Quyết định 19/2014/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 50/2013/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND cấp phát Bảo hiểm y tế đối tượng được ngân sách hỗ trợ Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động Huế và được áp dụng kể từ ngày 16/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2014/QĐ-UBND cấp phát Bảo hiểm y tế đối tượng được ngân sách hỗ trợ Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, LẬP DANH SÁCH MUA, CẤP PHÁT THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2013/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 295/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau”

“Điều 6. Tổ chức mua và phát hành thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện ký hợp đồng mua thẻ BHYT của năm sau với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện kèm theo danh sách được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, chậm nhất trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để in và cấp thẻ BHYT cho đối tượng vào đầu tháng 01 năm sau.

Riêng đối tượng thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở danh sách được phê duyệt, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp 01 bản để kịp thời in thẻ cho đối tượng, đồng thời gửi Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh 01 bản để có cơ sở ký hợp đồng mua thẻ BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm in thẻ BHYT và chuyển trả danh sách cấp thẻ BHYT cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện theo hợp đồng”.

“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau”

“Điều 9. Phương thức, trách nhiệm đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

2. Đối tượng thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, căn cứ số thẻ BHYT đã phát hành cho các đối tượng và hợp đồng mua thẻ BHYT đã ký với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh chuyển kinh phí vào Quỹ BHYT theo quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, LĐTB&XH;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, YT, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực17/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2014/QĐ-UBND cấp phát Bảo hiểm y tế đối tượng được ngân sách hỗ trợ Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2014/QĐ-UBND cấp phát Bảo hiểm y tế đối tượng được ngân sách hỗ trợ Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNgô Hòa
       Ngày ban hành07/05/2014
       Ngày hiệu lực17/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2014/QĐ-UBND cấp phát Bảo hiểm y tế đối tượng được ngân sách hỗ trợ Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2014/QĐ-UBND cấp phát Bảo hiểm y tế đối tượng được ngân sách hỗ trợ Thừa Thiên Huế