Quyết định 587/QĐ-UBND

Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 587/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH, UBND TỈNH NINH BÌNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH

1

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Ban hành Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tnh Ninh Bình

01/9/2014

2

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 15 Mục I Danh mục Phí đấu giá ban hành kèm theo Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2014

3

Nghị quyết

29/NQ-HĐND

20/12/2012

Về việc bãi bỏ quy định tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu và nộp ngân sách nhà nước của khoản thu phí tham quan danh lam thắng cảnh các tuyến du lịch Đình Các - Tam Cốc và Bích Động - Động Tiên - Xuyên Thủy Động tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Mục I Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết s 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2014

4

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND

20/7/2013

Về việc sửa đi, bổ sung, bãi bmột skhoản phí, lệ phí tại Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngay 15/12/2011 của HĐND tnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tnh Ninh Bình

01/9/2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

1

Quyết định

967/2005/QĐ-UBND

27/5/2005

Về việc ban hành “Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các sở, ban, ngành và UBND các cấp”

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

03/8/2015

2

Quyết định

194/2007/QĐ-UBND

22/01/2007

V/v quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định s 24/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ; hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sn trên địa bàn tnh Ninh Bình

07/9/2014

3

Quyết định

637/2008/QĐ-UBND

31/3/2008

V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình

10/4/2014

4

Quyết định

1122/2008/QĐ-UBND

06/6/2008

V/v đơn giá thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tnh Ninh Bình V/v ban hành đơn giá thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

03/01/2014

5

Quyết định

1248/2008/QĐ-UBND

25/6/2008

Về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tnh Ninh Bình

14/4/2014

6

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

11/02/2009

Ban hành Quy định về quản lý lao động trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về quản lý lao động, tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tnh làm chsở hữu

16/9/2014

7

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 637/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tnh Ninh Bình

10/4/2014

8

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

13/12/2014

9

Quyết định

1187/QĐ-UBND

07/10/2009

Về việc giao một số quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính cho Bệnh viện Đa khoa tnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tnh Ninh Bình.

14/4/2014

10

Quyết định

1405/QĐ-UBND

19/11/2009

Về việc phân cấp quản lý cán bộ thuộc SGiáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Ninh Bình.

14/4/2014

11

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND

16/10/2009

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tnh Ninh Bình ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/9/2014

12

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

03/11/2009

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

23/10/2014

13

Quyết định

230/QĐ-UBND

18/3/2010

Về việc phân cấp quản lý cán bộ thuc Sở Y tế

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tnh Ninh Bình.

14/4/2014

14

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

06/5/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tnh Ninh Bình

01/9/2014

15

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

28/5/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tnh Ninh Bình Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng, khai thác, bảo trì và bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

08/9/2014

16

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND

23/9/2010

V/v Quy định Đơn giá và mức bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi là Ba Ba trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tnh Ninh Bình ban hành Quy định một schính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tnh Ninh Bình

29/9/2014

17

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

05/9/2011

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tnh Ninh Bình ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

28/3/2014

18

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

10/02/2012

Ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đi với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2014

19

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

20/4/2012

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tnh Ninh Bình

01/5/2014

20

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

23/4/2012

Bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tnh Ninh Bình

Hết hiu lc do bthay thế bi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tnh Ninh Bình

06/10/2014

21

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

17/5/2012

Bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2014

22

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

12/6/2012

Bổ sung giá xe ô tô vào Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tnh Ninh Bình

06/10/2014

23

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

14/01/2013

V/v ban hành Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

28/6/2014

24

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên đa bàn tnh Ninh Bình

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2014

25

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

28/02/2014

Sửa đổi, bổ sung giá xe ô tô, xe máy tại Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2014

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

1

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

09/9/2013

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2013 - 2014

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

26/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH

1

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đi với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tnh Ninh Bình;

- Điểm a Khoản 2 Điều 1;

- Tiết 14 Điểm a Khoản 2 Điều 1;

- Điểm c Khoản 3 Điều 1.

Hết hiệu lực do bị sửa đi, bổ sung bởi Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một sĐiu của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

31/12/2014

2

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND

17/4/2012

Về việc Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tnh Ninh Bình;

Khoản 2 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tnh Ninh Bình V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012, của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

31/12/2014

3

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND

17/4/2012

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2015

Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tnh Ninh Bình

27/12/2014

4

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ hàng tháng đi với Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố.

Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tnh Ninh Bình V/v sửa đổi, bổ sung một sĐiều của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012, của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

31/12/2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

1

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bng ô tô trên địa bàn tnh Ninh Bình

Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

Hết hiệu lực do bị sửa đi bi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình Sửa đổi một số điều của Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tnh Ninh Bình

22/12/2014

2

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

13/02/2012

Ban hành Quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Các quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, tàu thủy

Hết hiệu lực do bị bãi b bi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đi với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tnh Ninh Bình

06/10/2014

3

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

16/3/2012

V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 2

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tnh Ninh Bình V/v bãi bỏ khoản 1 và sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của Ủy ban nhân dân tnh Ninh Bình V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tnh Ninh Bình

22/5/2014

4

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

19/9/2012

Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tnh Ninh Bình

Điểm a Khoản 1 Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tnh Ninh Bình Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 587/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2015
Ngày hiệu lực26/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 587/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 587/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 587/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu587/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýLê Văn Dung
       Ngày ban hành26/11/2015
       Ngày hiệu lực26/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 587/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 587/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2015

           • 26/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực