Quyết định 1893/QĐ-UBND

Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2012 về lựa chọn 117 xã đăng ký đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 1893/QĐ-UBND 2012 lựa chọn 117 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí nông thôn mới Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 721/QĐ-UBND 2014 danh sách xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 18/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1893/QĐ-UBND 2012 lựa chọn 117 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí nông thôn mới Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN 117 XÃ ĐĂNG KÝ ĐẾN NĂM 2015 HOÀN THÀNH 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành hướng dẫn quy trình đánh giá xã đạt các tiêu chí nông thôn mới;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 29/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông báo số 57/TB-BCĐ ngày 03/5/2012 của Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo Chương trình Phát triển nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới tại hội nghị giao ban Thường trực Ban chỉ đạo;

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tại Văn bản số 44/VPĐP-ĐPTT ngày 04/6/2012 về việc phê duyệt danh sách 117 xã phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 117 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Trưởng ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới các huyện và các xã được lựa chọn trong danh sách tại Điều 1, có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung Chương trình Xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới theo kế hoạch đã được duyệt; tổ chức huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được huy động hàng năm từ ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2015; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới để theo dõi, tổng hợp; định kỳ hàng năm rà soát điều chỉnh những xã có thể hoàn thành 19 tiêu chí từ nay đến hết năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo 117 xã có tên tại Điều 1 và các ngành, các đơn vị, địa phương có liên quan chịu thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr. Tỉnh ủy (để b/c);
- TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- VPĐP tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH 19 TIÊU CHÍ VÀO NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên huyện, xã

STT

Tên huyện, xã

STT

Tên huyện, xã

I

Nga Sơn (7/26 xã)

VI

Nông Cống (7/31 xã)

6

Yên Phong

1

Nga An

1

Trường Sơn

7

Định Liên

2

Nga Thành

2

Minh Thọ

8

Định Long

3

Nga Yên

3

Tượng Văn

XII

Vĩnh Lộc (3/15 xã)

4

Nga Mỹ

4

Tế Lợi

1

Vĩnh Thành

5

Nga Thạch

5

Hoàng Giang

2

Vĩnh Minh

6

Nga Lĩnh

6

Trung Chính

3

Vĩnh Tiến

7

Nga Hưng

7

Minh Nghĩa

XIII

Hà Trung (3/24 xã)

II

Hậu Lộc (7/25 xã)

VII

Đông Sơn (5/19 xã)

1

Hà Lĩnh

1

Phú Lộc

1

Đông Anh

2

Hà Vân

2

Văn Lộc

2

Đông Văn

3

Hà Châu

3

Đại Lộc

3

Đông Ninh

XIV

Thạch Thành (5/26 xã)

4

Hoa Lộc

4

Đông Khê

1

Thành Long

5

Quang Lộc

5

Đông Xuân

2

Thạch Bình

6

Liên Lộc

VIII

Triệu Sơn (9/35 xã)

3

Thành Hưng

7

Mỹ Lộc

1

Minh Dân

4

Thành Vân

III

Hoằng Hóa (12/47 xã)

2

Minh Sơn

5

Thạch Tân

1

Hoằng Thắng

3

Vân Sơn

XV

Cẩm Thủy (4/19 xã)

2

Hoằng Trung

4

Thọ Vực

1

Cẩm Vân

3

Hoằng Ngọc

5

Thọ Phú

2

Cẩm Tú

4

Hong Phúc

6

Đồng Tiến

3

Cm Tân

5

Hoằng Đồng

7

Đồng Thắng

4

Cẩm Ngọc

6

Hoằng Trinh

8

Đồng Lợi

XVI

Ngọc Lặc (2/21 xã)

7

Hoằng Vinh

9

Thái Hòa

1

Ngọc Liên

8

Hoằng Thịnh

IX

Thọ Xuân (8/37 xã)

2

Cao Thịnh

9

Hoằng Hợp

1

Xuân Giang

XVII

Như Thanh (4/16 xã)

10

Hoằng Đạt

2

Xuân Trường

1

Xuân Du

11

Hoằng Quỳ

3

Xuân Thành

2

Phú Nhuận

12

Hoằng Anh

4

Tây Hồ

3

Yên Thọ

IV

Quảng Xương (10/40 xã)

5

Hạnh Phúc

4

Mậu Lâm

1

Quảng Hợp

6

Xuân Lam

XVIII

Quan Hóa (1/17 xã)

2

Quảng Phong

7

Thọ Nguyên

1

Xuân Phú

3

Quảng Văn

8

Xuân Quang

XIX

Lang Chánh (1/10 xã)

4

Quảng Thái

X

Thiệu Hóa (7/30 xã)

1

Giao An

5

Quảng Bình

1

Thiệu Trung

XX

Như Xuân (2/17 xã)

6

Quảng Tân

2

Thiệu Đô

1

Thượng Ninh

7

Quảng Lợi

3

Thiệu Công

2

Bãi Trành

8

Quảng Yên

4

Thiệu Tâm

XXI

Thường Xuân (1/16 xã)

9

Quảng Hòa

5

Thiệu Phú

1

Ngọc Phụng

10

Quảng Long

6

Thiệu Hợp

XXII

Bá Thước (3/22 xã)

V

Tĩnh Gia (6/30 xã)

7

Thiệu Dương

1

Điền Trung

1

Hải Châu

XI

Yên Định (8/27 xã)

2

Tân Lập

2

Bình Minh

1

Quý Lộc

3

Điền Lư

3

Anh Sơn

2

Yên Trường

XXIII

Quan Sơn (1/12 xã)

4

Ngọc Lĩnh

3

Định Tân

1

Na Mèo

5

Thanh Sơn

4

Định Tường

XXIV

Mường Lát (1/8 xã)

6

Thanh Thủy

5

Định Hòa

1

Mường Chanh

Tổng cộng số xã: 117 xã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2012
Ngày hiệu lực20/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1893/QĐ-UBND 2012 lựa chọn 117 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí nông thôn mới Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1893/QĐ-UBND 2012 lựa chọn 117 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí nông thôn mới Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1893/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành20/06/2012
        Ngày hiệu lực20/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1893/QĐ-UBND 2012 lựa chọn 117 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí nông thôn mới Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1893/QĐ-UBND 2012 lựa chọn 117 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí nông thôn mới Thanh Hóa