Quyết định 1863/QĐ-UBND

Quyết định 1863/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1863/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1863/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM CẦN, HUYỆN HÀM THUẬN NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới;

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về việc xác định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C do cấp tỉnh quản lý.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2515/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

2. Mục tiêu đầu tư dự án: Đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ cho việc dạy và học của Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

3. Quy mô đầu tư:

3.1. Khối hành chính quản trị - các phòng bộ môn: Xây mới nhà 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng: 305,97 m2, diện tích sàn khoảng: 611,94 m2.

3.2. Các hạng mục phụ trợ (Nhà bảo vệ, Nhà xe 02 bánh giáo viên, Nhà xe 02 bánh học sinh, sân đường nội bộ, san nền,…).

3.3. Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Khối hành chính quản trị - các phòng bộ môn.

4. Dự án nhóm: C

5. Dự kiến tổng mức đầu tư: 6.231 triệu đồng.

6. Nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết (4,9 tỷ đồng), vốn ngân sách huyện (đầu tư phần còn lại).

7. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên khu đất hiện tại của Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

8. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2016 - 2020.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh - Nguyễn Đức Hòa;
- Lưu: VT, ĐT&QHXD. Châu (09b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1863/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1863/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2017
Ngày hiệu lực04/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1863/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1863/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1863/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1863/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành04/07/2017
        Ngày hiệu lực04/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1863/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1863/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần Bình Thuận

            • 04/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực