Quyết định 21/2007/QĐ-UBND

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND điều chỉnh điều 39 "Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế " kèm theo Quyết định 19/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn 19/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 20/2009/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2007/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn 19/2007/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 39 "QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI  ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ " BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ:19/2007/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Điều 69, Điều 71, Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số: 84/2007/ NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số: 116/2004/TT.BTC ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số: 69/2007/TT.BTC ngày 02 / 8 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Thông tư số: 116/2004/TT.BTC ngày 08/12/2004;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh Điều 39 của "quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế " ban hành kèm theo Quyết định số:19/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh, phần diện tích đất ở bị thu hồi cụ thể như sau:

STT

Diện tích đất ở bị thu hồi

Mức hỗ trợ

1

Dưới 40 m2

60 m2

2

Từ 40 m2 đến dưới 60 m2

70 m2

3

Từ 60 m2 đến dưới 80 m2

80 m2

4

Từ 80 m2 đến dưới 100 m2

90 m2

5

Từ 100 m2 trở lên

100 m2

Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất trong soạn thảo, kiểm tra nên tại trang 23 trong bảng kê diện tích đất ở bị thu hồi của Điều 39 ghi thiếu từ "dưới".

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định nầy thống nhất trong toàn tỉnh.

Điều 3. Các Ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành theo hiệu lực của Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 và được đăng công báo cấp tỉnh./.

 

 

Nơi nhận : 
- Như điều 3;
- Thủ Tướng Chính Phủ; 
- Thanh tra Chính Phủ;
- TT.TU và HĐND tỉnh;
- CT,PCT UBT, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - BT Pháp;
- Vụ Pháp chế ( Bộ Tài chính );
- BLĐ. VP UBT;
- Các Phòng Ncứu;
- Lưu:  6.01.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2007/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn 19/2007/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 21/2007/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn 19/2007/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu21/2007/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
     Người kýTrương Văn Sáu
     Ngày ban hành30/10/2007
     Ngày hiệu lực26/10/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2009
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 21/2007/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn 19/2007/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2007/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng mục đích công tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn 19/2007/QĐ-UBND