Quyết định 1882/QĐ-UBND

Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1882/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 40 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN NGÀY 31/12/2011 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

793/2001/QĐ-UB

Ngày 13/4/2001

Ban hành quy chế về tổ chức và quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa

Do bị thay thế bởi Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBDN tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2013

2.

Chỉ thị

35/CT-UB

Ngày 12/11/2003

Tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện

Do bị thay thế bởi Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh về Về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/6/2012

3.

Chỉ thị

11/CT-UB

Ngày 07/4/2004

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

Do bị thay thế bởi Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND ngày 22/6/2012 về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND ngày 22/6/2012

4.

Quyết định

2807/2005/QĐ-UBND

Ngày 22/8/2005

Về việc quy định tạm thời khung mức thu và sử dụng nguồn thu biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 Về việc quy định mức chi trả thù lao cho diễn viên, nhạc công và mức giá vé lẻ xem biễu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh

01/5/2013

5.

Quyết định

4211/2005/QĐ-UBND

Ngày 13/12/2005

Về việc Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 18/6/2012.

6.

Quyết định

651/QĐ-UBND

Ngày 02/3/2006

Về việc quy định mức giá xem biểu diễn ca Huế trên Sông Hương.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 Về việc quy định mức chi trả thù lao cho diễn viên, nhạc công và mức giá vé lẻ xem biễu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh

01/5/2013

7.

Quyết định

1290/2006/QĐ-UBND

Ngày 22/05/2006

V/v điều chỉnh, bổ sung phí cảng cá Thuận An.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND Ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

8.

Quyết định

1591/2006/QĐ-UBND

Ngày 28/6/2006

Về việc ban hành quy định xét tặng giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng giải thưởng Cố đô về khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012

9.

Chỉ thị

52/2006/CT-UBND

Ngày 28/11/2006

Về việc đẩy mạnh công tác triển khai Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn từ 2005-2010.

Hết hiệu lực về thời gian.

(Nghị quyết số 2a/BT2/2005/NQ-HĐND5 ngày 05/4/2005 Về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 – 2010 hết hiệu lực về thời gian, do Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Về xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2000 đến 31/12/2010 chỉ cho kéo dài thời hiệu đến hết ngày 31/12/2011)

 

10.

Quyết định

742/2007/QĐ-UBND

Ngày 16/3/2007

Về việc ban hành Qui định quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 ban hành Quy định quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

11.

Quyết định

3014/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2007

Ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012

12.

Quyết định

527/QĐ-UBND

Ngày 03/03/2008

Về việc ban hành Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 về việc ban hành Quy trình cố phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

06/5/2013

13.

Quyết định

1093/QĐ-UBND

Ngày 08/5/2008

Về việc huỷ bỏ mục 5 tại Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do: Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã hết hiệu lực được công bố tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 về việc Công bố Danh mục VBQPPL do UBND tỉnh ban hành đên 31/12/2009 hết hiệu lực (Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh TT.Huế thay thế Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 31/3/2008; và Quyết định số 2580/QĐ-UBND).

Hiện nay đã có Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (hiệu lực ngày 01/01/2013). Quyết định này bãi bỏ các quy định trước đây của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý trái với Quyết định này.

01/01/2013

14.

Quyết định

1812/2008/QĐ-UBND

Ngày 11/8/2008

Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Do bị thay thế bởi Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày Kể từ ngày ban hành Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013

15.

Quyết định

2580/QĐ-UBND

11/11/2008

Về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện nay đã có Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (hiệu lực ngày 01/01/2013). Quyết định này bãi bỏ các quy định trước đây của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý trái với Quyết định này.

01/01/2013

16.

Quyết định

598/2009/QĐ-UBND

Ngày 25/3/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

17.

Quyết định

1098/2009/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2009

Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012

18.

Quyết định

1337/2009/QĐ-UBND

Ngày 07/7/2009

Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

19.

Quyết định

1989/QĐ-UBND

Ngày 17/9/2009

Về việc quy định mức chi cho các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và mức chi phục vụ công tác thu gom.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 Về việc Quy định mức chi cho các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và mức chi phục vụ công tác thu gom.

21/5/2013

20.

Quyết định

2225/QĐ-UBND

Ngày 13/10/2009

Về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước ba xe hai bành gắn máy.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 về việc quy định giá tối thiểu lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

Sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

21.

Quyết định

135/QĐ-UBND

Ngày 18/01/2010

Về việc bổ sung danh mục và mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Do bị thay thế bởi Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy

Sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

22.

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND

Ngày 27/8/2010

Quyết định về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Do bị thay thế bởi Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

23.

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND

Ngày 30/11/2010

Quyết định ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013

24.

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2010

Quyết định về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 về giá các loại đất năm 2012 thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

25.

Quyết định

2651/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2010

Quyết định ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

24/9/2012

26.

Quyết định

08/CT-UBND

Ngày 02/3/2011

Chỉ thị về triển khai những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011.

Hết hiệu lực về thời gian

 

27.

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

Ngày 04/5/2011

Về việc banh hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2011.

 

Do bị thay thế bởi Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 về việc ban hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2012.

Sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 14/8/2012

28.

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

Ngày 16/5/2011

Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận chuyển năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận chuyển năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/6/2012

29.

Quyết định

1044/QĐ-UBND

Ngày 24/5/2011

Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 26/03/2013 Về việc Phương án giá bán nước sạch và giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/4/2013

30.

Quyết định

1045/QĐ-UBND

Ngày 24/5/2011

Về phương án giá nước sạch trên địa bàn tỉnh

Do bị thay thế bởi Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 26/03/2013 Về việc Phương án giá bán nước sạch và giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/4/2013

31.

Chỉ thị

17/2011/CT-UBND

Ngày 01/6/2011

Về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 25/04/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 25/04/2013

32.

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND

Ngày 09/8/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Do bị thay thế bởi Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

33.

Quyết định

1617/QĐ-UBND

Ngày 08/8/2011

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng các bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 29/05/2012 Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

29/05/2012.

34.

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2011

Về giá các loại đất năm 2012 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do bị thay thế bởi Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về giá các loại đất năm 2013 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

35.

Chỉ thị

31/CT-UBND

Ngày 20/12/2011

Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, ổn định thị trường, cân đối cung cầu hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dụng của nhân dân trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

- Hết hiệu lực theo thời gian,

- Đã có Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 06/12/2012 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá, ổn định thị trường cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

06/12/2012

36.

Quyết định

2682/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2011

Về việc quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Do bị thay thế bởi Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 Về việc Quy định chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

21/5/2013

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

37.

Quyết định

782/2003/QĐ-UB

Ngày 25/3/2003

Quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí đấu thầu, đấu giá.

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Do chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu thầu, đấu giá không còn hiệu lực thi hành theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1958/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh.

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số1958/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006

38.

Quyết định

689/QĐ-UBND

Ngày 08/03/2006

Về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước

Khoản 8 mục II Quyết định số 689/QĐ-UBND

Do khoản 8 mục II Quyết định số 689/QĐ-UBND bị thay thế bởi Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 về việc quy định chi tiết phụ cấp chức danh phụ trách kế toán và phụ cấp kế toán trưởng.

10/7/2006

39.

Quyết định

2940/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

Về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn

Quy định về mức phụ cấp đối với chức danh Trung đội trưởng cơ động và chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

Do bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/7/2013

40.

Quyết định

1400/QĐ-UBND

Ngày 13/7/2009

Về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh TT.Huế

Quy định về chế độ dinh dưỡng

Do bị thay thế bởi Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 Về việc quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2013

Tổng cộng: 40 văn bản.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1882/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1882/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2013
Ngày hiệu lực20/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1882/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1882/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành20/09/2013
       Ngày hiệu lực20/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Thừa Thiên Huế

           • 20/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực