Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND về giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 3 ban hành

Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2011/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5248/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh đối với giá các loại đất năm 2012 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua phương án giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 tại Tờ trình số 5248/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Quá trình thực hiện, nếu có sự điều chỉnh, bổ sung phương án giá các loại đất năm 2012 cho phù hợp với thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTV Quốc hội;
- VP: CT nước, QH, CP;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan TW trên địa bàn;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã H.Thủy, H. Trà, Tp Huế;
- Công báo tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT, THPC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành09/12/2011
       Ngày hiệu lực19/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012