Quyết định 19/2012/QĐ-UBND

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Liên ngành: Nội vụ - Tài chính tại Tờ trình số: 03/TTrLN: SNV - STC ngày 14 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh:

1. Đối tượng áp dụng: Người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh.

2. Chế độ thù lao hàng tháng

2.1. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

- Chủ tịch: Hệ số 4,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: Hệ số 4,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Ủy viên Thường trực: Hệ số 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.

2.2. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã

- Chủ tịch: Hệ số 2,8 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: Hệ số 2,6 lần mức lương tối thiểu chung.

2.3. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

- Chủ tịch: hệ số 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: hệ số 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2.4. Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại nhiều hội thì được hưởng thù lao tại một hội cao nhất.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của các hội.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Chế độ thù lao quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01/9/2012.

2. Giao Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; (b/cáo)
- Bộ Nội vụ; (b/cáo)
- Bộ Tài chính; (b/cáo)
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (b/cáo)
- TT. Tỉnh ủy; (b/cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH, Trung tâm Công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2012
Ngày hiệu lực09/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýVương Văn Thành
        Ngày ban hành30/08/2012
        Ngày hiệu lực09/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

            • 30/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực