Quyết định 188/QĐ-STC

Quyết định 188/QĐ-STC năm 2016 sửa đổi lần 5 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 188/QĐ-STC bổ sung lần 5 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Cao Bằng 2016


UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/QĐ-STC

Cao Bằng, ngày 08 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 5 BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ủy quyền cho Sở Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-STC ngày 14 tháng 01 năm 2016 của STài chính tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đi với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định 51/QĐ-STC ngày 05/02/2016 về việc sa đổi, bổ sung lần 1; Quyết định 91/QĐ-STC ngày 03/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung lần 2; Quyết định 118/QĐ-STC ngày 16/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung lần 3; Quyết định 150/QĐ-STC ngày 25/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung lần 4 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Biên bản hp giữa Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh ngày 08 tháng 4 năm 2016 về việc thống nhất ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh Cao Bằng về ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý giá - Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung lần 5 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Chi tiết tại Phụ lục II, III kèm theo).

Điều 2. Trong quá trình thu lệ phí trước bạ, trường hợp giá tính lệ phí trước bạ của tài sản chưa phù hợp hoặc giá tài sản đó chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính phối hợp thực hiện để sửa đổi, bổ sung vào Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Sở Tài chính Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Bộ Tài chính; b/cáo

- Tổng cục Thuế; b/cáo
- UBND tỉnh Cao Bằng; b/cáo

- UBND các huyện, thành phố (p/hợp);
- Website STC;
- Lưu: VT, QLG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Hiển

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE MÁY TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Sở Tài chính Cao Bng

ĐVT: nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SỐ LOẠI KÝ HIỆU

GIÁ XE MI 100%

 

DANH MC B SUNG

 

 

NHÃN HIỆU PRASE

 

1

PRASE 110

8500

 

NHÃN HIU DREAMTHAILAND

 

1

DREAMTHAILAND 100

19.800

 

HÃNG VIT THÁI

 

1

Xe máy điện VIETTHAI (133S, Xmen Sport, Elyza, Passion, SHMI, ROMA II)

5.060

2

Xe máy đin EMOTOVN (ZOOMX)

5.060

 

HÃNG HONLEI ĐỨC HÀ

 

1

Xe máy đin PAWA (133S PLUS, X- MEN)

5.060

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE Ô TÔ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Liên doanh, nhập khẩu linh kiện, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam
Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Sở Tài chính Cao Bng

ĐVT: nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SỐ LOẠI KÝ HIỆU

NĂM SẢN XUT

GIÁ XE THEO QĐ 18/QĐ-STC

GIÁ XE THEO QĐ 51/QĐ STC

GIÁ XE THEO QĐ 180/QĐ- STC

GIÁ XE MỚI 100%

 

DANH MỤC SỬA ĐỔI

 

 

 

 

 

A

XE ÔTÔ TẢI

 

 

 

 

 

 

NHÃN HIỆU VEAM - VT

 

 

 

 

 

1

VT100 MB, mã sản phẩm AT01X11002 tải trọng 990 kg

 

316.000

 

 

325.160

2

VT100 MB, mã sản phẩm AT01X11212 tải trọng 990 kg

 

341.000

 

 

349.360

3

VT100 TK, mã sản phẩm AT01X11003 tải trọng 990 kg

 

316.000

 

 

325.160

4

VT100 TK, mã sản phẩm AT01X11313 tải trọng 990 kg

 

345.400

 

 

 

353.760

5

VT125 MB, mã sn phẩm BT01X11002 tải trọng 1250 kg

 

327.800

 

 

336.380

6

VT125 MB, mã sản phẩm BT01X11212 tải trọng 1250 kg

 

354.200

 

 

362.780

7

VT125 TK, mã sản phẩm BT01X11003 ti trọng 1250 kg

 

327.000

 

 

336.380

8

VT125 TK, mã sản phẩm BT01X11313 tải trọng 1250 kg

 

358.600

 

 

367.180

9

VT150MB, mã sản phẩm CT21X11002 tải trọng 1490kg

 

375.100

 

 

364.386

10

VT150MB, mã sn phẩm CT21X11212 tải trọng 1490kg

 

402.000

 

 

395.186

11

VT150TK, mã sản phẩm CT21X11003 tải trọng 1490kg

 

375.100

 

 

367.686

12

VT150TK, mã sản phẩm CT21X11313 tải trọng 1490 kg

 

408.100

 

 

400.686

13

VT158TK Mã sản phẩm CT23X11313 tải trọng 1.490 kg

 

 

459.800

 

471.020

14

VT200A MB, Mã sản phẩm DT24X11002 tải trọng 1990 kg

 

349.800

 

 

364.320

15

VT200A MB, Mã sản phẩm DT24X11212 tải trọng 1990 kg

 

377.300

 

 

391.820

16

VT200A TK, Mã sản phẩm DT24X11003 tải trọng 1990 kg

 

349.800

 

 

364.320

17

VT200A TK, Mã sản phẩm DT24X11313 tải trọng 1990 kg

 

382.800

 

 

397.320

18

VT200-1MB, mã sản phẩm DT21X11002 tải trọng 1990 kg

 

403.700

 

 

412.676

19

VT200-1MB, mã sản phẩm DT21X11212 tải trọng 1990 kg

 

438.900

 

 

447.876

20

VT200-1TK, mã sản phẩm DT21X11003 tải trọng 1990 kg

 

403.700

 

 

412.676

21

VT200-1TK, mã sản phẩm DT21X11313 tải trọng 1990 kg

 

447.700

 

 

456.676

22

VT201MB, Mã sản phẩm DT22X11002 tải trọng 1990 kg

 

361.900

 

 

372.240

23

VT201MB, Mã sản phẩm DT22X11212 tải trọng 1990 kg

 

389.400

 

 

403.040

24

VT201TK, Mã sản phẩm DT22X11003 tải trọng 1990 kg

 

361.900

 

 

372.240

25

VT201TK, Mã sản phẩm DT22X11313 tải trọng 1990 kg

 

394.900

 

 

408.540

26

VT201, mã sản phẩm DT22X11001 tải trọng 1990 kg

 

361.900

 

 

375.540

27

VT201, mã sản phẩm DT22X11111 tải trọng 1990 kg

 

378.400

 

 

392.040

28

VT250-1MB, mã sản phẩm ET31X11212 tải trọng 2490kg

 

410.000

 

 

458.986

29

VT250-1MB, mã sản phẩm ET31X11002 tải trọng 2490kg

 

370.000

 

 

414.986

30

VT250-1TK, mã sản phẩm ET31X11313 tải trọng 2490 kg

 

419.000

 

 

468.886

31

VT250-1TK, mã sản phẩm ET31X11003 tải trọng 2490 kg

 

370.000

 

 

414.986

32

VT250-1MB, mã sản phẩm ET33X11002 tải trọng 2490kg

 

410.300

 

 

418.286

33

VT250-1MB, mã sản phẩm ET33X11212 tải trọng 2490kg

 

454.300

 

 

462.286

34

VT250-1TK, mã sản phẩm ET33X11003 tải trọng 2490kg

 

410.300

 

 

418.286

35

VT250-1TK, mã sản phẩm ET33X11313 tải trọng 2490kg

 

464.200

 

 

472.186

36

VT252MB, mã sản phẩm ET37X11002, trang bị điều hòa, nâng hạ kính cơ tải trong 2400 kg

 

370.700

 

 

377.960

37

VT252MB, mã sản phẩm ET37X11212, trang bị điều hòa, nâng hạ kính cơ tải trọng 2400 kg

 

398.200

 

 

405.460

38

VT252TK, mã sản phẩm ET37X11003, trang bị điu hòa, nâng hạ kính cơ tải trọng 2400 kg

 

370.700

 

 

377.960

39

VT252TK, mã sản phẩm ET37X11313, trang bị điều hòa, nâng hạ kính cơ tải trọng 2400 kg

 

403.700

 

 

410.960

40

VT252 MB, ET38X11002, điều hòa, kính điện, khóa điện tải trọng 2400 kg

 

374.000

 

 

381.260

41

VT252 MB, ET38X11212, điều hòa, kính điện, khóa điện tải trọng 2400 kg

 

401.500

 

 

408.760

42

VT252 TK, ET38X11003, điều hòa, kính điện, khóa điện tải trọng 2400 kg

 

374.000

 

 

381.260

43

VT252 TK, ET38X11313, điều hòa, kính điện, khóa điện tải trọng 2400 kg

 

407.000

 

 

414.260

44

VT255MB, Mã sản phẩm ET34X11002 tải trọng 2490 kg

 

396.000

 

 

403.700

45

VT255MB, Mã sản phẩm ET34X11212 tải trọng 2490 kg

 

437.800

 

 

445.500

46

VT255TK, Mã sản phẩm ET34X11003 tải trọng 2490 kg

 

396.000

 

 

403.700

47

VT255TK, Mã sản phẩm ET34X11313 tải trọng 2490 kg

 

446.600

 

 

454.300

48

VT255, mã sản phẩm ET36X11001, điều hòa, nâng hạ kính cơ

 

412.300

 

 

400.400

49

VT255MB, Mã sản phẩm ET36X11002 tải trọng 2490 kg

 

396.000

 

 

400.400

50

VT255MB, Mã sản phẩm ET36X11212 tải trọng 2490 kg

 

437.800

 

 

442.200

51

VT255TK, Mã sản phẩm ET36X11003 tải trọng 2490 kg

 

396.000

 

 

400.400

52

VT255TK, Mã sản phẩm ET36X11313 tải trọng 2490 kg

 

446.600

 

 

451.000

53

VT260MB, mã sản phẩm ET39X11002, tải trọng 1990kg

 

467.500

 

 

448.580

54

VT260MB, mã sản phẩm ET39X11212, ti trọng 1990kg

 

521.400

 

 

502.480

55

VT260TK, mã sản phẩm ET39X11003, tải trọng 1800kg

 

467.500

 

 

448.580

56

VT260TK, mã sản phẩm ET39X11313, tải trọng 1800kg

 

540.100

 

 

521.180

57

VT300CH, Mã sản phẩm FT01X11515 tải trọng 3.890 kg

 

 

794.200

 

807.620

58

VT350 MB, Mã sản phẩm GT31X11002 tải trọng 3490 kg

 

418.000

 

 

423.896

59

VT350 MB, Mã sản phẩm GT31X11212 tải trọng 3490 kg

 

462.000

 

 

467.896

60

VT350 TK, Mã sản phẩm GT31X11003 tải trọng 3490 kg

 

418.000

 

 

423.896

61

VT350 TK, Mã sản phẩm GT31X11313 tải trọng 3490 kg

 

471.900

 

 

477.796

62

VT651 MB, mã sản phẩm LT01X11002 tải trọng 6490 kg

 

588.500

 

 

594.440

63

VT651 MB, mã sản phẩm LT01X11212 tải trọng 6490 kg

 

627.000

 

 

632.940

64

VT651 TK, mã sản phẩm LT01X11003 tải trọng 6490 kg

 

588.500

 

 

594.400

65

VT651 TK, mã sản phẩm LT01X11313 tải trọng 6490 kg

 

639.100

 

 

645.040

66

VT651 CS, mã sản phẩm LT01X11006

 

588.500

 

 

594.440

67

VT750 CS, mã sản phẩm MT00X11006

 

618.200

 

 

628.100

68

VT750 MB, mã sản phẩm MT00X11002 tải trọng 7360 kg

 

618.200

 

 

628.100

69

VT750 MB, mã sản phẩm MT00X11212 tải trọng 7360 kg

 

672.100

 

 

682.000

70

VT750 TK, mã sản phẩm MT00X11003 tải trọng 7300 kg

 

618.200

 

 

628.100

71

VT750 TK, mã sản phẩm MT00X11313 tải trọng 7300 kg

 

690.800

 

 

700.700

72

VT652ER01, Mã sản phẩm GT34X11818 ti trọng 3.530 kg

 

 

929.500

 

942.260

 

NHÃN HIỆU VEAM - VB

 

 

 

 

 

1

VB100 Ôtô tải (tự đổ), mã sản phẩm AB10X01414 tải trọng 990kg

 

288.000

 

 

325.160

2

VB 125 Ôtô tải (tự đổ), mã sản phẩm BB10X01414 tải trọng 1250 kg

 

303.000

 

 

341.990

3

VB150 Ôtô tải (tự đổ), mã sản phẩm CB10X01414 tải trọng 1490 kg

 

316.000

 

 

356.576

4

VB350 (Tự đổ), mã sản phẩm GB01X01414 tải trọng 3490 kg

 

447.700

 

 

454.190

5

VB650, tải trọng 6315kg, mã sản phẩm LB00X11414

 

643.500

 

 

650.540

6

VB980, tải trọng 7700kg, mã sản phẩm Z202X11414

 

864.600

 

 

897.160

 

HÃNG NEW MIGHTY

 

 

 

 

 

1

NEW MIGHTY

mã sản phẩm MT20X11111

 

 

 

715.550

711.700

2

mã sản phẩm MT20X11212

 

 

 

726.550

722.700

3

mã sản phẩm MT20X11313

 

 

 

738.100

734.800

 

DANH MỤC B SUNG

 

 

 

 

 

A

XE Ô TÔ TẢI

 

 

 

 

 

 

NHÃN HIỆU VEAM - VB

 

 

 

 

 

1

VB1110, tải trọng 11100kg, mã sản phẩm Z501X11414

 

 

 

 

1.142.878

2

DK36T 543203-220-750, tải trọng 36000/32570, mã sản phẩm Z610X11000

 

 

 

 

975.700

 

NHÃN HIỆU VEAM - VT

 

 

 

 

 

1

VM 437041-268, tải trọng 5050kg, mã sản phẩm Z003X11111

 

 

 

 

621.786

2

VM 437041-268, tải trọng 5050kg, mã sản phẩm Z003X11001

 

 

 

 

597.586

3

VM 533603-220, tải trọng 8300kg, mã sản phẩm Z100X11111

 

 

 

 

862.928

4

VM 533603-220, tải trọng 8300kg, mã sản phẩm Z100X11001

 

 

 

 

834.328

5

VM 630305-220, tải trọng 13170kg, mã sản phẩm Z400X11111

 

 

 

 

1.106.248

6

VM 630305-220, tải trọng 13170kg, mã sản phẩm Z400X11001

 

 

 

 

1.069.948

7

VT1100MB, tải trọng 11000kg, mã sản phẩm Z401X11002

 

 

 

 

1.087.900

8

VT1100MB, tải trọng 11000kg, mã sản phẩm Z401X11212

 

 

 

 

1.150.600

9

VT500CTH 533603-225/CTH, tải trọng 5850kg, mã sản phẩm K120X11117

 

 

 

 

1.349.020

10

VT350CS, mã sản phẩm GT31X11006

 

 

 

 

423.896

11

VT 350, tải trọng 3490kg, mã sản phẩm GT31X11001

 

 

 

 

423.896

12

VT 350, tải trọng 3490kg, mã sản phẩm GT31X11111

 

 

 

 

450.296

13

VT340S MB, tải trọng 3490kg, mã sản phẩm GT33X11002

 

 

 

 

457.556

14

VT340S MB, tải trọng 3490kg, mã sản phẩm GT33X11212

 

 

 

 

511.456

15

VT340S TK, tải trọng 3490kg, mã sản phẩm GT33X11003

 

 

 

 

457.556

16

VT340S TK, tải trọng 3490kg, mã sản phẩm GT33X11313

 

 

 

 

530.156

17

VT255, tải trọng 2490kg, mã sản phẩm ET36X11111

 

 

 

 

425.700

18

VT255, tải trọng 2490kg, mã sản phẩm ET34X11111

 

 

 

 

429.000

19

VT201 MB, tải trọng 1990kg, mã sản phẩm DT25X11002

 

 

 

 

372.240

20

VT201 MB, tải trọng 1990kg, mã sản phẩm DT25X11212

 

 

 

 

399.740

21

VT201 TK, tải trọng 1990kg, mã sản phẩm DT25X11003

 

 

 

 

372.240

22

VT201 TK, tải trọng 1990kg, mã sản phẩm DT25X11003

 

 

 

 

405.240

 

NHÃN HIỆU FOTON

 

 

 

 

 

1

THACO OLLIN700C-CS/MB1, xe ôtô tải, tải trọng 7000kg, dung tích xi lanh 3907cm3

2016

 

 

 

460.400

 

NHÃN HIU HYUNDAI

 

 

 

 

 

1

Xe ôtô tải (có mui)

HYUNDAI HD/320/TTCM-KM38, dung tích xi lanh 12920cm3 tải trng 17.900 kg

2015

 

 

 

2.100.000

 

NHÃN HIỆU HOA MAI

 

 

 

 

 

1

Xe ôtô tải thùng (xe bàn)

HD5500-E2MP, có điều hòa tải trọng 5.500 kg

 

 

 

 

360.000

2

HD5250A.4x4-E2MP, có điều hòa tải trọng 5.250 kg

 

 

 

 

390.000

 

PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE Ô TÔ NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Sở Tài chính Cao Bng

ĐVT: nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SLOẠI KÝ HIỆU

NĂM SẢN XUẤT

GIÁ XE MỚI 100%

 

DANH MỤC B SUNG

 

 

A

XE Ô TÔ TẢI

 

 

 

NHÃN HIỆU SUZUKI

 

 

1

CARRY/NIU.TK1-1

Xe ôtô tải (thùng kín), 02 chỗ, dung tích xi lanh 8424cc, tải trọng 740kg, nhập khẩu Indonexia

2016

303.000

B

XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI

 

 

 

NHÃN HIU INFINITI

 

 

1

INFINITI QX60

Mã model JLJNLVWL50EQ7, động cơ xăng, dung tích xi lanh 3498cm3, 07 chỗ, số vô cp 02 cầu

2016, 2017

2.899.000

2

INFINITI QX70

Mã model TLSNL VLS51EGA8E-C, động cơ xăng, dung tích xi lanh 3696cm3, 05 chỗ, số tự động, 02 cầu

2016, 2017

3.599.000

3

INFINITI QX80

Mã model JPKNLHLZ62EQ7, động cơ xăng, dung tích xi lanh 5552cm3, 06 chỗ, 07 chỗ, số tự động, 02 cầu

2016, 2017

4.899.000

 

NHÃN HIỆU NISSAN

 

 

 

1

NISSAN

NP300 NAVARA EL CVL2LSLD2 3F4P---A, động cơ dầu, dung tích xi lanh 2488cm3, hp số tự đng, 5 chỗ, một cầu

2016

649.000

 

NHÃN HIỆU MERCEDES-BENZ

 

 

1

A200

Xe ôtô con 05 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1595cm3, 4x2, động cơ xăng, số tự động, sản xuất ti Đức

2015

1.381.000

 

NHÃN HIỆU HONDA

 

 

1

HONDA CR-V 2.4L

Xe ôtô con 05 chỗ ngồi, phiên bản cao cấp, mã số khung RLHRM385**Y****** (giá áp dng từ 11/04/2016)

 

1.178.000

 

NHÃN HIỆU PORSCHE

 

 

1

718 Boxster

Xe ôtô con 02 chỗ ngi, 4 xi lanh nm ngang, tăng áp, dung tích xi lanh 1988cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp, sản xuất ti Đức, đời xe 2017

2016

3.664.100

2

718 Boxster S

Xe ôtô con 02 chỗ ngồi, 4 xi lanh nằm ngang, tăng áp, dung tích xi lanh 2497cm3, tự động 7 cấp ly hp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp, sản xuất ti Đức, đời xe 2017

2016

4.566.100

3

Cayman

02 chỗ, 6 xy lanh nằm ngang, dung tích 2.706cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc stay 6 cấp, sx tại Đức, đời xe 2016

2016

3.292.300

4

Cayman S

02 chỗ, 6 xy lanh nằm ngang, dung tích 3.436cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp, sx tại Đức, đời xe 2016

2016

4.156.900

5

Cayman Black Edition

02 chỗ, 6 xy lanh nằm ngang, dung tích 2706cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp, sx tại Đức, đời xe 2016

2016

3.795.000

6

911 Carrera

04 chỗ, 6 xy lanh nằm ngang, tăng áp kép, dung tích 2981cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

6.263.400

7

911 Carrera S

04 chỗ, 6 xy lanh nm ngang, tăng áp kép, dung tích 2981cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

7.610.900

8

911 Carrera Cabriolet

04 ch, 6 xy lanh nm ngang, tăng áp kép, dung tích 2981cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

7.529.500

9

911 Carrera S Cabriolet

04 chỗ, 6 xy lanh nằm ngang, tăng áp kép, dung tích 2981cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

8.450.200

10

911 Targa 4

04 chỗ, 6 xy lanh nằm ngang, tăng áp kép, dung tích 2981cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

8.003.600

11

911 Turbo S

04 ch, 6 xy lanh nằm ngang, tăng áp kép, dung tích 3800cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

12.079.100

12

Cayenne

05 ch, V6, dung tích 3.598cm3, tự động 8 cấp Tiptronic S, sx tại Đức, đời xe 2016

2016

4.342.800

13

Cayenne S

05 ch, V6, tăng áp kép, dung tích 3604cm3, tự động 8 cấp Tiptronic S, sx ti Đức, đời xe 2016

2016

5.611.100

14

Cayenne GTS

05 ch, V6 tăng áp kép, dung tích xi lanh 3604cm3, tự động 8 cấp Tiptronic S, sx tại Đức, đời xe 2016

2016

6.721.000

15

Cayenne Turbo S

05 chỗ, V8 tăng áp kép, dung tích xi lanh 4806cm3, tự động 8 cấp Tiptronic S, sx ti Đức đời xe 2016

2016

9.364.300

16

Panamera

04 chỗ, V6, dung tích 3605cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche, sx ti Đức đời xe 2016

2016

4.606.800

17

Panamera 4

04 ch, V6, dung tích 3.605 cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche, sx tại Đức, đời xe 2016

2016

4.673.900

18

Panamera S

04 chỗ, V6, tăng áp kéo, dung tích 2.997 cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche, sx ti Đức, đời xe 2016

2016

6.482.300

19

Panamera 4S

04 chỗ, V6, tăng áp kép, dung tích 2.997 cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche, sx tại Đức, đời xe 2016

2016

6.814.500

20

Panamera GTS

04 chỗ, V8, dung tích xi lanh 4806cm3, tự động 7 cấp ly hp kép của Porsche, sx tại Đức đời xe 2016

2016

7.517.400

21

Panamera Turbo Executive

04 ch ngi, V8 tăng áp kép, dung tích xi lanh 4806cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche, sản xuất tại Đức, đời xe 2016

2016

9.777.900

22

Macan

05 ch, 4 xi lanh thng hàng tăng áp, dung tích xi lanh 1984cm3, tđộng 7 cấp ly hp kép của Porsche, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

2.787.400

23

Macan S

05 chỗ, V6 tăng áp kép, dung tích xi lanh 2997cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

3.361.600

24

Macan GTS

05 chỗ, V6 tăng áp kép, dung tích xi lanh 2997cm3, tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche, sx tại Đức, đời xe 2017

2016

3.999.600

25

Macan Turbo

05 chỗ, V6, tăng áp kép, dung tích xi lanh 3604cm3, tự động 7 cấp ly hp kép của Porsche, sx tại Đức đời xe 2017

2016

4.975.300

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/QĐ-STC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu188/QĐ-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2016
Ngày hiệu lực08/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/QĐ-STC

Lược đồ Quyết định 188/QĐ-STC bổ sung lần 5 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Cao Bằng 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 188/QĐ-STC bổ sung lần 5 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Cao Bằng 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu188/QĐ-STC
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
     Người kýHoàng Hiển
     Ngày ban hành08/04/2016
     Ngày hiệu lực08/04/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 188/QĐ-STC bổ sung lần 5 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Cao Bằng 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 188/QĐ-STC bổ sung lần 5 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Cao Bằng 2016