Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành liên quan đến Lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH LIÊN QUAN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1664/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến Lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội, sau đây:

1. Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh TT Huế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn b
n QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQV
N tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử; Công báo tỉnh;
- L
ưu VT, TP, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Dung
       Ngày ban hành08/08/2019
       Ngày hiệu lực16/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động Huế

           • 08/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực