Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công bộ đơn giá dân tỉnh Đắk Lắk ban hành đã được thay thế bởi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công bộ đơn giá dân tỉnh Đắk Lắk ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số:19/2009/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG CÁC BỘ ĐƠN GIÁ DO UBND TỈNH CÔNG BỐ, BAN HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với Công ty nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 343/TTr-SXD ngày 14/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bao gồm: phần khảo sát xây dựng; phần xây dựng, lắp đặt và sửa chữa công trình xây dựng, như sau:

1. Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng công trình lập theo đơn giá phần Khảo sát xây dựng, công bố theo Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk; chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa trong xây dựng, công bố theo Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 và Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk, được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: KĐCNCKSXD = KĐCNCXDLĐ,SC = 1,278

b) Các khu vực còn lại: KĐCNCKSXD = KĐCNCXDLĐ,SC = 1,203

2. Chi phí máy thi công trong dự toán khảo sát xây dựng công trình lập theo đơn giá phần Khảo sát xây dựng, công bố theo Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk; chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa trong xây dựng, công bố theo Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 và Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk, được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: KĐCMTCKSXD = KĐCNCXDLĐ,SC = 1,025;

b) Các khu vực còn lại: KĐCMTCKSXD = KĐCNCXDLĐ,SC = 1,018.

3. Phụ lục kèm theo bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng phần đơn giá khảo sát xây dựng (phụ lục số 1).

4. Phụ lục kèm theo bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa trong xây dựng (phụ lục số 2).

Điều 2. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như sau:

1. Chi phí nhân công trong dự toán dịch vụ công ích đô thị lập theo các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị ban hành kèm theo các Quyết định: số 51/2007/QĐ-UBND số 52/2007/QĐ-UBND số 53/2007/QĐ-UBND số 54/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007; Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk, được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: KĐCNCVSMTĐT = 1,533;

b) Các khu vực còn lại: KĐCNCVSMTĐT = 1,444.

2. Chi phí máy thi công trong dự toán dịch vụ công ích đô thị lập theo các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị ban hành kèm theo các Quyết định: số 51/2007/QĐ-UBND số 52/2007/QĐ-UBND số 53/2007/QĐ-UBND số 54/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007; Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk, được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: KĐCMTCVSMTĐT = 1,08 x 1,025;

b) Các khu vực còn lại: KĐCMTCVSMTĐT = 1,08 x 1,018.

Điều 3.

1. Quy định chuyển tiếp đối với các dự án đầu tư, công trình, hạng mục công trình mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện việc chuyển tiếp công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007, thì việc áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được thực hiện như sau:

a) Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì tổng dự toán, dự toán công trình được áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Quyết định này.

b) Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu thì chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán theo hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Quyết định này và thực hiện việc điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Những công trình, hạng mục công trình đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu thì chủ đầu tư được tiếp tục tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định; đồng thời, tiến hành điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán theo Quyết định này, trình phê duyệt điều chỉnh lại kết quả đấu thầu, chỉ định thầu và thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành;

Những công trình, hạng mục công trình đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng hoặc đã ký hợp đồng, chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo Quyết định này, trình phê duyệt lại kết quả đấu thầu và thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành;

c) Những công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/01/2009 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định này và thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành;

Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/01/2009 nhưng trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, cho phép Chủ đầu tư được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định này và thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành, đồng thời bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

2. Các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình và thực hiện việc điều chỉnh theo quy định hiện hành.

3. Đối với các khối lượng dịch vụ công ích đô thị kể từ ngày 01/01/2009 được áp dụng điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích đô thị theo quy định tại Quyết định này và thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành.

a) Đối với các khối lượng dịch vụ công ích đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán (đã bao gồm dự phòng phần tiền lương tối thiểu tăng thêm), sau khi điều chỉnh nếu không vượt dự toán được duyệt thì không cần phải điều chỉnh mà làm căn cứ để thực hiện công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn thành.

b) Trường hợp sau khi điều chỉnh nếu vượt dự toán được duyệt thì phải thẩm định và phê duyệt lại theo quy định hiện hành.

Điều 4.

Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này với UBND tỉnh.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký;

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh dự toán các loại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với các Bộ đơn giá do UBND tỉnh ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 4;
-Văn phòng Chính phủ (b/c);
-Bộ Xây dựng (b/c);
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-UBMTTQVN tỉnh
-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
-Vụ pháp chế - Bộ XD;
-Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-Công báo tỉnh;-TT Tin học;
-Website của tỉnh;-Báo Đắk Lắk;
-Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
-Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
-Lưu VT,NC,NL,TH,TM,VX,CN(CH300)
(QĐ đc nhân công, CP máy-Bộ đơn giá XD, 2009)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh)

Số TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Kết quả Ký hiệu

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

 

 

1

Chi phí vật liệu

vl1 + vl2

VL

1.1

Theo đơn giá khảo sát xây dựng công trình 2008 (chưa có VAT )

 

vl1

1.2

Bù giá vật liệu XD đến hiện trường XL

 

vl2

2

Chi phí nhân công

nc1 + nc2

NC

2.1

Đơn giá nhân công trong đơn giá 2008

NC trong ĐGKSXD x K

nc1

2.2

Các khoản phụ cấp (khu vực) tính theo mức lương tối thiểu

F1 / H x nc1

nc2

3

Chi phí máy thi công

m1

M

3.1

Theo đơn giá xây dựng công trình 2008

Theo ĐG XDCT x K

m1

 

Cộng chi phí trực tiếp

VL + NC + M

T

II

CHI PHÍ CHUNG

P x NC

C

 

GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG

T + C

Z

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

( T + C ) x tỷ lệ quy định

TL

IV

Chi phí LẬP PHƯƠNG ÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

GKSXD x tỷ lệ quy định

GPA,BC

V

CHI PHÍ CHỔ Ở TẠM THỜI

GKSXDx tỷ lệ quy định

GCOTT

VI

CHI PHÍ CHUYỂN QUÂN

Theo quy định hiện hành

GCQ

VII

CHI PHÍ KHÁC

Theo quy định hiện hành

GK

 

CỘNG

T+C+TL+GPA,BC+GCOTT +GCQ+GK

H

VIII

THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

H x tỷ lệ quy định

GTGT

 

Giá trị dự toán xây dựng sau thuế

 

G KSXD

IX

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

G KSXD x 10%

GDP

Trong đó:

+ K: Hệ số điều chỉnh nhân công, ca máy theo quy định.

+ F1: Phụ cấp khu vực theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV - BLĐTBXH - BTC - UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc.

+ H : Hệ số để tính khoản phụ cấp khu vực:

. Đối với đơn giá số hóa bản đồ địa hình trong công tác đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn thì H = 4,193.

. Đối với các đơn giá khảo sát còn lại thì H = 3,544.

+ Chi phí chung bằng 70% tính trên chi phí nhân công trực tiếp;

+ Thu nhập chịu thuế tính trước là 6%;

+ Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát: được tính bằng 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng;

+ Chi phí chỗ ở tạm thời: được tính bằng 5% theo giá trị tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng;

+ Chi phí chuyển quân, chuyển máy: tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng phương án kỹ thuật khảo sát (công tác khảo sát đặc thù, khối lượng công việc khảo sát nhỏ…) mà Chủ đầu tư quyết định và dự tính chi phí chuyển quân, chuyển máy và một số chi phí khác trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG PHẦN XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA
(Kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh)

Số TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Kết quả

Ký hiệu

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

 

 

1

Chi phí vật liệu

vl1 + vl2

VL

1.1

Theo đơn giá xây dựng công trình 2008

(chưa có VAT )

 

vl1

1.2

Bù giá vật liệu XD đến hiện trường XL

 

vl2

2

Chi phí nhân công

nc1 + nc2

NC

2.1

Đơn giá nhân công trong đơn giá 2008

NC trong đơn giá x K

nc1

2.2

Các khoản phụ cấp (khu vực) tính theo mức lương tối thiểu

F1 / H x nc1

nc2

3

Chi phí máy thi công

m1

M

3.1

Theo đơn giá xây dựng công trình 2008

Theo ĐG XDCT x K

m1

4

Trực tiếp phí khác

1,5% x ( VL + NC + M )

TT

 

Cộng chi phí trực tiếp

VL + NC + M + TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

P x T

C

 

GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG

T + C

Z

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

( T + C ) x tỷ lệ quy định

TL

 

Giá trị dự toán xây dựng trước thuế

( T + C + LT )

G

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

G x T XDGTGT

GTGT

 

Giá trị dự toán xây dựng sau thuế

G + GTGT

G XD

V

Chi phí xây dỰng nhà tẠm tẠi hiỆn trưỜng đỂ Ở và điỀu hành thi công

G x tỷ lệ quy định x

(1+T GTGT-XD)

GXDNT

VI

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Theo quy định hiện hành

GQLDA

VII

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Theo quy định hiện hành

GTV

VIII

CHI PHÍ KHÁC

Theo quy định hiện hành

GK

IX

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

Theo quy định hiện hành

GDP

Trong đó:

K - Hệ số điều chỉnh nhân công, ca máy theo quy định.

P - Định mức chi phí chung ( % );

TL - Thu nhập chịu thuế tính trước ( % );

H - Hệ số để tính phụ cấp khu vực theo lương:

* Đối với nhóm I của công nhân xây dựng cơ bản thì H= 3,132;

* Đối với nhóm II của công nhân xây dựng cơ bản thì H= 3,312;

* Đối với nhóm III của công nhân xây dựng cơ bản thì H = 3,631;

Công nhân xây dựng cơ bản nói trên được quy định tại Bảng lương A.1 Thang lương 7 bậc, được ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty nhà nước.

F1- Phụ cấp khu vực theo Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV - BLĐTB&XH - BTC - UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, hướng dẫn mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị .

TXD GTGT - Mức thuế suất giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực22/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công bộ đơn giá dân tỉnh Đắk Lắk ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công bộ đơn giá dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành12/05/2009
       Ngày hiệu lực22/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 19/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công bộ đơn giá dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công bộ đơn giá dân tỉnh Đắk Lắk ban hành