Quyết định 19/2013/QĐ-UBND

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 29/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 416/TTr-STNMT-GĐBTTĐC ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh hệ số hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại Khoản 11 Điều 2 Quyết định 10/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quyết định 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh và sửa đổi Phụ lục 8 tại bảng Quy định như sau:

Điều chỉnh hệ số chuyển đổi nghề nghiệp từ 1,5 đến 4 lần thành từ 2 đến 5 lần và điều chỉnh phụ lục 8 (về hệ số chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại các địa bàn các huyện, thị xã, thành phố) như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quy định kèm theo Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND; Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND như sau:

"5. Sửa đổi Khoản 21 Điều 2 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 8, Điều 60 Quy định kèm theo Quyết định 101/2009/QĐ-UBND như sau:

8. Trường hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch chi trả, nhưng hết thời hạn chi trả theo kế hoạch mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đến nhận tiền thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi khoản tiền này vào Ngân hàng thương mại Cổ phần có vốn sở hữu nhà nước. Khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng ý nhận thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm rút tiền bao gồm gốc đã gửi và khoản tiền lãi phát sinh để chi trả theo quy định."

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp: Các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được chi trả hoặc đã tổ chức chi trả thì không điều chỉnh theo quy định tại quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

PHỤ LỤC 8 (ĐIỀU CHỈNH)

HỆ SỐ ÁP DỤNG TÍNH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 35 BẢN QUY ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 01/10/2013)

STT

Huyện, thị, thành phố

Hệ số

1

Thành phố Nha Trang

 

 

Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái

5.0

 

Phước Đồng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Lương

4.5

 

Vĩnh Phương

4.0

2

Thành phố Cam Ranh

 

 

Các xã đồng bằng

 

 

Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Phước Đông và thôn Nước Ngọt (xã Cam Lập)

2.8

 

Các xã và thôn miền núi

 

 

Cam Bình, Cam Thịnh Tây và thôn Bình Lập (xã Cam Lập)

2.2

3

Huyện Cam Lâm

 

 

Các xã đồng bằng

 

 

Thị trấn Cam Đức (đô thị loại 5)

3.0

 

Suối Tân (đô thị loại 5)

2.8

 

Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Cam Phước Tây

2.5

 

Cam Tây, Cam Hòa, Suối Cát, Cam Thành Bắc

2.8

 

Cam Hải Đông, Cam Hải Tây

3.0

 

Các xã và thôn miền núi

 

 

Xã Sơn Tân, Thôn Văn Sơn (xã Cam Phước Tây), Thôn Suối Lau 1, thôn Suối Lau 2 và Suối Lau 3 (xã Suối Cát)

2.2

4

Huyện Diên Khánh

 

 

Thị trấn Diên Khánh (đô thị loại 4)

3.5

 

Các xã đồng bằng

 

 

Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Phú

3.0

 

Diên Điền, Diên Lạc, Diên Phước, Diên Sơn, Diên Thọ, Diên Hòa.

2.8

 

Suối Hiệp (đô thị loại 5)

2.8

 

Diên Bình, Diên Lâm, Diên Lộc

2.5

 

Diên Đồng, Diên Tân, Diên Xuân, Suối Tiên

2.0

 

Các thôn miền núi

 

 

Thôn Đá Mài (xã Diên Tân) và Lỗ Gia (xã Suối Tiên)

2.2

5

Thị xã Ninh Hòa

 

 

Các xã đồng bằng

 

 

Ninh Bình, Ninh Phụng, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Quang

2.6

 

Ninh Sim (đô thị loại 5)

2.8

 

Ninh Phước

2.5

 

Ninh Ích, Ninh Xuân

2.5

 

Ninh Lộc, Ninh Phú

2.5

 

Ninh Hưng, Ninh Thân, Ninh Trung, Ninh Đông

2.5

 

Các xã miền núi

 

 

Ninh Sơn, Ninh Tây, Ninh Tân, Ninh Thượng, Ninh Vân

2.2

6

Huyện Khánh Sơn

 

 

Thị trấn Tô Hạp (đô thị loại 5)

2.8

 

Ba Cụm Bắc, Sơn Trung, Sơn Hiệp

2.2

 

Ba Cụm Nam, Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Bình

2.0

7

Huyện Khánh Vĩnh

 

 

Thị trấn Khánh Vĩnh (đô thị loại 5)

2.8

 

Khánh Bình, Sông Cầu

2.2

 

Khánh Trung, Khánh Đông

2.0

 

Liên Sang

2.0

 

Khánh Nam, Khánh Phú Sơn Thái

2.0

 

Cầu Bà, Giang Ly

2.0

 

Khánh Hiệp, Khánh Thượng, Khánh Thành

2.0

8

Huyện Vạn Ninh

 

 

Thị trấn Vạn Giã (ĐT loại 4)

3.5

 

Các xã đồng bằng

 

 

Đại Lãnh (đô thị loại 5), Vạn Thọ

2.8

 

Vạn Bình, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước

2.7

 

Vạn Hưng

2.5

 

Thôn Đầm Môn, thôn Vĩnh Yên (xã Vạn Thạnh)

2.4

 

Các xã miền núi

 

 

Xuân Sơn, Vạn Thạnh (trừ Thôn Đầm Môn, thôn Vĩnh Yên)

2.2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2013
Ngày hiệu lực11/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Khánh Hòa


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Khánh Hòa
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu19/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
     Người kýLê Đức Vinh
     Ngày ban hành01/10/2013
     Ngày hiệu lực11/10/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Khánh Hòa