Quyết định 19/2007/QĐ-UBND

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 20/2009/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long


 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 19/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16  tháng 10  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Điều 69, Điều 71, Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số: 84/2007/ NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số: 116/2004/TT.BTC ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số: 69/2007/TT.BTC ngày 02 / 8 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Thông tư số: 116/2004/TT.BTC ngày 08/12/2004;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Tỉnh ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này " quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế ".

Điều 2. Quyết định nầy thay thế quyết định số: 1884/2005/QĐ-UBT ngày 09/8/2005 của UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định nầy thống nhất trong toàn tỉnh.

Điều 3. Các Ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo cấp tỉnh./.

 


Nơi nhận :
                                                   

- Như điều 3;                                                                                      
- Thủ Tướng Chính Phủ;
- Thanh tra Chính Phủ;
- TT.TU và HĐND tỉnh;                                       
- CT,PCT UBT, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - BT Pháp;
- Vụ Pháp chế ( Bộ Tài chính );
- BLĐ. VP UBT;
- Các Phòng Ncứu;
- Lưu:  6.01.02.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

                                                                               

QUY ĐỊNH

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19 /2007/QĐ-UBND ngày 16  tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh)

CHƯƠNG  I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định cụ thể về bồi thường đất, bồi thường tài sản, các chính sách hỗ trợ, bố trí tái định cư, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế được quy định tại Điều 36, Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 và các điều 34, 35, 39 và 40 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, thì Nhà nước phải tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích quy định tại khoản một (1) điều này, có nghĩa vụ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hoặc cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài, thì không phải chịu chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3. Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại điều 3, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ (nếu có ) vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp .

4. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định cụ thể thành một mục riêng trong tổng vốn đầu tư của dự án.

Điều 3. Tái định cư

 1. Người sử dụng đất, khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số  197/NĐ-CP mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức sau :

a)  Bồi thường bằng nhà ở.

b)  Bồi thường bằng  giao đất ở mới.

c) Bồi thường bằng tiền để tự lo nơi ở mới ( tái định cư phân tán ).

2. Nhà nước chỉ thực hiện bố trí tái định cư đối với một trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích còn lại sau thu hồi thấp hơn hạn mức giao đất ở mới theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

b) Phần diện tích còn lại sau khi thu hồi không phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình cộng cộng có hành lang bảo vệ an toàn, có nhu cầu di chuyển chổ ở hoặc không được tồn tại phải chuyển chỗ ở.

d) Các trường hợp khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cụ thể.

Chương 2:

BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VỀ ĐẤT

Điều 4. Nguyên  tắc  bồi  thường

1. Người bị Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện quy định tại điều 8, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004; điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì UBND tỉnh xem xét hỗ trợ đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào, thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị, thì phần chênh lệch về giá trị đó được thực hiện thanh toán bằng tiền, cụ thể:

a) Người được sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng tự ý sử dụng làm đất phi nông nghiệp thì chỉ được bồi thường theo đất nông nghiệp.

b) Người được sử dụng đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) theo quy định của pháp luật, nhưng tự ý sử dụng làm đất ở thì chỉ được bồi thường theo đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở ).

3. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước theo quy định của pháp luật, thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước ( Nghĩa vụ tài chính bao gồm các khoản mục theo hướng dẫn tại Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004; Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính ).

4. Diện tích đất được bồi thường hoặc hỗ trợ, là diện tích được xác định theo giấy chứng nhận QSD đất, trường hợp có chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích ghi trên giấy chứng nhận QSD đất thì giải quyết theo khoản 4, Điều 6 của quy định này.

5. Phần diện tích đất còn lại được ghi nhận nội dung và lý do biến động vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 5. Những  trường hợp thu hồi đất không được bồi thường

1. Người sử dụng đất không đủ điều kiện quy định tại Điều 6, của quy định nầy.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; được nhà nước cho thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

3. Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 và 12, điều 38, Luật Đất đai năm 2003.

- Việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất đối với đất bị thu hồi mà không được bồi thường được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 34, Điều 35, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

4. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

5. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

6. Người bị Nhà nước thu hồi đất có một trong các điều kiện quy định tại Điều 8, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản  1, 2, 3, 4, 5 điều này.

Điều 6.  Điều kiện để được bồi thường đất

Người bị Nhà nước thu hồi đất có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường:

1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định được UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.

b) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất.

c) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15/10/1993.

d) Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

đ) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử  dụng  đất.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các lọai giấy tờ quy định tại khoản 3, điều nầy, mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan nhưng đến thời điểm thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

5. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất  theo bản án  hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn đang sử dụng.

7. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình là Đình, Đền, Chùa, Am, Miếu, Từ đường, Nhà thờ họ, được UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp.

8. Đối với cácTổ chức sử dụng đất trong các trường hợp sau đây :

a) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

b) Đất chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp mà tiền trả cho việc chuyển nhượng không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

c) Đất sử dụng có nguồn gốc hợp pháp từ hộ gia đình, cá nhân.

9. Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2, Điều 45, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP mà thửa đất này được tách ra từ thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5, Điều 50 của Luật Đất đai thì thửa đất còn lại sau khi đã tách thửa mà được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp cũng được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với đất ở theo hạn mức quy định tại khoản 2, Điều 45, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

10. Đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao. 

b) Trường hợp sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì người đang sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ về đất như sau:

+ Được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích đất được giao là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; đối với diện tích đất ở trong hạn mức giao đất quy định tại khoản 2, Điều 83 và khoản 5, Điều 84 của Luật Đất đai.

+ Được bồi thường về đất đối với diện tích đất được giao là đất ở ngoài hạn mức giao đất quy định tại khoản 2, Điều 83 và khoản 5, Điều 84 của Luật Đất đai nhưng phải trừ đi tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3, Điều 8, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.

11. Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được bồi thường theo quy định sau:

a) Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

b) Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

c) Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

d) Không bồi thường về đất đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có.

Điều 7. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại

1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng, tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng; không bồi thường theo giá đất do thực tế sử dụng đất, không phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra (có biên bản xác định cụ thể ), mà giá đất tại thời điểm thực hiện bồi thường do Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì được bồi thường theo giá đất tại thời điểm thực hiện bồi thường. Nếu giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm ra quyết định thu hồi.

b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra ( có biên bản xác định cụ thể ) , nếu giá đất tại thời điểm thực hiện bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm thực hiện bồi thường. Nếu giá đất tại thời điểm thực hiện bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

3. Chi phí đầu tư vào đất còn lại, là các chi phí thực tế do người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng bao gồm: Tiền thuê đất trả trước còn lại, chi phí san lấp mặt bằng và một số chi phí khác liên quan trực tiếp có đủ căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất, mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất đã đầu tư mà chưa thu hồi được. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh, nhưng qua kiểm tra thực tế trên diện tích đất thu hồi, có thực hiện san lắp mặt bằng, thì được bồi thường khối lượng thực tế trên cơ sở xác định của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 8. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng nêu tại khoản 1, điều 7, của quy định này.

 2. Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư được hỗ trợ về đất theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gọi là Nghị định số 197/2004/NĐ-CP) bao gồm các trường hợp sau:

a) Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thuộc phạm vi các khu vực sau:

+ Trong phạm vi địa giới hành chính các phường của thị xã.

+ Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.

b) Đối với diện tích đất vườn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ, nhà ở dọc kênh mương, nhà ở dọc tuyến đường giao thông không thuộc các khu vực quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này thì diện tích đất được tính để hỗ trợ bằng tiền của mỗi thửa không vượt quá năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở  theo quy định của UBND tỉnh, tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

c) Đối với diện tích đất thuộc thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới các khu vực quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này thì diện tích được tính để hỗ trợ bằng tiền của mỗi thửa đất không vượt quá năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở theo quy định của UBND tỉnh tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

d) Diện tích đất được tính để hỗ trợ bằng tiền đối với các trường hợp quy định tại điểm b, c, khoản 2, Điều này như sau:

+ Nếu hộ bị thu hồi diện tích đất từ 1.500 m2 trở xuống của mỗi thửa đất thì đu7ọc hỗ trợ theo diện tích đất bị thu hồi thực tế. Diện tích đất bị thu hồi trên 1.500 m2 của mỗi thửa đất thì diện tích đựơc tính để hỗ trợ là 1.500m2.

đ) Mức giá tình hỗ trợ bằng tiền cho các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, khoản 2, Điều này là 50% so với mức giá đất ở cùng khu vực.

e) Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ giá đất nông nghiệp nêu trên ( bao gồm giá trị đất nông nghiệp được bồi thường + hỗ trợ ), phải thấp hơn giá đất ở cùng khu vực.

3. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới có giá trị thấp hơn giá đất bị thu hồi thì ngoài việc được giao đất mới người bị thu hồi đất còn được bồi thường bằng tiền phần giá trị chênh lệch; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới có giá đất cao hơn giá đất bị thu hồi thì bồi thường tương ứng với giá trị quyền sử dụng của đất bị thu hồi.

Điều 9. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp ( trừ đất ở ) của hộ gia đình, cá nhân

1. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc là đất ở hoặc đã thực hiện xong việc chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở ( đất xây dựng ) theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền ( đã làm nghĩa vụ thuế chuyển mục đích xong ) và được giao sử dụng ổn định lâu dài hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo giá đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp có thời hạn, do nhận chuyển nhượng, thừa kế, được tặng cho hoặc do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được bồi thường theo giá đất phi nông nghiệp; trường hợp sử dụng đất do Nhà nước hoặc do UBND cấp xã cho thuê theo thẩm quyền thì khi Nhà nước thu hồi chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Điều 10. Bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tổ chức

1.Tổ chức đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng từ người sử dụng đất hợp pháp, mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc đã nộp tiền sử dụng đất bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất; nếu tiền chi phí đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì tiền chi phí đầu tư này được bồi thường.

3. Cơ sở của tổ chức Tôn giáo đang sử dụng đất ổn định, nếu là đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì không được bồi thường, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Điều 11. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp là đất ở

1. Người sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở, được bồi thường bằng giao đất ở mới hoặc nhà ở tại khu tái định cư theo quy định về chính sách tái định cư của cơ quan có thẩm quyền, hoặc bồi thường bằng tiền theo đề nghị của người có đất  bị thu hồi và phù hợp với thực tế ở địa phương.

2.  Diện tích đất bồi thường bằng giao đất ở mới cho người có đất bị thu hồi theo quy hoạch của khu tái định cư, nhưng cao nhất là bằng hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND tỉnh. Trường hợp đất ở bị thu hồi có diện tích lớn hơn hạn mức giao đất,  thì căn cứ vào quỹ đất  trong khu tái định cư, Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đề xuất thông qua sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết cụ thể.

Điều 12. Xử lý một số trường hợp cụ thể về đất ở 

1. Trường hợp diện tích đất ở còn lại sau khi Nhà nước thu hồi nhỏ hơn hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND tỉnh, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải hướng dẫn  sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết  xây dựng đô thị và quy hoạch điểm dân cư nông  thôn. Đối với các hộ có nhà ở hoặc đất mà sau khi thực hiện đền bù giải toả, nếu diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15 m2, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3 m, thì không được phép xây dựng ( quy định tại điểm a, mục 2, điều 3 của Quyết định số 39/2005QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành điều 121 của Luật Xây dựng ). Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thường và thu hồi luôn diện tích đất trên, để bàn giao cho Chủ đầu tư xây dựng dự án.

2. Người sử dụng đất ở, khi Nhà nước thu hồi đất mà thuộc đối tượng không được bồi thường đất, nếu không còn nơi ở nào khác, thì được xem xét giải quyết cho mua, thuê nhà ở hoặc giao đất ở mới; người được thuê nhà hoặc mua nhà hoặc giao đất ở mới phải trả tiền mua nhà, thuê nhà, nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Điều 13. Bồi thường đất ở đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung, có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường giá trị quyền sử dụng chung cho các đối tượng có đồng quyền sử dụng đất.

2. Việc phân chia tiền bồi thường đất ở của nhà chung cư cho các đối tượng đồng quyền sử dụng do các đối tượng đồng quyền sử dụng tự thương lượng giải quyết. Trường hợp các bên không tự thoả thuận được thì sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 14. Bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

1. Khi Nhà nước thu hồi đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn xây dựng công trình công cộng ( có hành lang bảo vệ an toàn ) thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định này.

2. Trường hợp Nhà nước không thu hồi đất, thì đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất như sau:

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì được bồi thường bằng tiền theo mức chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất.

b) Không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng của đất, thì được bồi thường bằng tiền  theo mức thiệt hại thực tế. Mức bồi thường thiệt hại thực tế do Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện, thị xã xác định thông qua sở Tài chính trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết  định cụ thể trong phương án bồi thường.

c) Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải toả thì được bồi thường theo mức thiệt hại thực tế.

Điều 15. Xử lý các trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường

Tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường theo khoản 2, Điều 10 của quy định này, nếu phải di dời đến cơ sở mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức bồi thường đất bị thu hồi do tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả. 

Chương 3:

BỒI THƯỜNG TÀI SẢN

Điều 16. Nguyên tắc bồi thường tài sản

1. Chủ sở hữu  tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại thì được bồi thường.

2. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, khi Nhà nước thu hồi đất mà đất đó thuộc đối tượng không được bồi thường thì tuỳ từng trường hợp cụ thể được bồi thường hoặc hỗ trợ tài sản.

3. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng thì không được bồi thường ( nếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt nhưng địa phương không công bố thì vẫn được bồi thường ).

4. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 01/7/2004 mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất  trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được bồi thường.

5. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất được công bố thì không được bồi thường.

6. Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có thể tháo rời và di chuyển được thì chỉ được bồi thường các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt; mức bồi thường do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác định và đề nghị cho từng trường hợp cụ thể, sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 17. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân bị giải toả trắng, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình do UBND tỉnh quyết định ban hành.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị tháo dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình khi bị phá dỡ, cụ thể như sau :

   Mức bồi             Giá trị hiện có                         Một khoản tiền tính bằng tỉ lệ 

  thường nhà,    =  của nhà, công            +          phần trăm theo giá trị hiện có    

   công trình           trình bị thiệt hại                      của nhà và công trình

a) Một khoản tiền tính bằng tỉ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà và công trình do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác định và đề nghị thông qua cơ quan thẩm định trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

b) Tổng mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

3. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 10, Điều 38, Luật Đất đai 2003 thì không được bồi thường.

4. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12, Điều 38, Luật Đất đai 2003 thì việc xử lý tài sản theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Điều 18. Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể về nhà, công trình   

1. Nhà, công trình khác, được phép xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường về đất thì được bồi thường theo Điều 17 của quy định này.

2.  Nhà, công trình khác, không được phép xây dựng thì tuỳ theo mức độ, tính chất hợp pháp của đất, nhà và công trình được bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định sau:

a) Nhà, công trình khác, xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường về  đất thì được bồi thường như Điều 17 của quy định này.

b) Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo Điều 6, của quy định này; nhưng tại thời điểm xây dựng, chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và  công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường theo quy định tại  Điều 17, của quy định này.

c) Nhà, công trình khác xây dựng trước năm 1993, trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố, cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc, nhưng khi xây dựng không bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản đình chỉ xây dựng thì được hỗ trợ bồi thường bằng 80% mức bồi thường theo quy định tại Điều 17, của quy định này. Nếu đã bị lập biên bản đình chỉ xây dựng mà vẫn tiếp tục xây dựng thì chỉ được hỗ trợ bồi thường bằng 80% mức bồi thường theo quy định tại Điều 17, của quy định này đối với phần được xây dựng trước khi bị lập biên bản đình chỉ xây dựng.

d) Nhà, công trình khác xây dựng từ tháng 01/1993 đến ngày 01/7/2004, trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc, nhưng khi xây dựng không bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản đình chỉ xây dựng thì được hỗ trợ bồi thường bằng 60% mức bồi thường theo quy định tại Điều 17, của quy định này. Nếu đã bị lập biên bản đình chỉ xây dựng mà vẫn tiếp tục xây dựng thì chỉ được hỗ trợ bồi thường bằng 60% mức bồi thường theo quy định tại Điều 17, của quy định này đối với phần được xây dựng trước khi bị lập biên bản đình chỉ xây dựng.

e) Nhà, công trình khác xây dựng ( từ ngày 01/7/2004 trở về sau này ), trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc, thì không được hỗ trợ bồi thường; trường hợp đặt biệt do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường xem xét hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.

3. Nhà, công trình khác, xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, mà khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng, thì không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự tháo dỡ và tự chịu chi phí phá dỡ, và phải chịu toàn bộ chi phí trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định cưởng chế phá dỡ.

Điều 19. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ( nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, chỉ được hỗ trợ bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp theo khảo sát thực tế và đã được cơ quan quản lý, cho thuê nhà chấp thuận cho sửa chữa, cải tạo  bằng văn bản.

2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị phá dỡ, được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; diện tích thuê mới tại nơi tái định cư tương đương diện tích thuê cũ; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định của UBND tỉnh. Nếu diện tích nhà thuê mới tại khu tái định cư lớn hơn diện tích nhà đang sử dụng, thì phần diện tích chênh lệch được thuê theo giá thuê nhà nhằm đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn.

Trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê ( theo giá nhà, đất do UBND tỉnh ban hành ), đang áp dụng tại thời điểm bồi thường.

Điều 20. Bồi thường về di chuyển mồ mả

a) Đối với mộ:  Các khoản chi phí cho đào bốc mộ, di chuyển, chôn lại, xây dựng lại và các chi phí khác phục vụ có liên quan. Cụ thể :

     + Giá bồi thường mộ đất                                            2.000.000 đ/mộ.

     + Giá bồi thường mộ xây gạch đá                              4.000.000 đ/mộ.

b) Đối với nhà mồ: Áp dụng theo đơn giá nhà ( dạng xây dựng nhà trệt tương đương như đổ sàn BTCT hoặc lợp mái ) theo quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà của UBND tỉnh.

c) Đối với hàng rào tính bồi thường theo giá trị thực tế.

Điều 21. Bồi thường đối với công trình Văn hoá, Di tích lịch sử, Nhà thờ, Đình, Chùa, Am, Miếu

a) Đối với các dự án khi thu hồi đất có các công trình Văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu thì nên có phương án bảo tồn là chủ yếu.

b) Trong trường hợp đặc biệt, cần thiết phải di chuyển thì việc bồi thường để di chuyển các di tích do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với công trình do Trung ương quản lý, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với công trình do địa phương quản lý.

Điều 22. Bồi thường đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Đối với công trình phá dỡ hoàn toàn, thì mức bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình, có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với công trình bị phá dỡ.

2. Đối với công trình di dời được, thì tính bồi thường cho việc di dời, lắp đặt lại và các thiệt hại phát sinh ( nếu có ). Trường hợp công trình không sử dụng hoặc không có yêu cầu sử dụng tiếp thì không bồi thường.

3. Tuỳ theo tính chất kỹ thuật của từng loại công trình mà Chủ đầu tư lập dự toán xác định giá trị bồi thường, thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư làm cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 23. Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi

1. Mức bồi thường đối với cây hàng năm, được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch đó. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch, được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong ba ( 03 ) năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất. Mức  giá cụ thể áp dụng theo quyết định riêng của UBND tỉnh.

2. Mức bồi thường đối với cây lâu năm được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây ( không bao hàm giá trị quyền sử dụng đất ). Mức  giá cụ thể áp dụng theo quyết định riêng của UBND tỉnh.

3. Đối với cây trồng chưa thu hoạch hoặc các loại cây kiểng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại. Nếu không di chuyển được hoặc không có đất chổ mới để di chuyển, thì tính theo giá bồi thường qui định cho từng loại cây và số cây hiện có thực tế khi thực hiện kiểm kê.

4.  Đối với vật nuôi (kể cả nuôi trồng thủy sản) được bồi thường như sau:

a) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường.

b) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Mức bồi thường cụ thể do Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư phối hợp với cơ quan chuyên ngành lập dự toán chi tiết, thông qua cơ quan Tài chính thẩm định trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt chung trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 24. Xử lý tiền bồi thường đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

Tổ chức bị Nhà nước thu hồi đất, bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng; phải di dời đến cơ sở mới thì được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư lại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với trường hợp giải toả nơi cũ và thực hiện đầu tư xây dựng dự án mới từ nguồn vốn ngân sách thì không thực hiện bồi thường.

Điều 25. Bồi thường cho người lao động do ngừng việc

Tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có thuê lao động theo hợp đồng lao động, bị ngừng sản xuất kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất, thì người lao động được áp dụng bồi thường theo chế độ trợ cấp ngừng việc quy định tại khoản 3 điều 62 của Bộ luật Lao động; đối tượng được bồi thường là người lao động quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 điều 27 của Bộ luật Lao động. Thời gian tính bồi thường là thời gian ngừng sản xuất kinh doanh, nhưng tối đa không quá 6 tháng. Trường hợp vẫn tiếp tục sản xuất, kinh doanh tại nơi bị thu hồi đất trong thời gian thực hiện xây dựng lại cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa điểm mới, thì không áp dụng bồi thường chế độ trợ cấp ngừng việc quy định tại khoản 3 điều 62 của Bộ luật Lao động.

CHƯƠNG IV

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 26. Hỗ trợ di chuyển

1. Hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh thì được hỗ trợ.  Mức hỗ trợ theo cự ly độ dài Km từ nơi giải toả đến nơi ở mới, cụ thể như sau:

a) Di chuyển trong phạm vi dưới 10 km  = 2.000.000 đ/hộ.

b) Di chuyển trong phạm vị từ 10 đến dưới 50 km   = 3.000.000 đ/hộ.

c) Di chuyển từ 50 km trở lên hoặc sang tỉnh khác  = 5.000.000 đ/hộ.

2. Tổ chức có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản khi bị thu hồi mà phải di chuyển cơ sở, được hỗ trợ toàn bộ chi phí thực tế về di chuyển, tháo dỡ, lắp đặt.

3. Người bị thu hồi đất ở đã được bồi thường, đang chờ bố trí vào khu tái định cư mà Chủ đầu tư cần thu hồi đất để xây dựng công trình, thì hộ bị thu hồi đất được bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở, mức cụ thể từng trường hợp do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhưng thời gian tính để hỗ trợ cho hộ đó ít nhất là phải sau 02 ( hai ) tháng kể từ ngày hộ bị thu hồi đất nhận được đất tái định cư.

Điều 27. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao, thì được hỗ trợ hỗ trợ ổn định đời sống theo một trong hai trường hợp sau:

a) Không bị giải toả nhà hoặc bị giải toả một phần diện tích nhà và phải lùi vào phía sau để ở, không phải di chuyển đi nơi khác thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian ba ( 03 ) tháng.

b) Nhà bị giải toả trắng phải di dời đi nơi khác (kể cả trường hợp chỉ giải toả một phần diện tích, nhưng diện tích còn lại không phù hợp với quy hoạch nhà ở, phải di chuyển chỗ ở đi nơi khác), thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong sáu ( 06 ) tháng. Trường hợp phải di chuyển chỗ ở đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội  đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ để ổn định đời sống là mười hai (12 ) tháng.

c)  Mức hỗ trợ bằng tiền cho một ( 01) nhân khẩu / một ( 01 ) tháng là ba mươi ( 30 ) kg gạo,  tính theo thời giá trung bình tại địa phương.

2. Khi nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh dẫn đến việc phải ngừng sản xuất kinh doanh, thì được hỗ trợ để ổn định sản xuất kinh doanh cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba ( 03 ) năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận; mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tính toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt từng trường hợp.

Điều 28. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động; mức hỗ trợ và số lao động được hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Nếu bị thu hồi từ 30% đến dưới 50% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, được hỗ trợ 50% tổng số lao động nông nghiệp trong độ tuổi có tên trong sổ hộ khẩu của hộ đó.

b) Nếu bị thu hồi từ 50% đến dưới 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, được hỗ trợ 70% tổng số lao động nông nghiệp trong độ tuổi có tên trong sổ hộ khẩu của hộ đó.

c) Nếu bị thu hồi từ 70% trở lên diện tích đất sản xuất nông nghiệp, được hỗ trợ đào tạo nghề bằng tổng số lao động nông nghiệp trong độ tuổi có tên trong sổ hộ khẩu của hộ đó.

2. Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được thực hiện bằng hình thức học nghề tại các Trường, Trung tâm dạy nghề của địa phương hoặc tự học những nghề phù hợp với khả năng, thì thực hiện hỗ trợ bằng tiền. Mức hổ trợ là  3.000.000 đồng ( ba triệu ) / suất .

Điều 29. Hỗ trợ cho người đang thuê nhà không thuộc sở hữu nhà nước

Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, khi Nhà nước thu hồi đất phải phá dỡ nhà ở, phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển bằng mức quy định tại Điều 26, của quy định này và được hỗ trợ ổn định cuộc sống trong thời gian sáu (06) tháng, mức hỗ trợ bằng tiền cho một (01) nhân khẩu / một (01) tháng tương đương ba mươi (30) kg gạo, theo giá trung bình tại địa phương. Áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang thuê nhà không thuộc sở hữu nhà nước có hợp đồng thuê nhà được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận .

Điều 30. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ từng trường hợp cụ thể do UBND tỉnh quyết định. Tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. Riêng đất do xã, phường, thị trấn đang quản lý nhưng được sử dụng vào mục đích công cộng như đường giao thông, kênh, mương mà công trình đó được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh, huyện thì không tính để hỗ trợ bồi thường.

Điều 31. Hỗ trợ khác

Ngoài việc hỗ trợ được quy định tại các Điều 26, 27, 28, 29, 30 Chương IV của quy định này, trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định các biện pháp hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất; tuỳ điều kiện cụ thể của từng dự án mà Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đề xuất phương án hỗ trợ thông qua sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.                                                    

CHƯƠNG V

Mục 1: TÁI ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG

Điều 32. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Tái định cư tập trung là việc xây dựng và bố trí khu ở mới cho những người bị thu hồi đất có giải toả nhà ở, phải di dời chổ ở để thực hiện xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế.

2. Việc xây dựng khu tái định cư tập trung do Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND cấp huyện, thị xã thực hiện trên cơ sở dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a) Khu tái định cư tập trung được xây dựng phù hợp quy hoạch chung của huyện, thị xã. Đối với khu tái định cư chung của huyện, thị xã phục vụ cho tái định cư của các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn phải được xây dựng gần trung tâm và quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo đầy đủ các loại nhà (nhà chung cư, nhà liên kế, nhà vườn...) và các dịch vụ phục vụ thiết yếu cho sinh hoạt đời sống của người dân ( phải có quy hoạch chi tiết dự án được duyệt).

b) Khu tái định cư riêng của từng dự án cũng phải được xây dựng trên cơ sở dự án và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; đảm bảo tối thiểu có các khu dịch vụ phục vụ thiết yếu cho sinh hoạt đời sống của người dân.

3. Nguồn vốn thực hiện xây dựng khu tái định cư từ nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn của nhà đầu tư (xây dựng nhà ở xã hội và được thu hồi lại từ hộ có nhu cầu bố trí tái định cư).

4. Đối tượng được bố trí vào khu tái định cư là những hộ gia đình bị giải toả bởi các dự án đầu tư xây dựng công trình và các cá nhân có nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định.

5. Việc lập dự án và xây dựng khu tái định cư thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 33. Bố trí tái định cư

1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho từng hộ gia đình bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai phương án này tại nơi làm việc, tại trụ sở UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi và tại nơi tái định cư. Nội dung cụ thể được quy định trong quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do UBND tỉnh ban hành.

2. Ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất tại nơi xây dựng dự án tái định cư; ưu tiên vị trí thuận lợi cho các hộ sớm thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng; hộ có vị trí thuận lợi tại nơi ở cũ; hộ gia đình chính sách.

3. Việc bố trí chổ ở mới cho hộ gia đình, cá nhân trong khu tái định cư tập trung được thực hiện theo nguyên tắc hộ có diện tích đất gốc bị thu hồi lớn thì được bố trí nhận lô có diện tích lớn; hộ có diện tích đất gốc bị thu hồi nhỏ thì được bố trí nhận lô có diện tích nhỏ; vị trí đất bị thu hồi cũng là yếu tố để tính ưu tiên vị trí trong khu tái định cư.

a) Trường hợp hộ dân được bố trí vào khu tái định cư, việc thu tiền đất thực hiện theo nguyên tắc: Tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi được thanh toán dứt điểm cho người bị thu hồi đất theo giá đất quy định tại vị trí thu hồi đất, hộ dân nhận đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng diện tích đất được bố trí theo giá đất ở tại vị trí thu hồi đất. Nếu giá đất tại nơi bị thu hồi cao hơn giá đất tại khu tái định cư, thì được nộp tiền sử dụng diện tích đất được bố trí theo giá đất ở tại khu tái định cư.

b) Đối với hộ được bố trí vào khu tái định cư với diện tích của lô đất theo quy định , nhưng hộ nầy có yêu cầu nhận lô có diện tích lớn hơn để tăng diện tích nhà ở. Nếu khả năng khu tái định cư đáp ứng được thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xem xét đề nghị trong phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Diện tích đất chênh lệch phải nộp tiền bằng giá thành một (01) m2 có xây dựng hoàn chỉnh công trình hạ tầng (cả tiền bồi thường).

c) Trường hợp đất ở bị thu hồi có diện tích lớn hơn hạn mức giao đất  thì căn cứ vào quỹ đất trong khu tái định cư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xem xét đề xuất phương án hỗ trợ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 34. Tiêu chuẩn bố trí vào khu tái định cư.

       STT

Diện tích đất ở bị thu hồi

Diện tích được giao trong khu tái định cư

khu TĐC ở đô thị

khu TĐC ở nông thôn

1

Dưới 40 m2

Lô 60 - 70 m2

Lô 70 - 80 m2

2

Từ 40 - dưới 100 m2

Lô 70 - 90 m2

Lô 80 - 90 m2

3

Từ 100m2 đến dưới150 m2

Lô 90 - 120 m2

Lô 90 - 120 m2

4

Từ 150 m2 đến dưới 200m2

Lô 90 - 120 m2

Lô 120 - 150 m2

5

Từ 200 m2  trở lên

Lô 90 - 120 m2

Lô 150 - 200 m2

Điều 35. Đối tượng bố trí vào khu tái định cư

1. Hộ gia đình đang sử dụng đất trong đó có diện tích đất ở (đất thổ cư) bị thu hồi, giải toả trắng.

2. Hộ gia đình đang sử dụng đất có diện tích đất ở bị thu hồi một phần, phần diện tích đất còn lại (kể cả đất không phải là đất ở) dưới 40 m2, không đủ diện tích để xây dựng nhà ở theo quy chuẩn xây dựng.

3. Hộ gia đình đang sử dụng đất, có một phần diện tích đất ở bị thu hồi, phần đất còn lại (kể cả đất không phải là đất ở) đủ tiêu chuẩn xây dựng nhà ở (từ 40m2 trở lên) nhưng hộ gia đình có đông nhân khẩu (bình quân diện tích đất thấp hơn 10 m2/người) và trong số đó có người đã lập gia đình, nếu có nhu cầu muốn tách hộ và được chính quyền địa phương xét duyệt và xác nhận; căn cứ vào thực tế của khu tái định cư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xem xét đề xuất trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Hộ gia đình đang sử dụng nhà ở bị giải toả, nhưng hộ gia đình đó  không có quyền sử dụng đất ở,  không còn đất để di dời đi nơi khác, bao gồm:

a) Có sở hữu nhà ở nhưng nhà xây dựng trên đất thuê, mướn, ở nhờ, ở đậu trên đất của người khác.

b) Xây dựng nhà ở trên quỹ đất của Nhà nước (gồm các loại đất theo quy định không giao cho hộ gia đình, cá nhân quyền sử dụng như: đất thuộc các công trình quốc phòng, an ninh; đất do cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước quản lý; đất sông rạch tự nhiên; đất trong phạm vi giải toả trắng để bảo vệ công trình đường bộ, đường sông và các loại đất khác..)

Điều 36.  Thu tiền đất trong khu tái định cư

1. Giá đất được thu khi giao cấp quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở trong khu tái định cư tập trung bao gồm hai (02) loại giá:

a) Đối với diện tích đất để giao cho hộ tái định cư (dạng đất đổi đất) theo tiêu chuẩn nêu tại Điều 34 , của quy định này được tính bằng với giá đất ở tại nơi thu hồi đất (nếu hộ bị thu hồi đất không có bồi thường giá đất ở thì lấy giá bồi thường đất ở của hộ gần nhất để làm cơ sở định giá). Nếu giá đất tại khu tái định cư (có tính tiền đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí), thấp hơn giá đất ở đã bồi thường cho hộ dân thì thu tiền giao đất theo giá đất tại khu tái định cư.

b) Đối với diện tích đất chênh lệch (đất giao thêm so tiêu chuẩn quy định tại Điều 34) được tính bằng giá thành 1m2 đất có xây dựng hoàn chỉnh công trình hạ tầng kỹ thuật ( có cả tiền bồi hoàn và chi phí có liên quan đến việc đầu tư xây dựng khu tái định cư).

Ví dụ 1: Hộ A bị thu hồi 50m2 đất ở, giá đất nơi bị thu hồi là 500.000 đồng/m2 

Được bố trí vào khu tái định cư  lô 90m2, giá đất hộ A phải nộp để nhận đất tái định cư là 500.000 đồng/m2.

Cách thanh toán:

- Hội đồng bồi thường phải trả cho người bị thu hồi đất giá trị đất nơi thu hồi:

                                  500.000 đồng  X 50 m2 = 25.000.000 đồng.

- Hộ được bố trí vào khu tái định cư phải nộp tiền được giao quyền sử dụng đất trong khu tái định cư

500.000 đồng  X 90 m2 = 45.000.000 đồng.

Nếu giá đất tại khu tái định cư (tính hết các chi phí) là 400.000 đồng.

- Hộ được bố trí vào khu tái định cư phải nộp tiền được giao quyền sử dụng đất trong khu tái định cư

400.000 đồng  X 90 m2 = 36.000.000 đồng.

Ví dụ 2: Hộ A bị thu hồi 50m2 đất thổ cư, giá đất nơi bị thu hồi là 500.000 đồng/m2

Được bố trí vào khu tái định cư lô 120m2 (nhưng theo tiêu chuẩn là 90 m2 và giá thành một (01)m2 đất khu tái định cư là 1.500.000 đồng/ m2 ).

Cách thanh toán:

            - Chủ dự án phải trả cho người bị thu hồi đất, giá trị đất nơi thu hồi :

                            500.000 đồng X 50 m2 = 25.000.000 đồng.

- Hộ được bố trí vào khu tái định cư phải nộp tiền được giao quyền sử dụng đất trong khu tái định cư là: 90.000.000 đồng, gồm:

                             500.000 đồng X 90 m2 = 45.000.000 đồng.

                               1.500.000 đồng x 30 m2 = 45.000.000 đồng.

Tương tự ví dụ 1. Nếu giá đất khu tái định cư thấp hơn, thì lấy theo giá đất tại khu tái định cư.       

2. Các đối tượng còn lại, khi được cấp có thẩm quyền xét duyệt bố trí đất ở tại khu tái định cư thì phải thanh toán tiền sử dụng đất bằng giá thành 1m2 đất xây dựng hoàn chỉnh công trình hạ tầng kỹ thuật (có cả tiền bồi thường).

Điều 37. Các biện pháp hỗ trợ sản xuất và đời sống khu tái định cư

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nghiên cứu xem xét  đề xuất các biện pháp và mức hỗ trợ cụ thể, để ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư thông qua cơ quan Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 38. Quyền của người bị thu hồi đất phải di chuyển chổ ở

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở, phải tái định cư tại nơi khác, thì việc bố trí tái định cư phải gắn với tạo việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp đối với phần diện tích đất bị thu hồi, thì việc bố trí tái định cư được gắn với giao đất làm mặt bằng sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp. Trường hợp Nhà nước không có đất đủ điều kiện để tái định cư gắn với giao đất làm mặt bằng sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp, thì được hỗ trợ bằng tiền như quy định tại khoản 1, Điều 28, của quy định này;

2. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp thì việc tái định cư phải gắn với tạo việc làm từ sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp; trường hợp đặc biệt không có đất đủ điều kiện để tái định cư gắn với tạo việc làm từ sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 28, của Nghị định này.

Mục 2. TÁI ĐỊNH CƯ PHÂN TÁN

Điều 39. Tái định cư phân tán

1. Người bị thu hồi hết đất ở, có đủ điều kiện để được bố trí tái cư  theo qui định, nhưng không có nhu cầu vào khu tái định cư mà tự lo được chổ ở mới thì tuỳ theo vị trí, diện tích đất bị thu hồi được hỗ trợ theo định mức diện tích hỗ trợ tái định cư với các khoản hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật như sau :

STT

Diện tích đất ở bị thu hồi

Mức hỗ trợ

1

      Dưới 40 m2

 60 m2

2

      Từ 40 m2  đến 60 m2

 70 m2

3

      Từ 60 m2 đến  80 m2

 80 m2

4

      Từ 80 m2 đến 100 m2

90 m2

5

      Từ 100 m2 trở lên

 100 m2

2. Mức hỗ trợ tái định cư:

a) Hỗ trợ về giá đất:

                        + Đối với các hộ bị thu hồi đất tại các phường thuộc thị xã Vĩnh Long, mức hỗ trợ 400.000đ/m2 ( bốn trăm ngàn đồng )

                        + Đối với các hộ bị thu hồi đất tại các xã thuộc thị xã Vĩnh Long và ở thị trấn thuộc các huyện, mức hỗ trợ 200.000đ/m2 ( hai trăm ngàn đồng )

                        + Đối với các hộ bị thu hồi đất tại các xã còn lại, mức hỗ trợ 100.000đ/m2 ( một trăm ngàn )

b) Hỗ trợ phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đương 400.000 đồng/m2. (bốn trăm ngàn đồng )

3. Riêng đối với các trường hợp có nhà (có số nhà và hộ khẩu), ở trên đất của người khác hoặc thuê mướn mà không còn chổ ở khác để di dời, vận dụng mức tái định cư phân tán là 40m2 / trường hợp. 

4. Các trường hợp tái định cư phân tán được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng cho phần diện tích đất nơi ở mới tương đương với mức thuế nơi bị giải toả áp dụng đối với phần diện tích trong hạn mức đất ở theo quy định của UBND tỉnh.

5. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nghiên cứu xem xét  đề xuất trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ thêm để khuyến khích thực hiện tái định cư phân tán. Mức hỗ trợ thêm không quá 20% so với mức hỗ trợ tái định cư uy định tại khoản 2, Điều này.

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 40. Giao nhiệm vụ bồi thường , hỗ trợ và tái định cư

1. Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  do lãnh đạo UBND huyện, thị xã làm Chủ tịch Hội đồng, để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho tất cả các dự án đầu tư xây dựng ( có liên quan đến công tác bồi thường, giải toả và tái định cư ) trên địa bàn, các thành viên gồm :

 a) Đại diện cơ quan Tài chính, Phó chủ tịch Hội đồng.

 b) Chủ đầu tư, ủy viên thường trực.

 c) Đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường, uỷ viên.

 d) Đại diện Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể có liên quan và Hội cựu chiến binh , uỷ viên.

e)  Đại diện UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi, uỷ viên.

2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải có văn phòng làm việc và có cán bộ chuyên trách được bố trí biên chế ở các Phòng, Ban trực thuộc UBND huyện, thị xã ( cán bộ chuyên trách được bổ sung biên chế từ các Phòng, ban trực thuộc UBND huyện, thị xã; nếu thiếu biên chế thì làm việc với sở Nội vụ để bổ sung hoặc hợp đồng lao động dài hạn theo quy định tại quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh).

Điều 41.Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường , hỗ trợ và tái định cư

1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long .

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất và được bồi thường nhưng không nhận tiền bồi thường, không nhận nhà hoặc đất tái định cư. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cấp có thẩm quyền; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện chuyển số tiền chi trả bồi thường vào tài khoản riêng mở tại ngân hàng và giữ nguyên nhà hoặc đất tái định cư để làm căn cứ cho việc giải quyết khiếu nại, thực hiện cưởng chế sau này ( nếu có).

3. Thực hiện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định tại Điều 57, 58, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/ 5/ 2007 của Chính phủ.

4. Trường hợp hộ sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được duyệt ( trước thời điểm công bố quy hoạch thực hiện dự án ), nhưng cơ quan có chức năng không thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất ( có đủ yếu tố để xác định ) thì phải thực hiện bồi thường theo giá đất mà hộ đó thực tế đang sử dụng đất. Chênh lệch giá giữa mục đích sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận QSD đất với đất theo thực tế đang sử dụng sẽ do cá nhân, tổ chức ( không thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết ) chi trả ( áp dụng để thực hiện theo khoản 1, Điều 17 của quy định này ).

Điều 42. Thẩm định phương án bồi thường , hỗ trợ và tái định cư

1. Giám đốc sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp sau:

a) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất có liên quan từ hai huyện (thị xã ) trở lên.

b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

c) Các phương án bồi thường do chủ tịch UBND huyện, thị xã  phê duyệt (theo phân cấp ), nhưng có đề nghị thẩm định của Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

2. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt thì cơ quan Tài chính cùng cấp thực hiện thẩm định và trình duyệt.

3. Thời gian thực hiện thẩm định phương án bồi thường theo quy định tại quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long .

Điều 43. Thoả thuận bồi thường, hỗ trợ

Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao đất, được thuê đất hoặc Trung tâm Khai thác và phát triển quỹ đất, thoả thuận được với người bị thu hồi đất về mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì thực hiện theo sự thỏa thuận đó. UBND các cấp thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Điều 44. Trách nhiệm của UBND  cấp huyện, cấp xã

1.  Trách nhiệm của UBND cấp huyện, thị xã :

a) Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng cấp lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp của UBND tỉnh.

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức và Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phương án tạo lập các khu tái định cư tại địa phương theo phân cấp của UBND tỉnh.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền; ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế  đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn :

a) Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện xác nhận tính pháp lý về đất  (diện tích, loại, hạng đất , chủ sử dụng ) của từng hộ.

c) Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất và tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng.

d) Về chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở Tài chính căn cứ vào Điều 48, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004, Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 02 / 8 /2007 của Bộ Tài chính tính toán cụ thể trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 45. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành  tỉnh

1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Triển khai cho UBND huyện, thị xã thông suốt và áp dụng thống nhất quy định này với quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan  liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất, bảng giá tài sản ( trừ nhà và công trình xây dựng khác ) để tính bồi thường, các mức hỗ trợ,  biện pháp hỗ trợ và tái định cư.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan hướng dẫn thực hiện cụ thể khoản 2, Điều 7; khoản 2, Điều 11; khoản 2, Điều 12; Điều 23 của quy định này để các địa phương tổ chức thực hiện.

d) Chủ trì thẩm định theo Điều 42, của quy định này.

đ) Kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa phương.

e) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giá đất của từng phương án bồi thường, theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đề nghị ( nếu giá đất tại nơi bồi thường cao hơn 20% so với giá đất do UBND tỉnh ban hành )

2. Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm :

Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án tái định cư. Đề xuất cân đối bố trí vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vốn cho xây dựng khu tái định cư ( nếu có ), phù hợp với thời gian triển khai thực hiện dự án (kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm có thể dành một khoản thích hợp để bố trí tạm ứng cho Chủ đầu tư thực hiện công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi phương án bồi thường được phê duyệt )

3.  Sở Xây dựng có trách nhiệm :

a) Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng.

b) Hướng dẫn cụ thể khoản 2, Điều 17; điểm a, b, Điều 20  của quy định này.

c) Xác định giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường, trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định vị trí, quy mô khu tái định cư cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm :

a) Hướng dẫn việc xác định diện tích, loại đất, đối tượng và điều kiện được bồi thường hoặc không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

b) Chủ trì và phối hợp với sở Kế hoạch và đầu tư, sở Xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phạm vi thu hồi đất, giao cấp quyền sử dụng đất của từng dự án.

Điều 46. Cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

1. UBND các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể vận động người bị thu hồi đất tự giác thực hiện quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; trường hợp đã thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, người bị thu hồi đất cố tình không thực hiện việc nhận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì cơ quan quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã  ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại khoản 3, Điều 39 của Luật Đất đai và Điều 60, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/ 5/ 2007 của Chính phủ.

Điều 47. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường , hỗ trợ và tái định cư

1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm lập dự toán chi phí cho công tác này của từng dự án như sau :

a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Đối với các khoản chi chưa hoặc không có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thì lập dự toán theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương.

c) Chi phí in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án.

2. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo quy định của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Chủ đầu tư, Tổ chức phát triển quỹ đất phải ký hợp đồng và tạm ứng kinh phí cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phục vụ cho việc tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mức tạm ứng và thời gian thực hiện tạm ứng kinh phí theo đề nghị và dự toán do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập.

Điều 48. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất, bị Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan có thẩm quyền. Việc kiến nghị, khiếu nại là quyền của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.

2. Nếu chưa đồng ý với quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại điều 138 của Luật Đất đai 2003 và điều 63, 64, 65, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/ 5/ 2007 của Chính phủ.

3. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Điều 49: Xử lý chuyển tiếp

 1. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang thực hiện chi trả tiền bồi thường ( kinh phí được bố trí đủ để chi trả ) thì vẫn tiếp tục thực hiện chi trả theo phương án đã được duyệt. Nếu hộ được bồi thường mà chưa đến nhận tiền bồi thường thì xử lý theo quy định tại quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh.

2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường mà quy định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định này.

Điều 50. Tổ chức thực hiện.

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh trực tiếp về Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2. Thủ trưởng các đơn vị là Chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp trong việc triển khai thực hiện quy định này ./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/2007
Ngày hiệu lực 26/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/11/2009
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành 16/10/2007
Ngày hiệu lực 26/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/11/2009
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long