Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định 187/QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 187/QĐ-UBND xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 06 quyết định vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014 (theo Phụ lục gửi kèm).

2. Điều chỉnh cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, cụ thể:

a) Chuyển cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ làm đường giao thông đối với các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Sở Giao thông Vận tải.

b) Chuyển cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008 của HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính xây dựng dự toán kinh phí bổ sung để thực hiện quyết định này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng, Phó TP, CV khối NCTH;
- Lưu VT, NC (P.Hà 70).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

DANH MỤC VĂN BẢN

BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 187/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI

STT

Trích yếu văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành

1

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và sinh viên cho Trường Đại học Tân Trào

Sở Nội vụ

Các sở: Tư pháp, Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 5

Tháng 6

2

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý thoát nước trên địa bàn huyện Na Hang, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

3

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; chế độ phụ cấp thu hút, đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh; các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 7

4

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 8

5

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 8

II. VĂN BẢN THAY THẾ

STT

Tên loại, số ký hiệu, trích yếu, ngày tháng năm ban hành

Nội dung đề nghị

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành

1

Quyết định của UBND tỉnh xếp loại đường phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định giá cước vận tải năm 2014 (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh về xếp loại đường phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định giá cước vận tải năm 2013)

ban hành văn bản thay thế

Sở Giao thông Vận tải

Các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu187/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2014
Ngày hiệu lực10/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 187/QĐ-UBND xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 187/QĐ-UBND xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu187/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýChẩu Văn Lâm
        Ngày ban hành10/05/2014
        Ngày hiệu lực10/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 187/QĐ-UBND xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 187/QĐ-UBND xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2014

         • 10/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực