Quyết định 3573/QĐ-UBND

Quyết định 3573/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3573/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3573/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 60/TTr-STP ngày 28/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch dân sự liên quan đến quyền của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyn giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bt động sản trên địa bàn huyện Điện Bàn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyn giao thẩm quyền chứng thực các hợp đng, giao dịch liên quan đến bt động sản trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hoạt động công chứng, chứng thực và quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Công chứng năm 2014; Luật Đất đai năm 2013; Nghị định s 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hp đng, giao dịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu:
VT, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3573/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3573/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3573/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3573/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3573/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3573/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýTrần Đình Tùng
       Ngày ban hành05/10/2015
       Ngày hiệu lực05/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3573/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3573/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam 2015

          • 05/10/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/10/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực