Quyết định 27/2012/QĐ-UBND

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 3573/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản Quảng Nam 2015 và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

 Quảng Nam, ngày 04 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 05 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản (trừ việc chứng thực di chúc và văn bản từ chối nhận di sản thừa kế) thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. UBND huyện Duy Xuyên, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên không được chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản – BTP;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPVP;
- TT TH&CB;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2012
Ngày hiệu lực14/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành04/09/2012
        Ngày hiệu lực14/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch