Quyết định 11/2012/QĐ-UBND

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô xe máy vào bảng giá xe ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2014 Bảng giá tính lệ phí trước bạ Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 08/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô xe máy vào bảng giá xe ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG GIÁ XE Ô TÔ, XE MÁY VÀO BẢNG GIÁ XE Ô TÔ, XE MÁY TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 10/02/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cLuật Tchức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phvề lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 39/TTr-STC ngày 13/4/2012, Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 44/BC-STP ngày 13/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bsung giá xe ô tô, xe máy vào Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của y ban nhân dân tnh Ninh Bình về việc ban hành Bng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. B sung giá xe ô tô vào Phn V, Chương IX của Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ như sau:

Đơn vị: Triệu VN đồng

STT

HÃNG SẢN XUT

TÊN, LOẠI XE

XUẤT XỨ

GIÁ TÍNH LPHÍ TRƯỚC B(Đã có thuế GTGT)

651a

HYUNDAI

Mighty HD65

Sản xut trong nước

440

651b

HYUNDAI

Mighty HD65 thùng kín

Sản xuất trong nước

440

651c

HYUNDAI

Mighty HD65 thùng mui bạt

Sản xuất trong nước

440

651d

HYUNDAI

Mighty HD72

Sản xuất trong nước

460

651đ

HYUNDAI

Mighty HD72 thùng kín

Sản xuất trong nước

460

651e

HYUNDAI

Mighty HD72 thùng mui bạt

Sản xuất trong nước

460

651f

HYUNDAI

Grandeur Q270 2.7, 05 chỗ

Nhập khẩu

750

651g

HYUNDAI

Eon, 814cc, 5 chỗ

Nhập khẩu

340

651h

HYUNDAI

Xe tải thùng 2.5 tấn Cửu Long

Lắp ráp trong nước

253

2. Bsung giá xe máy vào Mục xe của hãng HONDA thuộc Bng giá xe máy tính lệ phí trước bạ như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT

TÊN, LOẠI XE

GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Đã có thuế GTGT)

88a

Future JC53

24,5

88b

Future FI JC53 (vành nan, phanh đĩa)

28,9

88c

Future FI JC53 (vành đúc, phanh đĩa)

29,9

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thtrưởng các Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Chính ph;
- Bộ Tài chính (Tổng cục thuế);
- Cục Kim tra VBQPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tnh uỷ;
- Thường trực HĐND tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Website Chính ph;
- Công báo tỉnh NB;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2012
Ngày hiệu lực03/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô xe máy vào bảng giá xe ô tô


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô xe máy vào bảng giá xe ô tô
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Quốc Trị
       Ngày ban hành23/04/2012
       Ngày hiệu lực03/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô xe máy vào bảng giá xe ô tô

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô xe máy vào bảng giá xe ô tô