Quyết định 19/2014/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 3573/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam 2015 và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2014/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19 /2014/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 52/TTr-STP ngày 26/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản (trừ việc chứng thực di chúc và văn bản từ chối nhận di sản thừa kế) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Thăng Bình cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. UBND huyện Thăng Bình, UBND các xã, thị trấn: Hà Lam, Bình Phục, Bình Nguyên, Bình Tú, Bình Quý, Bình Giang, Bình Triều, Bình Đào, Bình Dương, Bình Trung, Bình Sa, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Minh, Bình Chánh, Bình Hải, Bình An của huyện Thăng Bình không được chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

Các xã còn lại gồm: Bình Phú, Bình Trị, Bình Quế, Bình Lãnh, Bình Nam, người dân được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT
TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản – BTP;
- CPVP;
- T
T TH&CB;
- Lưu: VT, KTN, KTTH,
TH, NC.
D: Kien 2014\Tu phap\QPPL\QD chuyen giao tham quyen chung thuc TB.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2014/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2014/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành15/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2014/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2014/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam