Quyết định 1851/QĐ-UBND

Quyết định 1851/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1851/QĐ-UBND kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm dạy nghề 2013 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1851/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ và phân bổ chi tiết vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Thực hiện văn bản số 1012/TCDN-KHTC ngày 19/6/2013 của Tổng cục dạy nghề về việc xử lý kinh phí đào tạo bồi dưỡng giáo viên ở nước ngoài năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 205/TTr/KHĐT ngày 16 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013 như sau:

1. Rút vốn Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề thuộc Dự án 1 (đổi mới và phát triển dạy nghề) Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013: 4.000 triệu đồng.

2. Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư thiết bị nghề trọng điểm theo Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Dự án 1 (đổi mới và phát triển dạy nghề) Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013: 4.000 triệu đồng.

Trong đó:

a) Hỗ trợ đầu tư thiết bị nghề trọng điểm cấp độ ASEAN tại Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt: 2.000 triệu đồng;

b) Hỗ trợ đầu tư thiết bị nghề trọng điểm cấp độ quốc gia tại Trường trung cấp nghề Bảo Lộc: 2.000 triệu đồng;

3. Các nội dung khác, thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1851/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1851/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2013
Ngày hiệu lực20/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1851/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1851/QĐ-UBND kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm dạy nghề 2013 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1851/QĐ-UBND kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm dạy nghề 2013 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1851/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành20/09/2013
        Ngày hiệu lực20/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1851/QĐ-UBND kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm dạy nghề 2013 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1851/QĐ-UBND kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm dạy nghề 2013 Lâm Đồng

           • 20/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực