Quyết định 187/QĐ-TTg

Quyết định 187/QĐ-TTg năm 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 187/QĐ-TTg năm 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động đã được thay thế bởi Quyết định 1471/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 187/QĐ-TTg năm 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 187/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM VÀ BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM THÀNH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, t chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính ph về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP), thành phần gồm:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban.

2. Bộ trưởng Bộ Công an/Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

4. Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó Trưởng ban.

5. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, y viên.

6. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, y viên.

7. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, y viên.

8. Thứ trưởng Bộ Tài chính, y viên.

9. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, y viên.

10. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, y viên.

11. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, y viên.

12. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, y viên.

13. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, y viên.

14. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, y viên.

15. Thứ trưởng Bộ Công Thương, y viên.

16. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, y viên.

17. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, y viên.

18. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, y viên.

19. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, y viên.

20. Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, y viên.

21. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, y viên.

22. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an, y viên.

Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HChí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Vit Nam tham gia làm y viên.

Quy chế hoạt động ca Ban Chỉ đạo 138/CP do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP có Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy đặt tại Bộ Công an và T chuyên viên liên ngành gm lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc các Bộ, ngành tham gia kiêm nhiệm (số lượng cán bộ và Quy chế hoạt động của Tchuyên viên liên ngành do Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP quyết định).

Điều 2. Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ:

1. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (Chỉ thị số 48-CT/TW); Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cưng công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

3. Chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

4. Đề xuất với Chính phủ, Quốc hội xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

5. Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các nước, các tổ chức quc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

6. Tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ và theo chuyên đề; xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Quyết định số 1618/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thưc hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu187/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2013
Ngày hiệu lực18/01/2013
Ngày công báo31/01/2013
Số công báoTừ số 69 đến số 70
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 187/QĐ-TTg năm 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 187/QĐ-TTg năm 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu187/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành18/01/2013
       Ngày hiệu lực18/01/2013
       Ngày công báo31/01/2013
       Số công báoTừ số 69 đến số 70
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 187/QĐ-TTg năm 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 187/QĐ-TTg năm 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động