Quyết định 1189/QĐ-UBND

Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 1189/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 25/HĐND-PC ngày 31/3/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất xử lý danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần nội dung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 52 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2013 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NVTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

9e/1998/NQ-HĐND3
Ngày 17/7/1998

Về việc quy định mức thu học phí và lệ phí tuyển sinh ở các cơ sở giáo dục đào tạo

Do Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Về việc điều chỉnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

Tháng 01/2012

2.

Nghị quyết

8e/2003/NQ-HĐND
Ngày 27/01/2003

Về việc thu và đóng góp xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Do bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 11/8/2011 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2000 đến ngày 31/12/2010.

21/8/2011

3.

Nghị quyết

1b/2004/NQBT-HĐND
Ngày 07/9/2004

Về việc sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh.

Do bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 11/8/2011 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2000 đến ngày 31/12/2010.

21/8/2011

4.

Nghị quyết

1c/2004/NQBT-HĐND5
Ngày 07/9/2004

Về điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và bán công.

Do Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Về việc điều chỉnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

Tháng 01/2012

5.

Nghị quyết

1 e/2004/NQBT-HĐND5
Ngày 07/9/2004

Về việc thu phí Cảng cá Thuận An

Do Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An thay thế

20/7/2012

6.

Nghị quyết

8e/2007/NQ-HĐND
Ngày 15/8/2007

Về huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh.

Do Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 17/04/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/5/2013

7.

Nghị quyết

10b/2008/NQ-HĐND
Ngày 11/7/2008

Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/01/2013

8.

Nghị quyết

81/2010/NQ-HĐND
Ngày 02/6/2010

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Do Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

21/7/2012

9.

Nghị quyết

15n/2010/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2010

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh

Do Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 Về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2013

10.

Nghị quyết

15i/2010/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2010

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Do Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012.

19/12/2011

11.

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012.

Do Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 thay thế.

01/01/2013

12.

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2012

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Do Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 thay thế.

01/01/2014

13.

Quyết định

595/QĐ-UB
Ngày 03/3/2000

Quy định giá bán bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh.

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

14.

Quyết định

3479/2000/QĐ-UBND
Ngày 25/12/2000

Về quy định giá vé giữ xe ô tô tại các điểm đỗ xe công cộng.

Do Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/01/2014

15.

Quyết định

2494/QĐ-UB
Ngày 03/9/2003

Ban hành quy chế tổ chức thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn vay vốn JBIC tỉnh Thừa Thiên Huế

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

16.

Quyết định

3559/2004/QĐ-UB
Ngày 13/10/2004

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo.

Do Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

03/10/2013

17.

Quyết định

4303/2004/QĐ-UB
Ngày 20/12/2004

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính và giá.

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

18.

Quyết định

1549/2005/QĐ-UBND
Ngày 05/5/2005

Về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

19.

Quyết định

2159/2005/QĐ-UBND
Ngày 29/6/2005

Về việc điều chỉnh giá bán lẻ báo Thừa Thiên Huế

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

20.

Quyết định

2700/2005/QĐ-UBND
ngày 16/8/2005

Về điều chỉnh phí bến thuyền du lịch.

Do Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/01/2014

21.

Quyết định

3914/QĐ-UBND
Ngày 15/11/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ xử lý gia cầm đang chăn nuôi ở các khu vực bị cấm nuôi.

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

22.

Quyết định

871/2006/QĐ-UBND
Ngày 29/3/2006

Về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 Về việc bãi bỏ Quyết định số 871/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh

18/12/2013

23.

Quyết định

957/2006/QĐ-UBND
Ngày 07/4/2006

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước.

Do Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

19/7/2013

24.

Quyết định

1292/2006/QĐ-UBND
ngày 22/5/2006

Về điều chỉnh, bổ sung phí giữ xe ô tô tại các điểm đỗ xe công cộng.

Do Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/01/2014

25.

Quyết định

1691/QĐ-UBND
Ngày 13/7/2006

Về việc quy định mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tin học chương trình A tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh.

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

26.

Quyết định

1692/QĐ-UBND
Ngày 13/7/2006

Về việc quy định mức thu chi phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh.

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

27.

Quyết định

1391/2007/QĐ-UBND
Ngày 13/6/2007

Về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm.

Do Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế thay thế.

06/01/2014

28.

Quyết định

2843/2007/QĐ-UBND
Ngày 19/12/2007

Về huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh

Do Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2014

29.

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND
Ngày 29/01/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

30.

Chỉ thị

25/2009/CT-UBND
Ngày 09/6/2008

Về việc thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực về thời gian.

31/12/2012

31.

Quyết định

1457/2008/QĐ-UBND
Ngày 25/6/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

32.

Quyết định

1801/QĐ-UBND
Ngày 11/8/2008

Về việc điều chỉnh mức thu phí khai thác tài liệu đất đai, phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức.

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

33.

Quyết định

821/2009/QĐ-UBND
Ngày 21/4/2009

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

34.

Quyết định

1219/QĐ-UBND
Ngày 17/6/2009

Về việc ban hành Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo.

Do Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

20/12/2013

35.

Quyết định

1337/2009/QĐ-UBND
Ngày 07/7/2009

Về việc ban hành một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế thay thế.

15/01/2013

36.

Chỉ thị

31/2009/CT-UBND
Ngày 15/10/2009

Về việc tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Do Chỉ thị số 26/2013/CT-UBND ngày 09/7/2013 về việc tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

19/7/2013

37.

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND
Ngày 25/6/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh TT.Huế.

Do Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

15/8/2013

38.

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND
Ngày 05/10/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Do Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/01/2014

39.

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND
Ngày 30/11/2010

Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 15/05/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thay thế.

25/5/2013

40.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND
Ngày 28/01/2011

Quyết định về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

Do Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

09/9/2013

41.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND
Ngày 20/4/2011

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp quản lý, tổ chức tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây

Do Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 Về việc ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp quản lý, tổ chức tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây thay thế.

09/5/2011

42.

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND
Ngày 05/7/2011

Về việc bổ sung danh mục ưu đãi về đất đai đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

15/8/2013

43.

Quyết định

22/CT-UBND
Ngày 12/7/2011

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011.

Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011

20/9/2013

44.

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND
Ngày 21/7/2011

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

08/8/2013

45.

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND
Ngày 17/10/2011

Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

21/11/2013

46.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND
ngày 14/02/2012

Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011-2012

Do Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 31/08/2012 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012-2013 và Do Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 do Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh thay thế.

10/9/2012

47.

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND
ngày 31/08/2012

Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012-2013.

Do Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 do Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh thay thế.

19/9/2013

48.

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND
Ngày 20/12/2012

Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 Về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

01/01/2014

49.

Quyết định

1159/QĐ-UBND
ngày 24/6/2013

Quy định tạm thời mức thu phí qua cầu phao trên sông Tả Trạch.

Do Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch thay thế.

01/01/2014

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

50.

Nghị quyết

3h/2006/NQBT-HĐND
Ngày 10/4/2006
Về bổ sung và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 3h/2006/NQBT-HĐND;

- Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 3h/2006/NQBT-HĐND;

- Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An thay thế Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 3h/2006/NQBT-HĐND;

- Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 3h/2006/NQBT-HĐND.

- Ngày 20/7/2012;

 

 

 

 

- Ngày 01/01/2014.

51.

Nghị quyết

9m/2007/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2007
Về điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Quy định về mức phụ cấp đối với chức danh Trung đội trưởng cơ động và chức danh Phó xã đội tại Nghị quyết 9m/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 17/4/2013 Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ quy định về mức phụ cấp đối với chức danh Trung đội trưởng cơ động và chức danh Phó xã đội tại Nghị quyết 9m/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007.

01/5/2013

52.

Nghị quyết

7e/2009/NQ-HĐND
Ngày 09/4/2009
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tư pháp.

Điểm c khoản 1 Điều 1 và nội dung có liên quan đến quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 7e/2009/NQCĐ-HĐND

Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 1 và nội dung có liên quan đến quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 7e/2009/NQCĐ-HĐND.

20/7/2012

Tổng cộng: 52 văn bản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1189/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1189/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/06/2014
Ngày hiệu lực 16/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1189/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1189/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1189/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực 2013
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1189/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 16/06/2014
Ngày hiệu lực 16/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1189/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực 2013

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1189/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực 2013

  • 16/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực