Quyết định 634/QĐ-CT

Quyết định 634/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực công Thương áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 634/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính thương mại cấp xã Quảng Trị 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 1888/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính công thương tại ủy ban xã trên Quảng Trị 2015 và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 634/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính thương mại cấp xã Quảng Trị 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 634/QĐ-CT

Quảng Trị, ngày 22 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT;

Căn cứ Thông tư số 94/2012/NĐ-CP sản xuất kinh doanh">39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (Tờ trình số 212/TTr-SCT ngày 02/4/2013) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh - Truyền hình… để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC(N), KSTTHC (3b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-CT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

Thủ tục hành chính mới: 03

1

Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

TC: 03 TTHC

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 634/QĐ-CT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 634/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/04/2013
Ngày hiệu lực 22/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 634/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 634/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính thương mại cấp xã Quảng Trị 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 634/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính thương mại cấp xã Quảng Trị 2013
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 634/QĐ-CT
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành 22/04/2013
Ngày hiệu lực 22/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 634/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính thương mại cấp xã Quảng Trị 2013

Lịch sử hiệu lực Quyết định 634/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính thương mại cấp xã Quảng Trị 2013