Quyết định 1888/QĐ-UBND

Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc Lĩnh vực Công Thương áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1888/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính công thương tại ủy ban xã trên Quảng Trị 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1888/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp (tại Tờ trình s  251/TTr-STP ngày 1/9/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi thuộc Lĩnh vực Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh - Truyền hình,... để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 634/QĐ-CT ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc Lĩnh vực Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chánh n phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp và Chtịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kim soát thủ tục hành chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Tr
ung tâm Tin học tnh;
- Lưu: VT.NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1888/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

Thủ tc hành chính sửa đổi: 03

1

Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu đchế biến li

3

Cấp li Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công đ bán cho các doanh nghiệp giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Tổng cộng: 03 TTHC

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về UBND cấp xã;

- Bước 2. UBND xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND xã, phường có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã xem xét và cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

- Bước 4. Trả kết quả. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký sản xuất ợu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Phụ lục 16- Thông tư s 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thcông và doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu.

* S lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp tại UBND cấp xã; 01 bộ lưu tại doanh nghiệp)

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

h) Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận

i) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Phụ lục 16- Thông tư s 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: (NĐ 94/2012/NĐ-CP)

Thương nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định s94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

PHỤ LỤC 16

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 ca B Công Thương)

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

............., ngày...... tháng....... m............

GIẤY ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường)…. (1)
thuộc Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)…

.......................................................................................................…(2)

Điện thoại (nếu có):

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại số… ngày… tháng… năm…

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)

Quy mô sản xuất..............................................................................(4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Chủ thể sản xuất
(Ký tên)

Chú thích:

(1): Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất.

(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm).

 

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại:

a) Trình tthực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung về UBND cấp xã;

- Bước 2. UBND xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND xã, phường có văn bản yêu cu bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công đbán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Trường hợp từ chi cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 4. Trả kết quả. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thc thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Phụ lục 17- Thông tư s 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại đã được cấp.

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp tại UBND cấp xã; 01 bộ lưu tại doanh nghiệp)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

h) Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận

i) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Phụ lục 17- Thông tư s 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: (NĐ 94/2012/NĐ-CP)

Thương nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định s94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

PHỤ LỤC 17

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 ca B Công Thương)

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

............., ngày...... tháng....... m............

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường)…. (1)
thuộc Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)…

.......................................................................................................…(2)

Điện thoại (nếu có):

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại số… ngày… tháng… năm…

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Đơn vị sản xuất đề nghị ......................(1) xem xét cấp cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể như sau .....(5)

Thông tin cũ:...................

Thông tin mới:.............

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………(1) xem xét cấp sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)

Quy mô sản xuất..............................................................................(4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Chủ thể sản xuất
(ký tên)

Chú thích:

(1): Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất.

(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm).

(5): Lý do sửa đổi bổ sung.

 

3. Cấp li Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công đ bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu đ chế biến lại:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nộp hồ sơ cấp lại về UBND cấp xã;

- Bước 2. UBND xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể tngày tiếp nhận hồ sơ, UBND xã, phường có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã xem xét và cấp Giấy lại xác nhận đăng ký sn xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

- Bước 3. Trả kết quả. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.

c) Thành phần, s lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phn, bị rách, nát hoặc bị cháy:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép (Phụ lục 18, Thông tư s 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại đã được cp.

2. Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự thủ tục cp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp tại UBND cấp xã; 01 bộ lưu tại doanh nghiệp)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

i) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Phụ lục 18- Thông tư s 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: (NĐ 94/2012/NĐ-CP)

Thương nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một sđiều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

PHỤ LỤC 18

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 ca B Công Thương)

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

............., ngày...... tháng....... m............

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường)…. (1)
thuộc Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)…

.......................................................................................................…(2)

Điện thoại (nếu có):

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại số… ngày… tháng… năm…

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Đơn vị sản xuất đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể như sau .....(5)

Thông tin cũ:...................

Thông tin mới:.............

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………(1) xem xét cấp lại Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)

Quy mô sản xuất..............................................................................(4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp lut./.

 

 

Chủ thể sản xut

(Ký tên)

Chú thích:

(1): Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất.

(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm).

(5): Lý do sửa đổi bổ sung.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1888/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1888/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1888/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính công thương tại ủy ban xã trên Quảng Trị 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1888/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính công thương tại ủy ban xã trên Quảng Trị 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1888/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành07/09/2015
       Ngày hiệu lực07/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1888/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính công thương tại ủy ban xã trên Quảng Trị 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1888/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính công thương tại ủy ban xã trên Quảng Trị 2015

           • 07/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực