Quyết định 19/2011/QĐ-UBND

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do tỉnh Cà Mau ban hành

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Cà Mau


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 56/TTr-KHĐT-TH ngày 09/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 theo các biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương tổ chức triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ; (b/c)
- Bộ KH và ĐT; (b/c)
- TT. Tỉnh ủy; (b/c)
- TT. HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- CV phòng TH;
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT. Tr 16/12.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýPhạm Thành Tươi
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Cà Mau