Quyết định 1866/QĐ-UBND

Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 Tổ chức hoạt động Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1866/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 92/TTr-PCTT ngày 06/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng:

1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 1660/QĐ-CTUBND ngày 22/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có địa chỉ tại 04 Thi Sách, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; được sử dụng công chức, viên chức , phương tiện, tài khoản và con dấu của Chi cục Thủy lợi, Đê điều và PCLB Bình Định để hoạt động.

3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có chức năng tham mưu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước trong việc thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên theo dõi nắm chắc các hoạt động về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp nhận, truyền tải chính xác chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, báo cáo của các cơ sở, tình hình diễn biến mưa, lũ, bão, hạn hán, sự cố công trình, tham mưu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống mưa lụt, bão, thiên tai xảy ra.

3. Chuẩn bị và báo cáo kịp thời theo yêu cầu, quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các địa phương chuẩn bị, triển khai, thực hiện kế hoạch, phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tập huấn diễn tập phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai.

5. Quản lý công văn, giấy tờ, con dấu, vật tư dự trữ phòng chống lụt bão theo quy định của Nhà nước và thừa ủy quyền của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Chánh Văn phòng được phép ký các báo cáo nhanh, báo cáo xin điều động tàu cứu nạn khẩn cấp, giấy giới thiệu cử cán bộ Văn phòng đi công tác liên quan đến PCTT và TKCN.

6. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Tài liệu phục vụ hội nghị gửi trước Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 01 ngày trừ trường hợp đột xuất.

7. Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chế độ 24/24 giờ từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để nắm bắt thông tin về thời tiết, tàu thuyền bị nạn, sự cố do thiên tai, giúp Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 3. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

- Chánh Văn phòng là Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

- Các Phó Chánh Văn phòng là các Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão kiêm nhiệm, giúp việc cho Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có quyền huy động công chức, viên chức Chi cục Thủy lợi, Đê điều và PCLB để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động và quản lý tài chính, tài sản:

1. Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh do ngân sách tỉnh cấp theo kế hoạch hàng năm, trong nguồn kinh phí của Chi cục Thủy lợi, Đê điều và PCLB.

2. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, sử dụng tài sản có hiệu quả, bảo đảm tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đầy đủ chế độ tài chính, kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc:

1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Chánh Văn phòng phân công và quy định trách nhiệm giải quyết công việc của các Phó Chánh Văn phòng, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

3. Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về tổ chức hoạt động của Văn phòng; xin ý kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Điều 6. Quan hệ công tác:

1. Đối với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT:

a. Văn phòng chịu sự quản lý của Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng và kết quả thực hiện nhiệm vụ để theo dõi chỉ đạo.

b. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc của Sở.

2. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của các cơ quan có thẩm quyền.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm thi hành:

1. Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Mọi hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh được thực hiện theo Quy chế này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung:

Trong trường hợp cần thiết, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2015
Ngày hiệu lực02/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 Tổ chức hoạt động Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 Tổ chức hoạt động Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1866/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành02/06/2015
        Ngày hiệu lực02/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 Tổ chức hoạt động Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 Tổ chức hoạt động Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Bình Định

            • 02/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực