Quyết định 1881/QĐ-UBND

Quyết định 1881/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đến ngày 31/12/2011

Nội dung toàn văn Quyết định 1881/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2011 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN NGÀY 31/12/2011 BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh)

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do

1

Quyết định

595/QĐ-UB

03/3/2000

Quy định giá bán bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh

Do căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực:

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách năm 1998;

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước bãi bỏ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1994 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP.

- Sở Xây dựng có Công văn số 362/SXD-VP ngày 22/4/2013 đề nghị đưa vào danh mục hết hiệu lực, do hiện nay Quyết định 595/QĐ-UB ngày 03/3/2000 đã hết hiệu lực hoàn toàn.

2

Quyết định

2494/QĐ-UB

03/9/2003

Ban hành quy chế tổ chức thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn vay vốn JBIC tỉnh Thừa Thiên Huế

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm ngày 26/11/2003 thay thế Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

+ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thay thế Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

- Dự án trồng rừng JBIC đã kết thúc.

3

Quyết định

4303/2004/QĐ-UB

20/12/2004

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính và giá.

Hiện nay đã được thay thế, điều chỉnh bằng Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh.

4

Quyết định

1549/2005/QĐ-UBND

05/5/2005

Về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

Hiện áp dụng theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

5

Quyết định

2159/2005/QĐ-UBND

29/6/2005

Về việc điều chỉnh giá bán lẻ báo Thừa Thiên Huế.

Hiện áp dụng theo Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 về điều chỉnh sản phẩm giá bán lẻ Báo Thừa Thiên Huế.

6

Quyết định

3914/QĐ-UBND

15/11/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ xử lý gia cầm đang chăn nuôi ở các khu vực bị cấm nuôi.

Do chỉ hỗ trợ cho các đối tượng chăn nuôi gia cầm thuộc khoản 2 Điều 1 Quyết định xử lý trước ngày 25/11/2005

7

Quyết định

1691/QĐ-UBND

13/7/2006

Về việc quy định mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tin học chương trình A tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh.

 

- Lệ phí thi và cấp chứng chỉ quy định tại Điều 1 của Quyết định hiện nay tăng, và đang áp dụng theo Quyết định số 312/QĐ-CNTT ngày 31/8/2012 của Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh về việc thu lệ phí tuyển sinh, thi lại, thi lấy các chứng chỉ đào tạo do Trung tâm quản lý.

- Để phù hợp với Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

- Hiện nay thuộc thẩm quyền tự chủ của Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh theo Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh.

8

Quyết định

1692/2006/QĐ-UBND

13/7/2006

Về việc quy định mức thu chi phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh.

- Hiện tại đang áp dụng theo Quyết định số 312/QĐ-CNTT ngày 31/8/2012 của Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh về việc thu lệ phí tuyển sinh, thi lại, thi lấy các chứng chỉ đào tạo do Trung tâm quản lý.

9

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND

29/01/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức

Do:

1. Pháp lệnh cán bộ, công chức đã bị thay thế bởi Luật Cán bộ, công chức.

2. Nội dung tại khoản 3 của Chỉ thị phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20/02/2008.

3. Nội dung tại khoản 4 của Chỉ thị phải báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 25/02/2008.

4. Do đã thực hiện xong.

10

Quyết định

1457/2008/QĐ-UBND

25/6/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Do căn cứ pháp lý bị thay thế:

- Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức bị thay thế bởi Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

- Những quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức bị bãi bỏ bởi Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

- Không cần ban hành văn bản khác thay thế, do đã có văn bản cấp trên quy định cụ thể.

11

Quyết định

1801/QĐ-UBND

11/8/2008

Về việc điều chỉnh mức thu phí khai thác tài liệu đất đai, phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức.

Do hiện áp dụng theo Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, các văn bản viện dẫn áp dụng tại Điều 2 Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 là các Quyết định hết hiệu lực do bị Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND thay thế.

Tại Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 đã quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ giao đất; cho thuê đất; hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai là các loại phí mà Quyết định số 1801/QĐ-UBND điều chỉnh. Đây là các loại phí được quy định tại Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 28/3/2003 Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác tài liệu đất đai và Quyết định số 811/2003/QĐ-UB ngày 28/03/2003 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức; Tuy nhiên 02 Quyết định đã hết hiệu lực do Quyết định 1100/QĐ-UBND thay thế.

Ngoài ra, các điểm 1, điểm 3, điểm 4 mục B Nghị quyết số 8c/2013/NQ-HĐND4 ngày 27/01/2013 của HĐND tỉnh đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 7g/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09/4/2009 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (các điểm 2, điểm 3, điểm 4 mục B Nghị quyết 8c/2003/NQ-HĐND4 là các nội dung quy định về phí đo đạc địa chính, phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất với các tổ chức; phí khai thác tài liệu đất đai. Đây là các loại phí đã được quy định thay thế tại Nghị quyết số 7g/2009/NQCĐ-HĐND và Quyết định số 1100/ đã được ban hành căn cứ vào Nghị quyết 7g/2009/NQ-HĐND).

12

Quyết định

821/2009/QĐ-UBND

21/4/2009

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh đã có ý kiến tại Công văn số 1387/UBND-CN ngày 12/4/2010 về việc thống nhất không ban hành Quy chế quản lý các cụm công nghiệp. Việc quản lý các cụm công nghiệp thực hiện theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp và Thông tư số 39/2009/TT-BCN ngày 28/12/2009 về quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

13

Chỉ thị

22/CT-UBND

12/7/2011

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011.

Dođã có Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 06/8/2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.

Tổng cộng: 13 văn bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1881/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1881/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2013
Ngày hiệu lực20/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1881/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1881/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1881/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1881/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành20/09/2013
       Ngày hiệu lực20/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1881/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1881/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Thừa Thiên Huế

           • 20/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực