Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 64 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ khoản 1, 2, 4 Điều 1 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh của các văn bản bị bãi bỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng Tin học & Công báo;
- TP, Phó TP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT-NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 483/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

TT

TÊN, SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định số 186/UB-QĐ

21/5/1994

Về xác định đất làm nương rẫy

2

Quyết định số 102/UB-QĐ

07/3/1994

Về việc cho phép các Lâm trường tổ chức thiết kế rừng, phục vụ công tác khoanh nuôi, bảo vệ, trồng và khai thác rừng

3

Quyết định số 840/QĐ-UB

10/10/1997

Về việc quy định mức thu học phí năm 1997-1998 đối với các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tuyên Quang

4

Quyết định số 767/QĐ-UB

14/8/1999

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở vật chất trường học

5

Quyết định số 809/QĐ-UB

23/8/1999

Về việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với giáo viên mẫu giáo, mầm non

6

Quyết định số 513/QĐ-UB

11/5/2000

Về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1145/QĐ-UB ngày 09/11/1998 của UBND tỉnh.

7

Quyết định số 1424/QĐ-UB

17/10/2000

Về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường mẫu giáo mầm non

8

Quyết định số 1483/QĐ-UB

31/10/2000

Về việc mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

9

Quyết định số 1298/QĐ-UB

15/8/2001

Ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí tại các trường: Cao đẳng sư phạm, Trung học kinh tế - kỹ thuật và dạy nghề, Trung học y tế tỉnh Tuyên Quang.

10

Quyết định số 2016/QĐ-UB

26/11/2001

Về việc thay thế nội dung khoản 3-Điều 3 Quyết định số 1145/QĐ-UB ngày 09/11/1998 về việc "Thu và sử dụng học phí ở một số trường phổ thông trung học và trường mầm non trên địa bàn các huyện".

11

Quyết định số 2112/QĐ-UB

10/12/2001

Về việc dự toán thu, chi đối với các trường mầm non thực hiện thu học phí theo Quyết định số 840/QĐ-UB ngày 10/10/1997 của UBND tỉnh.

12

Quyết định số 2328/QĐ-UB

28/12/2001

Về việc ban hành Quy định hỗ trợ cước thuê bao, cước truy nhập, khai thác Internet trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

13

Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

03/01/2002

Về việc “Ban hành tạm thời quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc và thu hoạch chè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

14

Quyết định số 71/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Về việc sửa đổi khoản 1 - Điều 1 Quyết định số 1298/QĐ-UB ngày 15/8/2001 về việc "Ban hành mức thu học phí, công tác quản lý thu, chi học phí tại các trường: Cao đẳng sư phạm, Trung học kinh tế - kỹ thuật và dạy nghề, Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang

15

Quyết định số 116/2002/QĐ-UB

08/5/2002

Về việc ban hành tạm thời phương pháp lai tạo nhân giống bò sữa và tiêu chuẩn chọn bò giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

16

Quyết định số 117/2002/QĐ-UB

08/5/2002

Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò sữa và đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

17

Quyết định số 524/2002/QĐ-UB

09/11/2002

Về việc ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí hệ đào tạo mở tại trường Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang

18

Quyết định số 29/2003/QĐ-UB

26/3/2003

Về việc ghi họ, tên cả vợ và chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

19

Quyết định số 69/2003/QĐ-UB

23/5/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng thiết bị thu, xem truyền hình vệ tinh kỹ thuật số (loại nhỏ)

20

Quyết định số 89/2003/QĐ-UB

08/7/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng chăm sóc rừng trồng bằng cây Mỡ bầu (kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 3.300 cây/ha) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

21

Quyết định số 94/2003/QĐ-UB

25/7/2003

Về việc ban hành Quy định chế độ học bổng đào tạo dạy nghề thuộc Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

22

Quyết định số 99/2003/QĐ-UB

06/8/2003

Về việc ban hành quy định một số định mức tiền lương phụ cấp kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, đơn vị thực thi Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

23

Quyết định số 132/2003/QĐ-UB

13/10/2003

Ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí hệ đào tạo mở tại Trường kỹ nghệ tỉnh Tuyên Quang

24

Quyết định số 147/2003/QĐ-UB

10/11/2003

Ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí hệ đào tạo mở tại Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang.

25

Quyết định số 152/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời về suất đầu tư trồng chăm sóc rừng bằng cây Lát Mexico có kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 2.500 cây/ha trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

26

Quyết định số 68/2004/QĐ-UB

13/09/2004

Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ đào tạo công chức dự bị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

27

Quyết định số 78/2004/QĐ-UB

18/11/2004

Về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng cây hành lang ven lộ bằng cây bản địa có kích thước bầu 25cm x 25cm, khoảng cách trồng 4cm x 4cm (mật độ 625 cây/ha) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

28

Quyết định số 84/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

29

Quyết định số 86/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

30

Quyết định số 01/2005/QĐ-UB

4/01/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

31

Quyết định số 24/2005/QĐ-UB

04/4/2005

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vốn cải thiện đời sống phụ nữ thuộc Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

32

Quyết định số 25/2005/QĐ-UB

13/4/2005

Ban hành Quy định về tên miền Internet và địa chỉ Internet cho hệ thống thông tin điện tử của UBND tỉnh Tuyên Quang

33

Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND

18/4/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về một số định mức tiền lương, phụ cấp và kinh phí hỗ trợ áp dụng đối với Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn

34

Quyết định số 90/2005/QĐ-UB

9/10/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh

35

Quyết định số 91/2005/QĐ-UB

9/10/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

36

Quyết định số 92/2005/QĐ-UB

9/10/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

37

Quyết định số 93/2005/QĐ-UB

9/10/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Na Hang

38

Quyết định số 94/2005/QĐ-UB

9/10/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp

39

Quyết định số 103/2005/QĐ-UB

22/11/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Giao thông vận tải

40

Quyết định số 104/2005/QĐ-UB

22/11/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

41

Quyết định số 106/2005/QĐ-UB

15/12/2005

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại UBND các xã, phường, thị trấn

42

Quyết định số 02/2006/QĐ-UB

18/01/2006

Về việc thực hiện cơ chế’'một cửa” tại Sở Văn hóa - Thông tin

43

Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND

24/02/2006

Về việc sửa đổi bổ sung Điều 3 của Quy định về một số định mức tiền lương, phụ cấp và kinh phí hỗ trợ áp dụng đối với Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

44

Quyết định số 06/2006/QĐ-UB

22/3/2006

Về việc thực hiện cơ chế’'một cửa” tại UBND huyện Yên Sơn

45

Quyết định số 09/2006/QĐ-UB

19/5/2006

Về việc thực hiện cơ chế’'một cửa” tại Sở Y tế

46

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND

12/6/2006

Về việc về việc phân cấp cho các xã thực hiện một số hoạt động của Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

47

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND

31/8/2007

Phê duyệt Quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

48

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

13/12/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý bến xe, điểm đỗ xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

49

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

22/4/2008

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

50

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

10/7/2008

Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

51

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

11/7/2008

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

52

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

18/8/2009

 Về Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2015

53

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND

29/10/2009

 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

54

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND

25/02/2010

Về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

55

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND

31/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2015

 

CHỈ THỊ

56

Chỉ thị số 10/UB-CT

23/6/1994

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn hóa

57

Chỉ thị số 08/CT-UB

23/6/1999

Về việc tăng cường và đẩy mạnh công tác cho vay vốn phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và cho vay vốn thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

58

Chỉ thị số 13/CT-UB

23/12/1999

Về chế độ làm việc, trực Ủy ban xã, phường, thị trấn

59

Chỉ thị số 08/CT-UB

8/6/2000

Về tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm

60

Chỉ thị số 05/2002/CT-UB

02/5/2002

Về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

61

Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND

19/01/2005

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm

62

Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND

25/05/2006

Về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

63

Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND

06/08/2007

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

64

Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND

30/3/2009

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2014
Ngày hiệu lực24/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu483/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
      Người kýChẩu Văn Lâm
      Ngày ban hành24/12/2014
      Ngày hiệu lực24/12/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật9 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang

          • 24/12/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/12/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực