Quyết định 46/2013/QĐ-UBND

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi 34/2013/QĐ-UBND chính sách thuê đất thu sử dụng hạ tầng Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi 34/2013/QĐ-UBND chính sách thuê đất thu sử dụng hạ tầng Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH 34/2013/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, MỨC THU SỬ DỤNG TIỆN ÍCH HẠ TẦNG, CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT KHU SẢN XUẤT GIỐNG TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách min, giảm tin thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4949/TTr-STC ngày 24 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 của Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre như sau:

Điều 3. Đơn giá thuê đất

Thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại; Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - BTP (kiểm tra);
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Website Chính phủ;
- Website tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh -TH tỉnh;
- Phòng Tiếp dân (để niêm yết);
- N/ c TCĐT, KTN, TH, TTTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 46/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/12/2013
Ngày hiệu lực 06/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/09/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi 34/2013/QĐ-UBND chính sách thuê đất thu sử dụng hạ tầng Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi 34/2013/QĐ-UBND chính sách thuê đất thu sử dụng hạ tầng Bến Tre
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 46/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Võ Thành Hạo
Ngày ban hành 27/12/2013
Ngày hiệu lực 06/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/09/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi 34/2013/QĐ-UBND chính sách thuê đất thu sử dụng hạ tầng Bến Tre

Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi 34/2013/QĐ-UBND chính sách thuê đất thu sử dụng hạ tầng Bến Tre