Quyết định 19/2010/QĐ-UBND

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND quy định Đơn giá và mức bồi thường, hỗ trợ vật nuôi là Ba Ba trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND Đơn giá mức bồi thường hỗ trợ nuôi Ba Ba Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2010/QĐ-UBND Đơn giá mức bồi thường hỗ trợ nuôi Ba Ba Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2010/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ VÀ MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI LÀ BA BA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 67/TTr-STC-GCS ngày 26/8/2010 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 107/BC-STP ngày 10/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Đơn giá và mức bồi thường, hỗ trợ vật nuôi là Ba Ba trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Loại Ba Ba mới thả nuôi:

- Tiêu chuẩn phân loại: Trọng lượng dưới 200gam/con; độ tuổi dưới 3 tháng tuổi.

- Đơn giá: 420.000đồng/kg.

- Mức bồi thường: 100% giá trị con nuôi.

2. Loại Ba Ba chưa đến kỳ thu hoạch:

- Tiêu chuẩn phân loại: Trọng lượng từ 200gam/con đến 500gam/con; độ tuổi từ 3 đến 7 tháng tuổi.

- Đơn giá: 250.000đồng/kg.

- Mức bồi thường: 50% giá trị con nuôi

3. Loại Ba Ba bố mẹ:

- Tiêu chuẩn phân loại: Trọng lượng từ 1kg trở lên; độ tuổi từ 2 năm tuổi trở lên.

- Đơn giá: 450.000đồng/kg.

- Mức hỗ trợ: 30% giá trị con nuôi.

Điều 2. Quy định về đơn giá và mức bồi thường, hỗ trợ vật nuôi là Ba Ba tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tính giá trị vật nuôi và bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh Ninh Bình;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2010
Ngày hiệu lực03/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2010/QĐ-UBND Đơn giá mức bồi thường hỗ trợ nuôi Ba Ba Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2010/QĐ-UBND Đơn giá mức bồi thường hỗ trợ nuôi Ba Ba Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Quốc Trị
        Ngày ban hành23/09/2010
        Ngày hiệu lực03/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2010/QĐ-UBND Đơn giá mức bồi thường hỗ trợ nuôi Ba Ba Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2010/QĐ-UBND Đơn giá mức bồi thường hỗ trợ nuôi Ba Ba Ninh Bình