Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/2009/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2008/QĐ-UBND NGÀY 11/7/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC DỊCH VỤ CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II;
Căn cứ Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT ngày 15/9/2008 của liên bộ Uỷ ban Dân tộc - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Thông tư số 112/2007/QĐ-TTg">06/2007/TT-UBDT ngày 20/9/2007 của Uỷ ban Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 344/Trr-BDT ngày 24 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 1 như sau:

''b) Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học được thực hiện theo niên học, áp dụng từ tháng 9 năm 2007 đến hết tháng 5 năm 2011."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

''1. Đối tượng hỗ trợ

a) Học sinh là con hộ nghèo (chuẩn hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ) đang sinh sống trên địa bàn các xã, thôn, bản thuộc Chương trình 135 (có xác nhận của UBND xã, không yêu cầu phải có đăng ký hộ khẩu thường trú), cụ thể như sau:

- Học sinh mẫu giáo trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi đang đi học tại các trường, lớp mẫu giáo trong và ngoài xã;

- Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông thì được hưởng chính sách này.

b) Học sinh đang học tại các Trường phổ thông Dân tộc nội trú theo quy định của Nhà nước không thuộc diện đối tượng thụ hưởng chính sách này".

3. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 như sau:

''b) Hỗ trợ tiền ăn và dụng cụ học tập cho học sinh là con hộ nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông với mức 140.000 đồng/học sinh/tháng; thời gian được hưởng theo thực tế thời gian học, nhưng không quá 9 tháng/năm học".

4. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 3 như sau:

"b) Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo mức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Trường hợp sử dụng số tiền trên để tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh và Ban giám hiệu nhà trường thống nhất và được hỗ trợ kinh phí thuê người nấu ăn theo điểm c khoản 2 Điều này; kinh phí cấp trực tiếp cho trường".

Điều 2. Các nội dung khác ngoài nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này vẫn được thực hiện theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã thuộc Chương trình 135 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/10/2009
Ngày hiệu lực 08/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/02/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành 29/10/2009
Ngày hiệu lực 08/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/02/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 20/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND