Quyết định 1879/QĐ-UBND

Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2013 chống tội phạm xuyên quốc gia buôn bán người Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 605/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ PHÒNG NGỪA, TRỪNG TRỊ, TRẤN ÁP TỘI BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ, TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1028/TTr-CAT ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 605/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ PHÒNG NGỪA, TRỪNG TRỊ, TRẤN ÁP TỘI BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ, TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 17/7 /2013 của UBND tỉnh Bình Định)

Thực hiện Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (sau đây gọi tắt là Công ước) và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em (sau đây gọi tắt là Nghị định thư), UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Xác định nội dung, lộ trình nội Luật hóa các quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

b. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; trách nhiệm của các sở, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, nhất là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện thắng lợi Công ước chống tội phạm xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phải đồng bộ, phù hợp với Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

b. Các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương được giao chủ trì thực hiện hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch phải tích cực chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

c. Bảo đảm quan hệ chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

d. Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Công ước, Nghị định thư và pháp luật về phòng, chống tội phạm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

Việc triển khai Công ước và Nghị định thư được tổ chức thực hiện gắn với các chương trình, kế hoạch hành động phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, nhất là Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 và các Chương trình, Kế hoạch hành động khác đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, tập trung một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về nội dung Công ước, Nghị định thư và pháp luật của Việt Nam có liên quan

a. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm có liên quan, nhằm thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm ở các sở, ngành, hội đoàn thể, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- In, cấp tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

b. Phân công

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức biên soạn, in ấn, quán triệt, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm có liên quan cho các lực lượng được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt những nội dung của Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm có liên quan cho lãnh đạo, cán bộ thuộc ngành Tòa án, Viện kiểm sát từ cấp tỉnh đến huyện theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; phối hợp Công an tỉnh trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước, Nghị định thư và các văn bản pháp luật của Việt Nam có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông, sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Văn phòng Báo Tuổi trẻ, Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Định, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015.

2. Những nghiệm vụ trọng tâm trước mắt để tổ chức thực hiện toàn diện nội dung Công ước và Nghị định thư trên phạm toàn tỉnh

a. Nhiệm vụ

- Rà soát đề xuất, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật có liên quan về phòng, chống tội phạm cho phù hợp với Công ước và Nghị định thư, trong đó chú ý các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Tương trợ tư pháp, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống rửa tiền.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Công ước và Nghị định thư.

- Tham gia góp ý dự thảo các Đề án nghiên cứu về hoạt động điều tra đặc biệt, hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự; dự thảo các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an thực hiện các Điều ước quốc tế song phương, đa phương trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù; thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế tăng cường năng lực quốc gia trong thực thi Công ước và Nghị định thư; dự thảo Đề án nghiên cứu về việc gia nhập Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không khi Chính phủ yêu cầu tham gia.

- Tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo do Chính phủ, Bộ Công an tổ chức nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tổ chức, biện pháp, phương tiện và sử dụng trang thiết bị trong phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nói riêng theo quy định của Công ước và Nghị định thư.

b. Phân công

- Cơ quan Chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015.

3. Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia theo nội dung Công ước và Nghị định thư

a. Nhiệm vụ

- Tích cực tham gia các tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế diễn ra trong nước do Chính phủ, Bộ Công an chủ trì để trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, đào tào cán bộ, hỗ trợ nâng cao kỹ thuật, nghiên cứu hoàn thiện về thể chế về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia theo yêu cầu của Công ước và Nghị định thư; tăng cường thực hiện các hợp tác quốc tế khi Bộ Công an, Chính phủ đã ký kết.

- Chủ động tham gia đề xuất, bổ sung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức và tội phạm có yếu tố nước ngoài nói riêng, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp nhằm tăng cường hiệu quả, năng lực cho đơn vị, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong phòng, chống các hoạt động liên quan đến đưa người di cư trái phép ra nước ngoài bằng đường bộ, đường biển và đường không.

- Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết công tác tổ chức triển khai Công ước và Nghị định thư.

b. Phân Công

- Chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hàng năm, các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động lập dự toán ngân sách, bảo đảm kinh phí của đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng năm 2013, các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước đã được giao năm 2013 để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; phối hợp các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến thực hiện Công ước và Nghị định thư.

2. Giao Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai Kế hoạch này; chủ trì phối hợp trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh liên hệ về Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh (qua Công an tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để được hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1879/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1879/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2013
Ngày hiệu lực17/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1879/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2013 chống tội phạm xuyên quốc gia buôn bán người Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2013 chống tội phạm xuyên quốc gia buôn bán người Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1879/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành17/07/2013
        Ngày hiệu lực17/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2013 chống tội phạm xuyên quốc gia buôn bán người Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2013 chống tội phạm xuyên quốc gia buôn bán người Bình Định

         • 17/07/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực