Quyết định 28/2008/QĐ-UBND

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2008/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2008/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON KHÔNG TRONG BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 11 về việc quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1678/TTr-TC ngày 15/10/2008 về việc quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Mức hỗ trợ hàng tháng:

a- Đối với giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước đang giảng dạy tại các trường, lớp mầm non thôn, bản thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngân sách địa phương hỗ trợ hàng tháng bằng 100% (một trăm phần trăm) mức lương cơ bản hiện hành (mức lương cơ bản hiện hành nhân với hệ số 1,0).

b- Đối với giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước đang giảng dạy tại các trường, lớp mầm non thôn, bản thuộc các vùng còn lại, ngân sách địa phương hỗ trợ hàng tháng bằng 80% (tám mươi phần trăm) mức lương cơ bản hiện hành (mức lương cơ bản hiện hành nhân với hệ số 0,8).

2. Ngân sách địa phương hỗ trợ 100% (một trăm phần trăm) để nộp khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) hàng tháng theo quy định hiện hành.

3. Ngân sách địa phương hỗ trợ chi khác cho công tác dạy học: 500.000 đồng/giáo viên/năm học.

4. Thời điểm áp dụng chế độ hỗ trợ quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 nêu trên được thực hiện từ tháng 01 năm 2009.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1- Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

3- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và Kho bạc nhà nước các huyện thực hiện kiểm soát chi đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2008
Ngày hiệu lực03/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2008/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2008/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýLê Thị Quang
       Ngày ban hành24/12/2008
       Ngày hiệu lực03/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2008/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2008/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Tuyên Quang