Quyết định 1867/QĐ-UBND

Quyết định 1867/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền trên sông trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1867/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu thuyền trên sông Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TAI NẠN TÀU, THUYỀN TRÊN SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TNH HÀ NAM ĐN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 về phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng th lĩnh vực ng phó sự c, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Theo Kế hoạch số 2104/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch ứng phó với các tình huống cơ bản về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1528/TTr- SGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền trên sông trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BCĐ TƯ về Phòng chống thiên tai (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- VPUB
: LĐVP(3), GTXD, các CV;
- Lưu
: VT, GTXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trương Quốc Huy

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ TAI NẠN TÀU, THUYỀN TRÊN SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM ĐN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Hà Nam)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

I. SỰ CN THIẾT

- Hà Nam là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Phía Bắc tiếp giáp với Hà Nội, phía Đông giáp với tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình, Đông Nam giáp tỉnh Nam Định và phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình; trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường thủy nội địa quan trọng như sông Hng, sông Đáy với mật độ tàu, thuyền lưu thông trên các tuyến sông rất lớn. Hà Nam nói riêng cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung đã phải chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu, hiện tượng khí hậu cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông và có thgây nên tai nạn giao thông.

- Công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố về thiên tai cũng như tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cần phải được thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đtoàn xã hội nhận thức được và phải có sự chung tay của chính quyền, của cả hệ thống chính trị xã hội và của toàn th nhân dân.

II. MỤC ĐÍCH

1. Bảo đảm Chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản đồng thời khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

2. Là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch hành động theo nhiệm vụ được phân công.

3. Là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị đề xuất kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ thuật để phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

III. YÊU CU

1. Cơ quan chỉ huy thống nhất điều hành là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam.

2. Phát huy mọi nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo phương châm “Bn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đi phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

3. Tích cực, chủ động phòng ngừa, thu thập và xử lý thông tin nhanh, chính xác; chỉ huy điều hành thống nhất theo kế hoạch linh hoạt, sáng tạo và quyết đoán.

4. Trong mọi trường hợp sự cthiên tai, thảm họa xảy ra thì người chỉ huy cao nhất hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường (là Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoặc thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp) được ủy quyền điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu.

5. Trong trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, các cấp chính quyền và cả hệ thng chính trị - xã hội trên cơ sở chủ động tại chtừ cơ sở, kết hp ứng cứu nhanh, huy động vật tư, phương tiện, lực lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cứu người, cứu tài sản. Phương tiện, trang thiết bị được huy động trưng dụng của các đơn vị, cá nhân vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ bị thiệt hại sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

7. Tranh thủ sự chi viện, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh thành lân cận, các ngành, các tổ chức theo từng tình huống xảy ra.

Phần II

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CỨU HỘ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì.

2. Cơ quan chỉ huy hiện trường:

- Trung ương: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan.

- Địa phương: Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền địa phương.

3. Lực lượng ứng cứu: Lực lượng chuyên trách ứng phó sự cthiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và các lực lượng khác theo điều động của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện: Nhận được thông tin tàu, thuyền gặp nạn trên sông. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2 báo cáo ngay cho Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo với Quân khu 3. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2 xác định vị trí, tọa độ, thời gian và yêu cầu trợ giúp của tàu, thuyền gặp nạn, thông tin về tên phương tiện, số hiệu, số lượng và tình hình sức khỏe của thuyền viên, người trên phương tiện, tình hình thời tiết, cấp sóng, gió tại khu vực bị nạn; tần số, thiết bị thông tin, thiết bị phao cứu sinh đng thời triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị lên đường đến hiện trường xảy ra tai nạn.

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ huy hiện trường đng thời thông báo cho các cơ quan phối hợp triển khai ngay công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn. Quá trình triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động lực lượng, các phương tiện của địa phương cũng như các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đồng thời qua các hệ thng thông tin nm bt các chủ tàu ở gần tàu, thuyền bị nạn cùng tham gia cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với các ngành chức năng xác định ảnh hưởng đến môi trường do sự cgây ra, có giải pháp cụ thể trong việc giải quyết vn đmôi trường.

- Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện đa khoa các địa phương phối hợp với các cơ sở của Bệnh viện TW đóng trên địa bàn triển khai công tác cứu thương (đội ngũ y, bác , trang thiết bị y tế, một số cơ số thuốc cần thiết và xe cứu thương phục vụ cấp cứu). Trong điều kiện cần thiết Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các cơ quan y tế thành lập bệnh viện dã chiến tại hiện trường để cấp cứu ban đầu sau đó chuyển đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người đứng đầu các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch này;

2. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với cơ quan tài chính đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách theo quy định, đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch;

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, người đứng đu các cơ quan trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) đtheo dõi chỉ đạo.

4. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch để tổng hợp báo cáo theo quy định; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả. Trường hợp vượt quá khả năng của Tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chng thiên tai Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai khu vực đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả khi cần thiết.

Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp cấp bách, vượt thẩm quyền, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1867/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1867/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1867/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1867/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu thuyền trên sông Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1867/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu thuyền trên sông Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1867/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Quốc Huy
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1867/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu thuyền trên sông Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1867/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu thuyền trên sông Hà Nam

           • 03/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực