Chỉ thị 06/2008/CT-UBND

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức tỉnh Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1881/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/CT-UBND

Huế, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta; trong thời gian qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, kiện toàn; chất lượng công tác được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, công tác quản lý cán bộ vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm; vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; chưa thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc như: đi trễ về sớm, tụ tập, ăn uống tại các cửa hàng, vỉa hè trong giờ hành chính; thậm chí một số cán bộ, công chức vi phạm trật tự an toàn giao thông... Các biểu hiện này làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh công chức Nhà nước đối với tổ chức, công dân. Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp; Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh:

1. Xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình, nội quy, quy chế quản lý cán bộ, công chức phù hợp với các nội dung của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Rà soát, tổ chức, sắp xếp và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, kịp thời bổ sung, bồi dưỡng, thay thế những cán bộ, công chức yếu kém và thoái hoá.

2. Tăng cường và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, về đường lối, chính sách, về kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức. Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan; đặc biệt là trách nhiệm trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

3. Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Qui chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đảm bảo các chế độ tiêu thức xây dựng cơ quan văn hóa công sở, văn hóa ứng xử của cán bộ công chức trong thi hành công vụ; hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những việc trên đây phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20/02/2008.

4. Giao Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra công vụ: Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện qui chế làm việc của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 25/02/2008.

5. Giao Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông kiểm tra việc vi phạm an toàn giao thông của cán bộ, công chức thông báo cho các cơ quan, đơn vị đó, đồng thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

6. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đối với tổ chức, đơn vị cán bộ, công chức trực thuộc. Kết quả thực hiện phải báo cáo hàng tháng trong nội dung báo cáo tháng về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với cán bộ, công chức cơ quan mình trong việc thực hiện chế độ làm việc theo qui định. Xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, chế độ làm việc của cán bộ, công chức.

Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp, định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối quý báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị của các cơ quan, đơn vị.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng ngành, địa phương,đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai ngay và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện của mình. Báo cáo nghiêm túc kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ theo định kỳ hàng tháng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TV Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Cổng giao tiếp điện tử tỉnh;
- Báo TTH;
- VP UBND: LĐ và các CV;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực08/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực08/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức tỉnh Thừa Thiên Huế