ đầu tư được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở Danh mục các dự án ban hành tại Quyết định này xây dựng tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của Tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hoặc lồng ghép vào các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh; Chủ động thông tin tuyên truyền đầy đủ nội dung danh mục và các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư có liên quan tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các nhà đầu tư; kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh Danh mục đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH ĐT (B/c);
- Bộ NNPTNT (B/c)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH, Báo QN;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh
- TM1-4, MT,XD2, NLN1-2;
- TT Thông tin;
- Lưu: VT, NLN1. (45
b-QĐ49)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CỦA TỈNH ĐẾN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tên sản phẩm (dự án)

Địa điểm của dự án

Mục tiêu đầu tư

Quy mô, công suất

Tổng mức đầu tư, không kể vốn lưu động (triệu đồng)

Tổng s dự án = 12

 

 

 

249,043

1. Nhóm dự án sản xuất giống vật nuôi (lợn Móng Cái, gà Tiên Yên), thủy sản (tỉnh Quảng Ninh đang có nhu cầu để xây dựng thương hiệu)

 

46,000

1

Sản xuất lợn giống Móng Cái

Xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái

Nuôi 500 lợn nái Móng Cái theo tiêu chuẩn Viet Gap

11.000 con lợn giống/năm

16,000

2

Sản xuất giống gà Tiên Yên

Huyện Tiên Yên

Bảo tồn, phát triển giống gà Tiên Yên

Trên 100.000 con gà giống/năm

15,000

3

Nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất giống cua biển của Công ty TNHH Thủy sản Minh Hàn

Thôn 3 xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên

Sản xuất và cung ứng giống cua trên địa bàn tỉnh

Tối thiểu 15 triệu con giống/năm

15,000

II. Nhóm dự án giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp

101,043

1

Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Phường Vàng Danh. T.p Uông Bí

Cung cấp thực phẩm đảm bảo VS ATTP

200 con lợn/ngày;
100 gia cầm/ngày

15,000

2

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Các xã, phường: Hà An, Minh Thành, Phong Hải, Sông Khoai, Tiền An, T.X Quảng Yên

Xây dựng các khu giết mổ phù hợp quy hoạch, xa khu dân cư

5 khu giết mổ 2,2 ha, công suất 300 con lợn, 20 con trâu, bò, 3.000 gia cầm/ ngày/ khu giết mổ

11,043

3

Nâng cấp khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phường Hà Phong

Phường Hà Phong, thành phố Hạ Long

Giết m gia súc, gia cầm tập trung

Tối thiểu 200 con gia súc

10,000

4

Giết mổ tập trung

Xã Tràng An (xứ đồng mõm bơm thôn thượng 2), thị xã Đông Triều

Giết mổ tập trung

Tối thiểu 200 con gia súc

15,000

5

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

3 ha

1.000 con lợn, 5.000 con gia cầm/ngày

50,000

III. Nhóm dự án xây dựng cơ sở bảo quản, sơ chế và chế biến sản phẩm từ nông, lâm, dược liệu, thủy sản theo công nghệ tiên tiến

102,000

1

Đầu tư xây cơ sở dịch vụ bảo quản, sơ chế sản phẩm nông, thủy sản

Các xã, phường: Cộng Hòa, Minh Thành, Tân An, Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

Xây dựng mới cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng sản phẩm và Vệ sinh ATTP

50.000 tấn nông sản, 6.000 tấn thủy sản

50,000

2

Xây dựng cơ sở bảo quản, sơ chế và chế biến miến dong

Xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu

Góp phần phát huy và xây dựng thương hiệu miến dong Bình Liêu, giải quyết việc làm, tăng thu nhập về trồng dong riềng cho nhân dân địa phương

23,5 ha, 1.000 tấn miến/năm

22,000

3

Đầu tư cơ sở bảo quản, sơ chế và chế biến tinh dầu hồi, quế, sở

Xã Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm, huyện Bình Liêu

Chế biến các sản phẩm hồi, sở, quế trên địa bàn huyện để tăng giá trị sản phẩm

3.000 - 5.000 tấn/năm

15,000

4

Đầu tư cơ sở bảo quản, sơ chế và chế biến nhựa thông theo công nghệ Nhật Bản

Xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu

Nâng cao chuỗi giá trị rừng trồng tại địa phương

khoảng 6.000 tấn/năm

15,000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1851/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1851/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực30/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1851/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1851/QĐ-UBND 2015 dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1851/QĐ-UBND 2015 dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1851/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành30/06/2015
        Ngày hiệu lực30/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1851/QĐ-UBND 2015 dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1851/QĐ-UBND 2015 dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quảng Ninh

            • 30/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực