Quyết định 189/2006/QĐ-UBND

Quyết định 189/2006/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị: của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 189/2006/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 189/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN TỔ CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức;
Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;
Để bổ sung nhân sự thay thế ông Nguyễn Thế Quang - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ trưởng - đã nghỉ chế độ hưu trí, ông Đặng Văn Khanh - Giám đốc Sở Tư pháp, Tổ viên - đã chuyển công tác khác;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị: của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội. Nay Tổ công tác gồm các ông, bà sau đây:

1. Ông Phí Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Tổ trưởng;

2. Ông Lưu Tiến Định - Giám đốc Sở Nội vụ: Tổ phó;

3. Ông  Giám đốc Sở Tư pháp: Tổ viên;

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Chánh Văn phòng UBND Thành phố: Tổ viên;

5. Ông Đặng Văn Trác - Phó Chánh Thanh tra Thành phố: Tổ viên.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ, quyền hạn giúp UBND Thành phố trong việc tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

1. Giúp UBND Thành phố tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND Thành phố;

 2. Yêu cầu và đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;

3. Phát hiện và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xử lý bãi bỏ những thủ tục hành chính mà cơ quan, đơn vị đã tùy tiện đặt thêm gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

4. Chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc UBND Thành phố quản lý và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan về thủ tục hành chính;

5. Tổ chức nghiên cứu những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để kiến nghị UBND Thành phố xem xét, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị trung ương bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp.

6. Định kỳ tổng hợp tình hình giúp UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 20 tháng cuối mỗi quý, về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 3. Giao Văn phòng UBND Thành phố tiếp nhận đơn, hồ sơ phản ảnh vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và phối hợp với Sở Nội vụ giúp Tổ công tác xem xét, giải quyết kịp thời; tổ chức đường dây nóng thuộc Văn phòng UBND Thành phố để tiếp nhận và trả lời các kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Điều 4. Giao Sở Nội vụ làm cơ quan thường trực Tổ công tác, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng UBND Thành phố, giúp Tổ công tác xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tổng hợp tình hình, soạn thảo văn bản, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổ công tác.

Điều 5. Các thành viên Tổ công tác cử cán bộ, công chức thuộc cơ quan mình quản lý làm nhiệm vụ giúp việc Tổ công tác và phối hợp hoạt động theo sự điều hành chung của cơ quan thường trực Tổ công tác là Sở nội vụ.

Điều 6. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm:

1. Giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của Tổ công tác Thành phố về tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền;

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức thuộc quyền trong việc (tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền;

3. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng thời hạn các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;

 4. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;

5. Tổ chức nghiên cứu những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để kiến nghị UBND Thành phố xem xét, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp;

6. Định kỳ vào ngày 15 tháng cuối quý tổng hợp báo cáo UBND Thành phố qua Sở Nội vụ) tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND Thành phố.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu189/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2006
Ngày hiệu lực25/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 189/2006/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 189/2006/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu189/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Triệu
       Ngày ban hành25/10/2006
       Ngày hiệu lực25/10/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 189/2006/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 189/2006/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính

           • 25/10/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực