Quyết định 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về Quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

v vic quy đnh mc thu s dng tin ích h tng Khu sn xut ging tp trung huyn Bình Đi, tnh Bn Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3320/TTr-STC ngày 24 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng Khu sản xuất giống tập trung huyn Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

2. Áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các thành phần kinh tế khác trong và ngoài nướcsử dụng tiện ích hạ tầng Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Mức thu sử dng tin ích h tầng

1. Mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng là: 2.100 đồng/m2/năm. Mức thu này ổn định trong 10 năm, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

2. Mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng được thu kể từ ngày cơ sở sản xuất kinh doanh chính thức đi vào hoạt động.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại thực hiện nhiệm vụ quản lý và thu mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại tổng hp các kiến nghị, đề xuất thông qua Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác thu, quản lý và sử dụng tiền thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty Phát triển hạ tầng tại Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh và giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại quản lý theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau đây:

a) Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

b) Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định s 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất tập trung huyện Bình Đại, tnh Bến Tre.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tài chính;
-
TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre;
- CT các PCT UBND tnh;
-
Cục kiểm tra VBQPPL - BTP (để kiểm tra);
-
Cng TTĐT Chính phủ;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
-
Sở Tư pháp;
-
Trung tâm Thông tin điện tử;
-
Ban Tiếp công dân (đ niêm yết);
-
N/c: TCĐT, KTN, TH;
-
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực06/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành27/08/2015
       Ngày hiệu lực06/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung Bến Tre

           • 27/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực