Quyết định 1857/QĐ-TTg

Quyết định 1857/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1857/QĐ-TTg 2017 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển Lâm nghiệp bền vững


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phi hp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

3. Các thành viên: lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

(Danh sách các thành viên đính kèm Quyết định này)

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vng giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để thực hiện Chương trình.

2. Chỉ đạo, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương lập và thực hiện Chương trình: phương án bảo vệ rừng, hạn chế mất và suy thoái rừng và phòng cháy, cha cháy rừng.

3. Điều phối hot động giữa các b, ngành, địa phương; thúc đẩy hợp tác liên ngành và liên địa phương nhằm hạn chế mất và suy thoái rừng; chỉ đạo việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống phá rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo thực hiện các chỉ thị; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quản lý, điều phối, đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và giải pháp để thực hiện Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện lãnh đạo, tham gia Ban Chỉ đạo, cơ quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo

a) Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, đồng thời giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030. Trụ sở Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+ đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy của mình quyết định thành lập, ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+; bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+; chỉ đạo giải quyết kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+ được bố trí trong kinh phí hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với các hoạt động cụ thể của Chương trình thì thực hiện theo dự toán được phê duyệt của Chương trình.

Điu 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc tr
ung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN
(2).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Họ và tên, chức vụ

Chức danh

1

Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

2

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

3

Ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thành viên

4

Ông Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an

Thành viên

5

Ông Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thành viên

6

Ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thành viên

7

Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

8

Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thành viên

9

Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên

10

Ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Thành viên

11

Ông Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thành viên

12

Ông Trương Minh Hoàng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội

Thành viên

13

Ông Nguyễn Lâm Thành - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Thành viên

14

Ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thành viên

15

Ông Lâm Kiết Tường - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thành viên

16

Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Thành viên

17

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh

Thành viên

18

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1857/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1857/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1857/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1857/QĐ-TTg 2017 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển Lâm nghiệp bền vững


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1857/QĐ-TTg 2017 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển Lâm nghiệp bền vững
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1857/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành23/11/2017
       Ngày hiệu lực23/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1857/QĐ-TTg 2017 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển Lâm nghiệp bền vững

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1857/QĐ-TTg 2017 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển Lâm nghiệp bền vững

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực