Quyết định 1866/QĐ-UBND

Quyết định 1866/QĐ-UBND về Kế hoạch “Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Nội dung toàn văn Quyết định 1866/QĐ-UBND Tăng cường kỷ luật chuyển biến lề lối làm việc cán bộ công viên chức Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1866/QĐ-UBND

 Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH “TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2003);

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước”;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ “về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương”;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2008 của thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

KẾ HOẠCH

“TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”
(Ban hành theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

Thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2008 được ban hành kèm theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” gồm các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội;

- Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; làm giảm đến mức thấp nhất hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính;

- Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác.

2. Yêu cầu:

- Gắn việc thực hiện “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lề lối làm việc” với việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức, đặc biệt là các quy định về nghĩa vụ, những điều cán bộ, công chức không được làm và các văn bản: Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết công việc của tổ chức, công dân; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”;

- Tạo phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan nhà nước, phát hiện và nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi cán bộ, công chức, viên chức; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và kết quả, chất lượng phục vụ nhu cầu dân sinh làm mục tiêu định hướng.

II. Nội dung:

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, UBND thành phố phát động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Cụ thể:

1. Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung:

a) Đối với công việc và trong cơ quan:

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp;

- Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định cơ quan;

- Đeo thẻ chức danh trong quá trình làm việc;

- Thực hiện đúng kỷ luật lao động, không đi trễ, về sớm;

- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, chơi games, đánh bài, uống rượu bia trong giờ làm việc;

- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong công việc;

- Trách nhiệm, tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc;

- Không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính.

b) Đối với nhân dân (tổ chức, cá nhân):

- Thái độ tiếp xúc niềm nở, tận tình, lịch sự; hành vi giao tiếp tôn trọng, nhiệt tình;

- Nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết công việc và các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; không đùn đẩy, né tránh;

- Không để hồ sơ trễ hẹn.

2. Tập thể, cơ quan cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Tạo nề nếp gọn gàng, sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại công sở;

b) Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành, trong quản lý hoạt động, quản lý công việc;

c) Thực hiện đầy đủ công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành mình, đơn vị, địa phương mình;

d) Các đơn vị cam kết không để xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị bị xử lý kỷ luật do vi phạm các nội dung quy định tại Kế hoạch này hoặc do các hành vi tiêu cực khác.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm:

- Trên cơ sở kế hoạch này, tùy vào đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hoặc đưa thêm nội dung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của đơn vị mình;

- Tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức Kế hoạch này và kế hoạch chi tiết của đơn vị để thực hiện;

- Tổ chức cho từng tập thể (bộ phận), cá nhân đăng ký, cam kết các nội dung thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ được giao;

- Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của toàn đơn vị trong việc tổ chức cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc và các cam kết thực hiện (báo cáo nội dung này trong Báo cáo của đơn vị).

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008

- Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện trong đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; lồng ghép các hoạt động phê và tự phê bình về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân và tập thể vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của cơ quan, tổ chức đoàn thể; quy định nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch này là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của tập thể, cá nhân;

- Từng đơn vị công bố công khai địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị mình (hoặc ứng dụng website chuyên ngành) và hòm thư để tiếp nhận ý kiến phản ảnh hoặc góp ý của cộng đồng về các nội dung quy trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công, về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức... và có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, xử lý, trả lời kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.

2. Đối với cá nhân cán bộ, công chức, viên chức:

Căn cứ định hướng của cơ quan, đơn vị, từng công chức, viên chức tự làm Bản đăng ký và cam kết thực hiện các nội dung với những định mức, chỉ tiêu cụ thể gắn với công việc, nhiệm vụ được giao; cam kết phải có sự chuyển biến trong các nội dung đã đăng ký trong năm 2008.

Đây là cơ sở để cơ quan, đơn vị giám sát, theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện cá nhân.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008

3. Giao Sở Nội vụ:

- Theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch và kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị;

- Tổ chức tiếp nhận rộng rãi ý kiến phản ảnh, góp ý của nhân dân, có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân giải trình về các ý kiến phản ảnh có liên quan;

- Chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung Kế hoạch này.

4. Các tập thể, cá nhân vi phạm những nội dung đã đăng ký và cam kết thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy định “Về khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân” ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.

5. Giao Đài Phát thanh- truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng của thành phố về nội dung, tình hình và kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại các địa phương, đơn vị.

6. Đây là một trong các nội dung, tiêu chuẩn thi đua của năm 2008, giao các địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện chế độ báo cáo như sau:

- Báo cáo công tác triển khai trước ngày 01/4/ 2008.

- Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm trước ngày 20/6/2008.

- Báo cáo cả năm trước ngày 15/12/2008.

Sở Nội vụ là cơ quan tiếp nhận thông tin, báo cáo của các địa phương, đơn vị, chịu trách nhiệm tổng hợp định kỳ và báo cáo UBND thành phố./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2008
Ngày hiệu lực04/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1866/QĐ-UBND Tăng cường kỷ luật chuyển biến lề lối làm việc cán bộ công viên chức Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1866/QĐ-UBND Tăng cường kỷ luật chuyển biến lề lối làm việc cán bộ công viên chức Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1866/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành04/03/2008
        Ngày hiệu lực04/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1866/QĐ-UBND Tăng cường kỷ luật chuyển biến lề lối làm việc cán bộ công viên chức Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1866/QĐ-UBND Tăng cường kỷ luật chuyển biến lề lối làm việc cán bộ công viên chức Đà Nẵng

         • 04/03/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/03/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực